Search this site or the web powered by FreeFind

Site search Web search

    

   

 

 ARCHIVED ISSUE:  
Vol. XV No. 10
November - December 2003

 NEWS                      
  Cong. Solis is Christmas Party Guest

Return Bout in 2004 Elections

Donations Pour In for Damayan Christmas Drive '03

A Foundation is Born

Grand Lady Passes Away

DBI Now Focuses on CIVAC

Another Scholar Passes Board Exams

Christmas  '03 for the Elders

Pasko ng Pamilya '03

Barangay Officials Give Away Gifts to Constituents

Marikina Experience: An Archetype to Boost the LGU's Tourism Industry

 

 FEATURES               

   Editorial

   Sa Ngaran San Damayan

  Lighthouse

  Bato-Bato sa Hangin

  Mailbox

  Obituaries 

 

 INTERACT               

   Contact Us
  Feedback Form
  Guestbook

  Links

 

 ABOUT                    

  The Gazette

  The Online Edition

  Damayan-Buluseño, Inc.

 

 

The Official Homepage of the Municipal Government of Bulusan

Glimpses of Bulusan

Bulusan Genealogy Site

Join us!

 

 

  Page 3 of 3   

 EDITORIAL

“Tell us what YOU think."

In the spirit of true journalistic freedom, the Gazette welcomes article contributions and/or comments/opinions/suggestions from Buluseños and friends – practically from everyone everywhere who is being reached by the publication.  It could be in Bicol-Bulusan, Filipino, or English.  Materials should be of proportionate length and must bear the identifying signature of the sender.   Should the author wish to have his real identity withheld, the same must be duly indicated alongside his/her signature and name in clear print. 

For our mutual convenience, pls. send any materials way in advance before the release of the next issue thru Mr. Juan G. Galindes in Bulusan, or via any of the ff:

 

Snail Mail:

                        THE EDITOR

Damayan-Buluseño Gazette

PO Box 2411

Manila Central Post Office

1064 Manila

 

E-mail:

bulusanon@hotmail.com

 

            Or visit our website at http://dbgazette.tripod.com and fill out our online feedback form.

 

Thank you very much.

                        DAMAYAN-BULUSEÑO, INC.

SA NGARAN SAN DAMAYAN 

ni Rogelio "Elio" Fuentes

"An Totoo na Katuyuhan-II"  

            Bagaman may mga naogma sa sinurat ko san nakaagui na luwas sini na Gazette manongod san abuso san mga poste nan taga-bulod nan an barakalan san boto kon eleksyon, mayon man sin mga nahaghag san possible na maraot na mangyari sa ako.  Salamat san kanira pagmakulog.

            Gusto ko ipasabot na mientras ako nagdesisyon na ibulgar an mga diri mayad na nangyayari niyan sa ato bungto, inisip ko sin husto an magiging bueltada sa ako.  Gusto ko man pugulon an sadiri ko, may naghahatag sa ako sin kusog sin buot nan nagtutulak na ipadagos ini na personal na krusada na pamati ko parte san misyon ko sa buhay.  Kon pabayaan ini na mga maraot na elemento an maghadi sa ato lugar, nano na an mangyayari sa ato masunod na henerasyon?  Kaya, kon may mga Bulusanon man na may pagmakulog sa ato bungto, salamat kon masuporta sira.  Domdomon ta an kasabihan na, “Evil triumphs when good men do nothing.”

            Prangkahan ko sasabihon na diri bale itaya ko an buhay ko mailuwas ko hamok an sentimyento san mga tawo na awat na nira inkukumkom sa buot kaya siguro daghan an namatay sa atake sa puso sa hadok nan pangidit dahil sinni na mga poste nan taga-bulod.  Para sa ako, kon magurang man hamok ako na maghuhulat sin kamatayan na inaataman dahil sa hapdos, mas ika-ogma ko na itumba sin bala na may ipinaglalaban na prinsipyo para sa kaayadan san kadaghanan nan katiwasayan sa ako sadiri na bungto kontra sa mga abusado nan perwisyo sa komunidad.  Mamatay man ako, may kahulugan an ako kamatayan.  Total, nahimo ko na an mga inmamaw-ot ko sa buhay: an mapatapos sa pag-adal an kabataan nan makadanon sa komunidad lalo na sa masa.  Sa taga-bulod ako naluoy kay dahil san mga pinapatay nira na mga tawo sinisiguro ko na aabuton sira nan kanira pamilya sin KARMA na pagbabasolan nira sin husto mientras sira nabubuhay.

            Kon itugot san Mahal na Diyos, may mga proyekto pa ako na para sa masa na gusto mahimo kaya hamok dahil san mga sinusurat ko, aram ko sentensyado na ako san mga taga-bulod nan iba na elemento.  Pero, sa pagkaaram ko an sinisentensyahan nira an mga “may kasalanan sa bayan” kono.  Kaya, mientras nira ako itumba, eksaminon ngon-a nira sin husto an kanira konsensya kon sin-o an “may mas mabigat na kasalanan sa bayan”: AKO nan san kaurupod ko sa Damayan-Buluseño o SIRA nan san mga protektor san mga illegal na sugal, illegal logging nan iba pa na mga bisyo na perwisyo sa komunidad?

            An pakihuron ko hamok, ako mismo an kanira puntiryahon, diri na idamay an iba na inosente kay kairuman.  Total, wara ako sin armas kondi an makusog na pananalig sa Mahal na Diyos, matibay na prinsipyo nan sinsero na pakikipagkapwa-tawo.  An mga mahilig san permi may armas an mga tawo na hadok, wara kompiansa sa sadiri o may atraso sa kapwa o may maraot na intensyon.  An tugon ko hamok sa kanira kon wara na ako, sira na an magpadagos san “scholarship program”, an taun-taon na “civic action” nan “Damayan Christmas Drive” nan mga pagdanon sa mga pobre na pamilya san Damayan-Buluseño.  Pag diri nira maipadagos, yuon an magub-at nira na “kasalanan sa bayan.”  Nangangahulugan diri sira totoo na makamasa.

            Sadto, hataason an pag-umaw ko sa kanira idiyolohiya kay para sa masa, reporma sa gobierno nan sosyedad na pareho man san katuyuhan san Damayan-Buluseño.  Pero, nawara an simpatiya ko sa kanira kay pinabayaan nira na gamiton an organisasyon sa panghadok para mangayo sa mga tawo pati na an mga saday-saday na tindahan na inutangan pa an mga epektos.  Kaya, dunaghanon an mga hugakon na naging poste na sige na hamok an panghadok nan pangolekta sa ngaran san organisasyon.

            Wara man sin reporma sa gobierno, mas lalo pa dunaghan an anomaliya kay kasali na sira sa SOP.  Kaya, lalo grabe an “overpricing” sa mga proyekto.

            Wara man sin reporma sa sosyedad kay an mga negosyante na abusado pag nakahatag sa kanira lalo pa naabuso.  Diri na iniintinde kon naaagrabyado an masa.  Kaya, wara na an inuumaw ko sadto na idiyolohiya nira.  “Extortion” na an trabaho nira.

            Saday-saday na bagay an inuurgulyo nira na napaalto an mga makawat nan nasuheto kono an mga sutil.  Nano kay diri nira kinakastigo an mga “drug-pusher” na inraraot an mga kabataan nan lalo na an mga buysit nan wara konsensya na mga “illegal logger” na halos oro-adlaw may pinupulak na kahoy lalo na an naga sa ato bulod? Kaya, saday-saday na an ato salog.

            An makakadisganar niyan kay sugad sin bale wara na an gobierno.  Wara mareklamohan an mga tawo sa mga abuso sa kanira kay mismo an mga nasa munisipyo nan mga opisyales san barangay naghahatag man sa mga poste.  An dahilan, an sobra na barakalan san boto kay aram na babawi-on an ginasto pag nakapuesto na.  Pati pulis diri man malauman kay diri ngani nakaluwas sin upisina kon diri maghatag man.  An dahilan, an sobra nira na abuso san panahon, nagbubuelta na sa kanira.

            Kaya, grabe talaga an ako pagkadisgusto san mga nangyayari niyan kay nabale wara an sobra 20 anyos na sakripisyo san Damayan-Buluseño para ma “promote” an turismo basi umasenso an ekonomiya san Bulusan. Pan-o mawili an mga turista kon mismo an mga Bulusanon nahadok na umuli puera na hamok kon “emergency”?  Makararaw-ay na an mga kandidato na magayunon kono an mga plataporma pero, diri ngani nakakampanya sa mga barangay na nasasakupan nira kon diri magbayad san PTC kay kontrolado san mga tawo na taga iba na lugar.

            Kaya, an pakihuron ko sa mga kadidato, maging sinsero sira sa katuyuhan nira na pagserbe sa paagui san malinig na eleksyon na wara sin barakalan sin boto nan wara sin PTC.  Diri mapipirit na magbayad sa PTC kon talaga honesto an serbisyo nira kon nakapuesto sa munisipyo.

            Naogma ako na may mga maestro nan maestra na mga kandidato niyan na eleksyon para konsehal.  Gusto ko ipadomdom sa kanira na hataason an paggalang sa kanira san mga tawo kay sira an taga-molde san mga kabataan para maging responsible na tawo pagdako.  Pero, oras na magbakal man sira sin boto nan magbayad man san PTC, wara na ako sin respeto sa kanira.  Diri na sira mayad na ehemplo san mga bata na tinukduan nira.  Lalo diri na sira bagay na umatubang sa mga “flag ceremony” para mag “recite” san “I Pledge Allegiance to the Filipino Flag” nan kumanta san “ang mamatay nang dahil sa iyo”.  Iba na na bandera an kanira atubangon.

            Kunsabagay, sa ATM na niyan an pagbayad san PTC nan an kandidato para Mayor na an bahala para desimolado.  Pero, pareho man, may ambag man guihapon sira sa pondo na ipangbakal sin mga armas para ipatay sa kapwa Pilipino.  Badi sa kanira pa mismo tumama an bala pag-abot sin panahon kon diri na sira makahatag.  Sugad sira san nagpurot sin bato para ipokpok sa ulo nira.

            Sa mga pamilya na may kandidato, pabayaan na nira an mga tawo na maghusga kon dapat talaga siya iboto.  Imbes ibakal sin boto an kuarta nira, idanon na hamok sa mga pobrehon na pamilya sa kanira barangay na may magub-at na problema.  Uumawon pa sira san mga tawo.

            Ipagpasensya tabi san duwa na prominente na pamilya sa Bulusan kon paki-araman ko an kanira buhay sa pulitika.  Dahil pareho sira ugos sa ako kaya, gusto ko ipasabot na wara ako sin iba na intensyon kondi pukawon sira sa katotohanan na sa may 40 anyos nira na paglalaban sa pulitika, wara man sin dako na positibo na bunga para sa kanira pamilya kondi kulog sin buot na apektado an bungto.  Kon diri nira nareparo, ini an mga negatibo na resulta san kanira pataasan san amor-propio dahil hamok san kanira pag-aagawan san puesto sa munisipyo: (1) Diri man sa popular na kagustuhan san mga tawo an panggana san kanira kandidato kondi sa pataasan san bakal san boto nan maati na manipulasyon.  Kaya, makulog an buot san nadehado nan napierde; (2) Nararaot sin husto an imahen san ato bungto dahil kita na an pinakamahal magbakal sin boto kon eleksyon sa bilog na probinsya; (3) Apektado an serbisyo sa bungto kay nagkakabenggahan pagkatapos san eleksyon.   Imbes na sumuporta an napierde sinasabotahe an administrasyon san nanggana; (4) Paraot na paraot an moralidad san mga tawo na diri mayad na ehemplo sa mga kabataan; (5) Diri man extra ordinaryo an kanira administrasyon kay pareho man may nasikop na anomaliya an mga tawo.  Natural, kon nakapuesto na, ipasi-orog an pagbawi san nagasto nan pagtipon san para sa reeleksyon; (6) Pareho man sira may mga lider na sangkot sa mga illegal na sugal o illegal logging kaya ngani sadto pa inarot an ato bulod hanggan niyan inaarot pa; (7) An kanira pataasan san bakal san boto lalo nagpapakusog san buot san mga taga-bulod nan poste kaya diri na nira makontrolan; (8) Nawaraan sin tsansa an mga tawo na makapili sin mas may kakayahan na magkapot san puesto dahil habo umentra sa maati na eleksyon.

            Kon an milyones na pinangbakal nira sin boto san mga nakaagui na eleksyon pinaadal nira sa mga matali na pobre na kabataan, daghanon na konta niyan an mga propesyonal na Bulusanon na dako na danon sa progreso san bungto.  Hataason pa konta an pag-umaw sa kanira san publiko.

            Mientras sira mainit sa ako, analisaron ngon-a nira sin mayad kon nano an nahimo na kaayadan san kanira pataasan san amor-propio sa sulod san halaba na panahon.  Kon totoo an katuyuhan na maserbe sa bungto nano kay diri paaguihon sa malinig, honesto nan disente na eleksyon para mabag-o naman an imahen san ato bungto?  Sin-o man sa kanira an gumana, malinig an konsensya.  Magaan naman an buot san mapierde kay aram niya na kagustuhan san mga tawo.  Domdomon  nira na mga pamilya sira sin mga propesyonal  na ginagalang san publiko kaya, diri na nira dapat pagdigtaan an kanira pagkatawo san maati na pulitika dahil hamok sa paindigan para makilala kon sin-o an sin-o na pamilya sa Bulusan.  Inuumaw san Mahal na Diyos an nagpapakumbaba.

            Kaya, sa ngaran san Damayan-Buluseño nan mga Bulusanon na may pagmakulog sa Bulusan, nakihuron ako sa mga patriarka sini na duwa na pamilya na mientras buhay pa sira, himuan sin medyos na magkadiyalogo sira para mabalik an trangkilo na eleksyon sa ato bungto.  Mawara man sira, may naibilin sira na magayon na legasiya sa kanira pamilya nan sa Bulusan.

            Diri na nira paghulaton na an Bulusan makapareho sa iba na probinsya kon eleksyon na an naghahadi an “guns, goons and gold”.  Kon pabayaan nira, mao an mangyayari kay nagkakahugutan na an mga pamilya sin kontrol san iba-iba na sector.  Pati eleksyon sa Barangay, Sangguniang Kabataan (SK) nan SORECO kanira pinaki-araman.  Malin an PTA na hamok an diri nira pinaki-araman.  Kaya, kon pabayaan nira ini na situasyon, pagbabasolan nira kon may magub-at na problema na umabot lalo na kay may desidido na magbakal kono hanggan P1,000 kada boto.

            Dahil an katuyuhan san Damayan-Buluseño an pagkakasarayo san mga Bulusanon para sa progreso san Bulusan, kon maaako sini na duwa na pamilya, maboluntad si Maj. Gen. Cesar Fortuno, Mrs. Ester F. Abitona nan ako na maging instrumento san kanira diyalogo.

            Mamumundo kami kon diri sira makomporme sini na suhestyon.  Nangangahulugan na wara sira sin interes na mabalik an trangkilo na eleksyon sa Bulusan na sugad san panahon.  Kon pabor sira, salamat sa Diyos.

LIGHTHOUSE 

by Starbhen

 

 

Body-Consciousness and Soul-Consciousness

 

In the last issue of this Gazette, I presented the three faculties of the soul: Mind, Intellect and Sanskaras or Sub-conscious Mind and that the joint functioning of these three produces what is known as consciousness.

Basically, there are two levels of consciousness: “I am a body” or body- consciousness and “I am a soul” or soul-consciousness. When one believes to be a body, the thought process is trapped in the limitation, problem and vision of the physical identity. Below is a typical father-son relationship that illustrates the difference between body-consciousness and soul-consciousness.

 

Body-consciousness

(&  Soul-consciousness)

 

Awareness:      

I am the father. I know the most.   

(I am a soul. My natural state is lovve and peace)

                     

Thought:          

My son should listen to me as he is my own flesh and blood.

(My son is a soul too. As a soul, he is my brother.)

 

Decision:          

I will teach him a lesson.

(I will respect his idea also.)

 

Action:             

Father argues with son.

(Father and son discuss with respect.)

 

Result:             

Ill feeling between father and son.     

(Respect maintained.)

 

The example clearly shows the benefits of having soul-consciousness relationship, i.e. seeing the other as a soul and not as a body.

             In body-consciousness, the soul believing itself to be a body, becomes insecure. It tries to compensate with material things, status, profession, relationship, which while appearing to give comfort and safety, in reality becomes a source of worry and depression. The insecurity then manifests as lust, greed, ego, anger and attachment. Lust is the search for security through possessions or selfish relationships. Greed is the search for security through the accumulation of things, money, status, etc. and keeping one’s stomach always full. Ego is the search for security through the wearing of many masks related to the roles that one has to play. Anger is the guard which tries to protect the false sense of security when any of the other four are threatened. It manifests in the form of harsh words and violent actions.

              In soul-consciousness, the soul is in its rightful place as a ruler of the body, sitting on its throne between the eyebrows. Soul-consciousness is also the awareness of its original state of peace, love, purity, power and happiness. In truth, each person is a brother to one another and we are all visitors to this earth. We are all actors/players in this eternal world drama. The soul has  no sex, nationality or race, nor does it age. Knowing these, we see not only our true value, but the value of others and the true value of the world around us. 

 

(Source: Teachings of the Brahma Kumaris World Spiritual University)  

BATO-BATO SA HANGIN NI MANO ANDOY

“Kandidato – Sadto/Niyan”

Sadto, kon ma-eleksyon, nagpipili an mga partido

San pinakakualipikado na tawo na kanira eendorso

Niyan, maski na sin-o na hamok na Poncio Pilato

Basta may kuarta, magiging opisyal na kandidato

 

Sadto, an mga nagmamaw-ot sin puesto sa gobierno

Tunay na lalake na nakilaban san kanira prinsipyo

Niyan, pihado may mag-aagawan sin Papa sa konseho

Mga kulibangbang para ka-“gay”-wad an mga kandidato

 

Sadto, protektado an mga kahoy san mga nakapuesto

Para di maarot an bulod kay dako an maging distroso

Niyan, badi maubos an kahoy kaya, an baha peligroso

Kon iboto san tawo an “illegal logger” na kandidato

 

Sadto, protektado san namuno an sadiri san mga tawo

Sa mga mang-aagaw san mga ingod na mga manggagantso

Niyan, dapat bantayan na nira an kanira mga titulo

Delikado kon lumuwas an landgrabber na kandidato

 

Sadto, dahil an gunana habo san may bisyo an tawo

Maparanga sira sa trabaho, an komunidad trangkilo

Niyan, balik uli sira sa pag-inop sin mga numero

Kon an nabotohan nira an jueteng “lord” na kandidato

 

Sadto, an kandidato malinig an ngaran sa publiko

Di nasasangkot sa nano man na imoralidad na kaso

Niyan, delikado an magayon na babaye na empleyado

Oras na makaingkod sa puesto an “rapist” na kandidato

 

Sadto, kagalang-galang na tawo an mga ineendorso

Sinisiguro an maingkod sa puesto talagang honesto

Niyan, delikado masimot an kuarta sa kaha de yero

Kon an gustuhon san tawo an “swindler” na kandidato

 

Sadto, an mga nakaingkod may puso na maka-Pilipino

An gusto pagbakalon san mga tawo sadiri na produkto

Niyan, piho mababa sin mga epektos na kontrabando

Kon paluwason san mga tawo an “smuggler” na kandidato

 

Sadto, kompiansado an mga tawo na wara sin peligro

Dahil an nakaluwas, an mga buhay nira protektado

Niyan, di dapat basta na hamok lumuwas sa tinampo

Lalo na kon an gumana an “kidnapper” na kandidato

 

Sadto, an nakapuesto naato sa mga maraot na elemento

Para protektahan an mga tawo nan mga establisimyento

Niyan, delikado an buhay san mayaman nan bangko

Kon iboto san mga tawo an “holdupper” na kandidato

 

Sadto, dahil an insusuportahan an tawo na respetado

Kompiansado sira na an komunidad maging trangkilo

Niyan, delikado may itindog na laboratoryo sin shabu

Pag gumana an big time na “drug lord” na kandidato

 

Mga tradisyunal na pulitiko, mag-isip-isip man kamo

Di na tabi magpauripon sa hatag na mga papel de bangko

Domdomon na hamok an mga masunod na henerasyon sa iyo

Por Dios, Por Santo, eendorso an matanos na kandidato

MAILBOX

To Damayan-Buluseño,

             When I read the article in this Gazette about Sapngan as a model barangay, I admired so much its Chairman and the other officials.  But, my admiration suddenly vanished when I received information from very reliable sources on the illegal activity that has been happening in their jurisdiction.

            I wonder if they knew or pretend not to know about the narra lumbers being unloaded quietly at night from a garbage truck and stored at the back of a house along the river near the bridge or spillway.  With ropes tied to these lumbers, they are brought down into the river to be carried away by the current down to the next bridge.  From there, one can readily conclude where they are brought.

            This is a challenge to the barangay officials to catch and arrest those involved in this condemnable operation which has been denuding our forests particularly our national park.  Surely, these lumbers came from illegally cut logs.  If legal, why the delivery in an unholy hour?

            To give the barangay officials an idea, they should keep watch on the movements of a garbage truck. If it travels at night, it is not out to collect garbage but to load lumbers somewhere in a southern barangay with the protection of the chairman and an ex-chairman.  These lumbers are most likely to be unloaded at the said place or near the vicinity for easy access to their final destination.

            But, I wonder what the Chairman would do when he faces the man behind it.  I learned he (Chairman) owed a lot of gratitude from him during the last barangay elections.

            I hope it is not true.

                                                                                                            R. D. FORTES

                                                                                                            Alabang, Muntinlupa City

 

December 21, 2003

 

Mr. Editor,

            Nabasa co an “An Totoo Na Katuyuhan” ni Elio Fuentes san nakaagui na luwas san Damayan-Buluseño Gazette. Nagulat aco san caniya mga ibinulgar. Pero, mayad man cay sigurado nalinawan na niyan an mga tawo lalo na an mga pulitico nan mga lider nira san motibo ni Elio san caniya mga magayon na hinihimo para sa Bulusan nan capwa Bulusanon.  Lalo mayad na binulgar niya an baracalan sin boto con election.  Basi pa con mapucaw na an ato mga botante cay puro cuarta na hamoc an nasa isip con election.

            Aco man sadto nagdududa man con Elio. Pero, san awat na naniwala na aco na talagang pagdanon hamoc an gusto niya. Haboon siya san pulitica.  Dahil sa namatian co na sinseridad niya caya, suportado aco sa intero na proyecto san Damayan-Buluseño.

            Con nacombinse si Elio sadto ni Gov. Frivaldo na maging mayor san Bulusan, naniniwala aco na daco na an inasenso san Bulusan sa paagui san turismo. Mao nagayod an gustohon niya na mangyari cay daco an paniwala niya na mas daco an potensyal san Bulusan na maging sentro san turismo compara sa iba na lugar na dinadayo niyan san mga turista.

            Aram co, cayang-caya niya himuon an mga plano niya con siya an may capot san administrasyon san munisipyo caya hamoc nauyamon siya san maation na sistema san pulitica. Compara sa mga naging mayor sa Bulusan harayoon sira sa cacayahan ni Elio lalo na sa pagmantiner san peace and order na pinacaimportante sa pag-asenso san sayo na lugar lalo na sa industriya san turismo. Caya niya macuwa an cooperasyon san mga naglalaban na grupo sa pulitica nan masa dahil aram nira na para sa caayadan san bungto talaga an tuyo ni Elio.

            An totoo, wara aco naimod na naging lider na Bulusanon maski an mga nagcapot na sin hataas na puesto sa gobierno na nacahimo o macahimo san mga nahimo na ni Elio para sa caayadan san Bulusan nan capwa Bulusanon.  Dahil sa pag-organisar niya san Class ’51 reunion san 1979 grabe an caogmahan san mga caclase niya sa elementary cay daghan sa canira an nadanonan sa pagpa-escuela san canira cabataan, nagpahospital sa mga mahapdos na caclase nan iba na danon sa pamilya nira. Nahimo ni Elio na maging magcaurugos an mga mayaman nan propesyonal nan mga pobrehon na miembro san Class ’51.

            Siya man an nag-organisar san Damayan-Buluseño na naging dalan sa pagcaurugos san mga Bulusanon sa Metro-Manila na nagsisirimba bulan-bulan. Dahil san canira pagcacasarayo, daghanon na danon an nahimo para sa mga Bulusanon lalo na an masa sa paagui san civic action, scholarship, Damayan Christmas Drive nan iba pa na mga danon sa comunidad.

            Si Elio man an nag-organisar san Damayan Homecoming nan reunion san Aguilar, Gacosta nan Fuentes Clan sa Bulusan.  Dahil sa homecoming nan reunion daghanon an mga Bulusanon na awaton na sa iba na lugar an naingganyo ni Elio na mag-uruli sa Bulusan pati an canira pamilya.

            Compara sa iba ta na cabubungto na mas may impluwensya mas daghan pa siguro an nadanonan niya sa Bulusan cay mas madali siya daupan nan sinsero sa pagdanon hanggan macacaya niya.

            Caya, may rason na mamundo si Elio sa mga nagraraot sa caniya credibilidad lalo na an mga pulitico nan mga lider nira: nahadoc sira cay con cumandidato si Elio diri maubra an cuarta nira. Diri bale conta con nacahimo sira sin maski 50% san mga nahimo na ni Elio. Con may nahimo man sira pero sa paagui san proyecto san gobierno, wara sira sin sacripisyo condi porsiyento para sa canira bulsa. Caya, nagpapaaragaw sira san puesto.

            Dapat maraw-ay sira.  Cay masuerte ngani kita sa Bulusan cay may sayo na Elio Fuentes na nagsacripisyo sin sobra 20 anyos dahil sa pagmaculog sa ato bungto nan mga pobre na cabubungto na wara man sin personal na pakinabang para sa caniya. Oras na mauyam si Elio nan pabayaan an mga proyecto san Damayan-Buluseño sa Bulusan, daghanon an maapectohan.  Mawawara an scholarship, an libre na pagpabulong, pagpatipo nan pagpaturi nan mga regalo con Pasko na puro pobre na pamilya an nakinabang.

            Diri man nira malauman an mga pulitico cay nadaop hamoc con macampanya para aguyon sira sin mga pangaco na puro cabubuwaan nan bacalon an canira boto, tapos na an canira serbisyo.

                                                                              NAME WITHHELD UPON REQUEST

 

BNHS Founder/Site Donor Clarifies Issues

             We will please recall that on 18th January 2000, Mrs. Concesa G. Montenegro and Albertini G. Montenegro executed a Deed of Donation in favor of the Local Government of Bulusan (LGU-Bulusan) for the purpose of establishing a secondary school in the said municipality – it being a requirement that a land owned by the LGU be donated to the Dep-Ed before any school may be established.  Prior to the execution of the Deed of Donation, there had been several representations made to Mr. Albertini G. Montenegro and his family by the former Dep-Ed & LGU officials to assist the LGU-Bulusan for its acquisition of land.  Several meetings transpired and a memorandum of agreements was forged that prompted Albertini Montenegro and his mother to execute the above mentioned Deed of Donation in favor of the LGU-Bulusan.

            A careful perusal of the Deed of Donation instantly reveals that what was contemplated was a conditional donation to the LGU-Bulusan.  But since the LGU officials were willing to honor the forged agreements, it also imposed the conditions when it executed the Deed of Donation in favor of Dep-Ed.  These conditions in summary, were as follows:

1.       That the area will be used for the purpose of establishing a secondary school;

2.       That Mr. Albertini G. Montenegro, whose permanent item is as Guidance Counselor-I at Magallanes National Vocational High School will be detailed pending the DBM release of new item for teachers in Bulusan National High School and to have priority for appointment as Head thereat;

3.       That Mr. Albertini G. Montenegro and his heirs will be given the exclusive rights to operate the school canteen.

Meanwhile, the wording of the Deed of Donation (executed by Mr. Albertini G. Montenegro and Mrs. Concesa G. Montenegro in favor of the LGU-Bulusan) does not categorically state conditions 2 and 3, the same appeared in the Deed of Donation executed by the LGU of Bulusan in favor of the Dep-Ed.

The Dep-Ed and LGU-Bulusan, in its desire to fulfill the second condition, arranged that the undersigned be transferred immediately to Bulusan National High School and be designated as the TIC thereof, with the additional task of assisting the LGU-Bulusan in establishing the proposed Bulusan National High School.  Verily, it is in the interest of Mr. Albertini G. Montenegro to actively participate in the establishment of the said Bulusan National High School, considering that this will allow him to be closer to his family.  This was the clear intention of the Deed of Donation aside from the desire of Mr. Albertini G. Montenegro and his mother to open a public secondary school.  The assignment of Mr. Albertini G. Montenegro made [up for] everything up to the time that Bulusan National High School was approved by the Secretary of Education.  Lest it be forgotten, that Mr. Albertini G. Montenegro was impleaded as one of the respondents in the application for a restraining order filed at the instance of the Directress of Jose S. Reyes Memorial Institute to perpetually restrain him, together with the other respondents from opening Bulusan National High School.

Truly, Mr. Albertini G. Montenegro was only detailed as teacher-in-charge of Bulusan National High School but it appeared that it was in the interest of the LGU-Bulusan to have the school established by way of approval from the Dep-Ed Secretary and eventually by legislation.  On the other hand, Mr. Albertini G. Montenegro does not deny the fact that it is his interest that the school be approved so that the said school may be provided with the positions, and eventually he would be transferred permanently.

His utmost desire was to establish Bulusan National High School as requested by the LGU-Bulusan.  He may have conditions set forth but the fact remains that MR. ALBERTINI G. MONTENEGRO had immensely contributed to the establishment of Bulusan National High School.  This is a clear indication that LGU-Bulusan refuses to honor the agreements forged by the previous incumbents.

*Mr. Albertini G. Montenegro was permanently transferred to Macabari National High School in Barcelona, Sorsogon and has been designated Teacher-in-Charge.

*His two children Christian Rey Montenegro and Kristine Joy Montenegro are presently studying at Buhang National High School.

(Albertini G. Montenegro)

 

(Note: A few days after we received the above article, we also received another one from a supporter of the concerned school.  We will be publishing such in the next issue of this Gazette.  Ed.)

 

OBITUARIES

 

Date

Name of Deceased

Age

Barangay

 

October

 

 

 

2

Lorenzo Estinopo

35

Dapdap

4

Benjamin Camposano Furio

73

San Rafael

9

Josefina Furaque Alegria

73

Madlawon

15

Rodolfo Gallardo Gallanosa

63

Mabuhay

15

Macario Fresnido

62

San Antonio

16

Noli Hasta

25

Madlawon

17

Raymunda Gapan

86

Porog

18

Sabo Frayna Gallardo

54

Dapdap

19

Julio Furing

65

Dapdap

19

Cecilia Gomeceria Diño

42

San Rafael

31

Evencio Hasta Furing

54

Madlawon

 

November

 

 

 

1

Lourdes Gamit

78

Central

4

Magdalena Garfin Ramos

83

Central

5

Romulfo Gapas Fuasa

33

Sabang

7

Cipriano Gapas Frades

86

Sabang

7

Leonor Pura Fresto

77

Dapdap

7

Mario Galicio Gamos

82

Madlawon

7

Felino Fortes Galve

87

Madlawon

9

Concepcion Fraga Frades

69

Sabang

19

Mercedes Alegria

57

San Jose

19

Jonji Tibor Rempillo

34

Sabang

19

Leticia Gonzales – Tenazas

77

Sabang

25

Lorenza Banzuela Gapas

93

San Roque

27

Jacinta Ganancial Forteza

91

Dancalan

30

Marcelo Fortades

73

Bagacay

 

December

 

 

 

2

Henry Fulo

44

 

2

Thelma Navales

47

San Isidro

9

Gualberto Gacosta Aranda

85

Poctol

9

Victorino Galve Casaba

72

Madlawon

10

Domingo Formento

73

Dancalan

15

Jose Tison

77

Central

16

Jaime Hubilla  Fuentes

59

Lalud

22

Ricardo Geraban Furio

86

Sabang

 

 Advertisement


 
 
                       Articles Menu  |  Top |  1  |  2  |  Page 3 First Page  »

 

Terms of Use  |  Privacy Policy  |  Linking Policy   
Copyright © 2003 - 2004 Damayan-Buluseño Gazette Online Edition | All Rights Reserved | Manila, Philippines | Last Update: May 11, 2004

Viva Señor Santiago El Mayor!