Search this site or the web powered by FreeFind

Site search Web search

    

   

 

 ARCHIVED  ISSUE 

VOL. XV No. 6
January - February 2003

 NEWS                      

  Rep. Solis Assures LGU-Bulusan of P 4M Development Fund

  BUCES Pupil Among Top 10 in National Gabfest

  Scholars to Graduate in March

  Scholarship Sponsors Needed

  Bulusan District Celebrates Centennial Celebration

  3 DBI Officers Commended

  Mayor Guysayko and Company Enliven Valentine Affair

  Mr. & Mrs. Bulusan, Sorsogon - MM Search is On

  Officers Inducted

  K of C Organized in Bulusan

  St. James the Greater Parish Lenten Schedule

  CallingAll JSRMI Alumni

  No Buses for Damayan Homecoming

  Class '51 to Hold Reunion

 

 FEATURES               

   Editorial

   Sa Ngaran San Damayan
  In the Interest of Truth & Clarity

  Miscellany
  Youth Forum
  Bato-Bato sa Hangin

  To All Buluseños

  Letters
  Obituaries

  Gaymo Family Thanks Symphatizers

 

 INTERACT               

   Contact Us
  Feedback Form
  Guestbook

  Links

 

 ABOUT                    

  The Gazette

  The Online Edition

  Damayan-Buluseño, Inc.

 

 

The Official Homepage of the Municipal Government of Bulusan

Glimpses of Bulusan

Bulusan Genealogy Site

Join us!

 

 

  Page 3 of 3   

EDITORIAL

Of Gloria’s Article

Rev. Gloria’s article came about when the editor chanced upon a list of names involved in the research work for the creation of the Department of Religious Affairs.  The list is a file copy of the editor’s friend who was asked to facilitate the preliminary discussion about the proposed department.  The bill, by the way, was authored by House Speaker, Jose de Venecia.

Gloria and the editor have not yet met in person in person up until now.   They only know each other by name.  Erstwhile, the editor heard only unsavory remarks about Gloria, so that when she saw her name in that list which is meant to undertake an important task, she was challenged to know more about her. 

Through Mr. Rogelio Fuentes, she and Gloria talked over the phone and the three of them later decided that Gloria should write something about herself and her work and how she came to be involved in the deliberation for the creation of the Department of Religious Affairs.  And so, her article on this page. 

The editor is truly glad about this happy turn of events.  She is truly convinced that indeed the time is ripe for the truth to come out.  Whatever misconceptions there were about Gloria that she might have entertained in the past, are now completely erased.  She has nothing but admiration for this lady for the wonderful tasks she is doing for the community and for the country.  Hopefully, others who might have similar misconceptions about her will be enlightened through the article she has written.

SA NGARAN SAN DAMAYAN 

ni Rogelio "Elio" Fuentes

“Sorsogon – Mayaman Nan Magayon”

Diri man pag-umaw sa sadiri, an Sorsogon sayo man san abunda sa natural na kayamanan nan magayon na probinsya sa Pilipinas. Kon tinagan hamok sin seryoso na atensyon san gobyerno nan kita na mga Sorsoganon, sadto pa kunta mas progresibo ini na ato probinsya sugad man san iba.

Kun ikumpara ta sa iba na probinsya dini sa Bikolandia nan iba na lugar, mas daghan an mga sangkap san Sorsogon para sa pag-asenso.  Uya sa ato an pinakadaghan na pili. Daghan man an lubi nan abaka nan iba pa na magayon na mga materyales para sa “cottage  industry” na maghahatag sin kabuhayan sa mga tawo sugad san hinihimo sa iba na probinsya.  Abunda kita sa tubi nan mataba an ingod.  Kaya, dapat kunta tolo na beses an ani san paray para mas daghan an bugas na puede ibenta an sobra sa konsumo san tawo.  Dapat man kunta kita an magpabakal sin mga gulay nan prutas sa Metro-Manila nan iba na lugar pero, baligtad an nangyayari.

An dahilan, kulang kita sa disposisyon sa pagpabakal san ato producto o “marketing strategy” kaya nahugak kita.  An solusyon, imbetaran ta an parabakal san ato produkto dine sa Sorsogon, nan ipaimod ta an ato magayon na probinsya.  Paano? Sa paagui san turismo!

Kon nawiwili an mga turista sa Batanes, Ilocos, Palawan, Bohol, Siargao Island nan iba na mga harayo na lugar, mas maeengganyo sira sa Sorsogon kay mas daghan dini an maiimod nira nan mapaparigusan na bihira sa iba na probinsya.

Daku-dako na ikaurgulyo ta an pinakadako na “whale shark’ sa  kinab-an na dini hamok sa ato maiimod, an “Bulusan Lake” na “Switzerland of the Orient”, an “Masacrot Spring” na may parang soda na tubi, mga “hot springs”, “white beaches”, “waterfalls”, pinakamalinig na salog sa Bicolandia, mga ”historical landmarks” sugad san una na pinagmisahan ni Magellan sa Luzon, “national park” para sa mga “mountain climbers”, mga Magayon na tan-awon nan malinig na dagat sa Pasipiko na puede sa “surfing” nan “water skiing”.

An mga bagay na ini, makusog na makaengganyo sa mga turista. Kaya, bilang ambag sa industriya san turismo, binatugan san Damayan-Buluseño an Damayan Homecoming sa Bulusan san 1983.  An mga nag-uruli na hali sa iba-iba na lugar nan iba na mga bisita an mga nagsasabi na paraiso ini na ato probinsya.  Sira mismo nanghihinayang kay diri tinatagan sin promosyon san gobierno para maging sentro sin turismo.  An reklamo hamok nira an marauton na tinampo na makamamarit balikan.

Lalo sira mawiwili kon maabot man nira an iba na bungto kay aram ko may mga magayon man sira na ikapresinta sa mga turista.

Kon magkakasarayo hamok an gobierno nan kita na mga Sorsoganon para hatagan sin seryuso na atensyon an industriya san turismo dine sa ato probinsya, daku-dako na danon ini sa pag-uswag san ato ekonomiya lalo na sa kabuhayan san mga tawo kay an parabakal mismo san kanira mga produkto an marani sa kanira – an mga turista. Kaya, magaan na an kanira pagpabakal.

Pero, sugad san mga nasabi ko na, ini an mga dapat na una himuon san ato gobierno: 1) Imantiner an “Peace and Order” sa intero na lugar nano man na oras para sa seguridad san mga bisita.  2) Sa madali na panahon, hingayadon an mga tinampo lalo na sa lugar na may “tourist spots” para sa maginhawa na biyahe.  3) Ipatudok sa mga tawo an magayon, maogma, magalang nan honesto na pag-estima sa mga bisita para maengganyo bumalik nan mag-imbita man sin iba.  4) Kun puede, hingohaon san gobierno na mabuksan uli an “airport” sa Bacon para sa mga turista na limitado an oras.

Para diri mababoy o mabastos an ato lugar, mas di-anis kon maengganyo na maging “developer” san mga “tourist spots” an ato mga kabubungto o kaprobinsyano basi may pagmakulog.  Sa kada bungto may mga mayaman na pamilya.  Bagaman an iba na sa iba na lugar, puede sira makombinse na dumanon para sa pag-asenso san probinsya basta may kaseguruhan na suporta san ato gobierno nan kooperasyon san mga tawo. 

Domdomon ta na biyaya san Mahal na Dios ini sa ato kaya, dapat na kita an makinabang, diri an mga dayuhan na hihimuon pa kita na uripon sa ato lugar nan abusuhon an ato natural na kayamanan para hamok sa kanira interes.

Magayon man kon maeengganyo man an mga asosasyon san kada bungto sa Metro-Manila na sumuporta man para lalo makusog an ato puerza.

Diri man siguro problema an ato mga kamanghod na nasa bulod.  Sa sincero na hururon nan Magayon na paliwanag, naniniwala ako na makisayo sira sa proyekto na ini kay an pinaglalaban nira an maangat an kabuhayan san mga pobre na pamilya.  Sayo na ini na solusyon kay mabunga ini sin iba-iba na hanap-buhay para sa mga tawo.

An Damayan-Buluseño permi bilog an suporta sa sugad sini na proyekto basta diri hamok paghaluan sin personal na interes lalo na sa pulitika nan diri magpaaragaw san kredito.  An pinakamahalaga, an ato sentro san katuyuhan, an progreso san Sorsogon sa paagui san turismo.

Kon nahihimo san iba na lugar, sigurado kaya ta man.  

In the Interest of Truth & Clarity...

by Rev. Gloria Gabad Liao

            Jesus never said that one must become a Christian to enter the kingdom of God.  Instead, He said, “Unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God.”

            Based on this misinterpretation, the devil had long ago designed a plan to have all people with different cultures fight over beliefs.  And the plan was put into full gear when in 1095, Pope Urban II sent 100,000 knights in what was called The First Crusade, to try and destroy Abraham’s other son, Ishmael.  Since then, the Ishmaelites had vowed eternal enmity and hatred against all of Christendom.  And the effect of that vow continues to wreak havoc, disunity, more hatred, suspicion, intrigue and violence to this very day.

            But the Holy Spirit has stepped in to oppose Satan, through the unknown religious leaders in a small country in the world, the Philippines, when in 1975, Buddhists, Bahais, Hindus, Muslims, Taoists, and Christians got together in the FIRST ASIAN ECUMENICAL CONGRESS, a gathering of interfaith communities, and decided to work together in partnership with government leadership for the common task of nation-building.

            And since then, that partnership is now a model of Interfaith Cooperation for all other nations to study and possibly adopt.

            A mini version of what happened in 1975 was initiated by the INTERNATIONAL EVANGELICAL FOUNDATION (IEF), an organization whose Board of Trustees at present are Pastora Nedy Mallete from Daraga, Albay who is presently ministering in Bulusan, Sorsogon; your very own servant, Rev. Gloria Gabad Liao, from San Isidro, Bulusan; together with a bishop from the U.S.A. and six other ministers from Manila, Visayas and Mindanao.

            I became a member of the IEF in the year 1985 during the time when the World Vision Philippines Project in Bulusan, called “DALAN SA PAGKAMOOT DEVELOPMENT PROGRAM: (DPDP) was in trouble due to envy and selfish motives among the members and recipients themselves.  I was charged of anomaly without any proof, being the Chairman of said program and I was persecuted by the people due to misinterpretation and lack of knowledge about the program.  I was then a victim of gossips that even brought me to the court in Bulusan as initiated by several religious leaders despite our financial records’ accuracy.  As audited by World Vision Philippines, the financial records and inventory were all accurate but some people’s mind and mouth were really anomalous and full of deceit which resulted to the limitation of assistance until it was totally phased out in Bulusan.

            The effort I exerted, the time and money I spent in the year 1982 for the process and registration of the DPDP, and the opening of bank account in Sorsogon for the materialization of assistance in Bulusan, were all ruined in a very short span of time.  Thank God for giving me strong faith to go on, until IEF ordained me as a minister of God in the year 1986 at Camp Crame, Quezon City which opened the door to a wider scope of ministry.  Since then, we’ve been extending little material assistance to some of the DPDP members who remained loyal to us, and as of now, we are more concerned on assisting them in the aspects of social, material and spiritual.

            In 1997, Pastora Nedy Mallete and me, together with some Christian workers from Sorsogon, were able to join the International Prayer Convocation in Hongkong which was participated by 25 countries worldwide and we even reached China for mission work.  In 1998, I was one of IEF’s delegate for the U.S. Thanksgiving Celebration at California, U.S. A. and it was all because of God’s blessings.

            Everything that happened were considered as part of God’s plan and in May 28, 2002, we were participants of the INTERFAITH MINI CONGRESS held at Ramon V. Mitra Hall, House of Representatives, Batasan Hills, Quezon City where Conngressman Artemio Adaza of Zamboanga del Norte, Speaker Jose de Venecia’s Chief of Staff, and Congressman Isidro Aligada from the office of the Oversight Center for OFWs at the House of Representatives were present.  Peace was given emphasis in said mini congress followed by a discussion on strategies in attaining it.

            The discussion was concluded with a message that everyone should develop respect, love, honesty as virtues practiced in dealings within the community and fellowships.

            In November 23, 2002, a NATIONAL INTERFAITH CONGRESS was held again at the same venue in the House of Representatives.  The NATIONAL INTERFAITH CONGRESS is a project of the IEF (International Evangelical Foundation) in celebration of the 27th anniversary of the FIRST ASIAN ECUMENICAL CONGRESS or FAEC with the goal to revive the idea of expanding the ministry of Islamic Affairs in the Philippines created in 1973, into a DEPARTMENT OF RELIGIOUS AFFAIRS, since there is already a nucleus of this office with the current administration which is called PRESIDENTIAL ASSISTANT ON RELIGIOUS AFFAIRS.  Another goal is to offer to every nation in the world and to the United Nations Organization, the Philippine experience in interfaith cooperation which started at the onset of the Martial Law Regime in 1972, as a model for partnership of government with the Interfaith Community in nation building.  It is realized today that peace and progress are more lasting when achieved in partnership, not in competition, with interfaith leadership.

            Being a delegate of the National Interfaith Congress is a blessing which is very much appreciated and God is given all the glory for all these things.  

MISCELLANY

by Luz Z. Gamba

Acts of Charity Do Come From The Heart

             Sa pagbalik-balik ko sa Bulusan, particular na sa ako sadire na baryo, an San Roque, nakamate asin nagmay-on ako sin kaugmahan sa puso.  Iba iba na regalo an ako naririsibe: may wara sugnaon, nangangayo sin ipaburulong, may wara pan-tuition, may wara trabaho.  Iba iba na problema san ato mga kapos palad na kababayan at mismo an ato komunidad.

            Sayo kabisis, may nakasakay ako na buta, kaupod an asawa, kilik an saday na bata hataason an kalintura, puro hubag an ulo nan pandok. Hale kuno sira sa kamag-anak kay nag ayo danon para mapabulong an bata pero kawaraon man an paryentes kaya pamasahe lang an naihatag.

            Nakaimod ako sin magkaramanghod na mga bata, tarayatayun sa hagdanan sin rurukat na balay.  Sige an hibe san duwa na saday, mga mur-iton, girisi an mga bado, gurutumon na.  Wara an ina, wara an ama.  Naghahanap kuno sugnaon.  Dinisturbo an puso ko san Mahal na Dios san ako nakikita. 

            Para sa ako an disturbuhon ka san Kagurangnan ay sayo na opurtunidad asin kaugmahan para ipadama mo sa Dios an tunay na paglilingkod sa Kanya at para matugunan ang Kanyang kautusan: ”NANO MAN NA HINIMO MO SA IYONG KAPWA, HINIMO MO MAN SA AKO.”

            Kababayan, nadidistorbo ka rin ba?

            Mas maugma an buhay kun tayo ay nakikibahagi sa problema ng iba sa abot ng ating makakaya.  And the more you give, the more you will receive.  Subukan mo!

            Daghan na Buluseños an nadidistorbo, may mga kagustuhan magdanon sa ato kapwa, sa ato bungto.  Pero nakakalungkot isipin na may mga tawo man na hinahadlangan para mahimo man ine para sa sadiri nira na kapakinabangan.  Hali-on ta ine, let’s be realistic na mas madali an pag-asenso san sayo na bungto kun an mamamayan, an komunidad nakikiisa, nakikisali, nakikialam at nakikibahagi sa programa ng pamahalaan.  Magkasarayo kita!

            Sayo siguro ine san dahilan kun akay an ato bungto nag aandador pa pang (an Bulusan an ina san mga kararani na bungto) an  mga Kabataan sige na an daralagan.

            Let’s encourage people and groups who has something to offer to our municipality, to our people.  Dire nato pagpaluyahin an kanira boot.

            USWAG BULUSAN SA PAAGI SIN PAGDARAMAYAN!  

YOUTH FORUM 

by Abraham G. Tan

An April Fool’s Day

 It was the first of April.  My classmates and I finally had to say good-bye to our alma mater – the Bulusan Central School. The day began with the usual thanksgiving mass at the town’s parish church. In the afternoon, we proceeded to our Poctol campus for the promotional exercises.

Everything seemed typical, but there was definitely one thing different with this graduating batch of 1991.  For one, we wouldn’t be using the town’s cultural & sports complex for the occasion, which was by the way, the original school site.  We had to make use of the present school’s open auditorium.  Thankfully, it’s summer that even a drizzle was highly unlikely. 

The ceremonies went through without a hitch – speeches were delivered, diplomas were distributed, ribbons and medals were awarded, we even got to sing our two graduation songs.  The day’s activities ended just in time as it was already dark, and not even a single light bulb illuminated the stage, save for the occasional flashes of the camera.

That there had been some sort of cost cutting was very obvious.  Apparently, a meeting was conducted beforehand as to how to go through the graduation activities without spending too much.  Why this anxiety over the costs? 

It all started in August 1990 with the advent of the Persian Gulf War.  The continued military attacks and the uncertainty of the situation took its toll on almost every nation’s economy.  Of course we were so young then, unmindful of the fact that the ongoing crisis was causing not only the price increase of oil products but of basic commodities as well. We even had the time to joke about the Patriot and Scud missiles of the two warring parties, while sympathizing with others who had loved ones working in the Middle East.

A ceasefire was eventually called at the end of February 1991 but it was not enough to revive our country’s economy.  Our graduation theme then, “Peace and Self-Reliance through Productivity” was indeed very timely, as it was a call to action to people emerging from the remnants of war.

Today, with the planned US attack on Iraq, people from all over the world are campaigning for the reconsideration of peace talks.  The UN arms inspectors had already destroyed a number of elements of mass destruction and we could just hope for more.

Our country is facing enough crises as it is.  It is just to be hoped and prayed that all this will come to an end and that true peace reign.  We can’t let history repeat itself. Not another April Fool’s Day. (bulusanon@hotmail.com)

 

BATO-BATO SA HANGIN NI MANO ANDOY

“Si Mamay – Sadto Niyan”

 

Sadto, bilang ina siya an ilaw sa sulod san balay,

An suna niya para sa kabataan mao an kanira gabay;

Niyan nag-iba na kay an suna niya nagmamatay-matay,

Dahil nagbag-o sin ugali, naging suruhayon si Mamay.

 

Sadto, sa pamahaw preparado na an pritos na bunay,

Nan iba na palaman para sa mapaso pa na tinapay;

Niyan, udtuhon na wara sin maski tinug-on na gaway,

Wara sin ibarakal kay napierde sa tong-its si Mamay.

 

Sadto, pagkapamahaw, naglalaba siya, sigue an pamisay,

Kaya, limpiado permi sa sulod nan palibot san balay;

Niyan, di pa namahaw nasa kararani na di pa nanudlay,

Nakitsismis, nag aayo sin tip sa huweteng si Mamay.

 

Sadto, disidido talaga siya sa pagdanon sa kon Papay,

Nagatatanom nan nagtitinda sin maski nano na gulay;

Niyan, may kaso siya nan delikado na siya mabitay,

Naengganyo siya kaya naging “drug pusher” si Mamay.

 

Sadto, mas gusto niya na permi hamok nasa balay,

Habuon niya makihalyaw sa kanira mga kapit-bahay;

Niyan, di siya inaabutan sa balay pag-uli ni Papay,

Permi nagluluwas, derecho na sa saklaan si Mamay.

 

Sadto, kuripot siya sa paggasto san kuarta ni Papay,

An inbabakal hamok an mga importantehon na bagay;

Niyan, grabe an mga utang niya sa five-six san Bombay,

Pan-o nagkabisyo siya, naging “drug addict” si Mamay.

 

Sadto, mas gusto niya an kanira simplehon na buhay,

Hinahatagan sin panahon an kabataan nan si Papay;

Niyan, sigue an kalalayas, maaga kun nauli sa balay,

Naengganyo san mga amiga permi sa Casino si Mamay.

 

Sadto, maski awat sa pagtrabaho sa Saudi si Papay,

Nagtitios san pung-aw dahil sa pagkamoot na tunay;

Niyan, nahali pa hamok si Papay pakadto sa Hawaii,

Diri na nakati-os, may kulukadidang tulos si Mamay.

 

Sadto, maski diyo an kuarta an pamilya niya bisay,

Inpapatama-tama hamok an iniintriga sa kaniya ni Papay;

Niyan, naging maluho siya nagulat an mga kapit-bahay,

Akusado siya, naging “big-time swindler” si Mamay.

 

Sadto, inuumaw nan inuurgulyo siya sa tawo ni Papay,

Pag-abot niya kon happn bisay an pamilya nan balay;

Niyan, diri na naaasikaso pati na an mga bata na saday,

Pan-o permi nasa iba na balay, naki-madyong si Mamay.

 

Sadto kontentado na siya sa diyo niya na hanap-buhay,

Na pandagdag sa sueldo na iniintriga sa kaniya ni Papay;

Niyan, grabe an luho, sa atraso delikado siya mapatay,

Daghanon an naloko kay “illegal recruiter” na si Mamay.

 

Sadto, dianison an delihensya niya sa kanira balay,

Mabentahon an inluluto niya na guinat-an na gaway;

Niyan, wara nabakal maski sa siram makatulo-laway,

Hadok an tawo kay bantog na na paratukdag si Mamay.

 

Sadto, habo siya umentra sa illegal na hanapbuhay,

Maski kono magti-os an buhay sa pag-asenso na luway;

Niyan, inlilibot an bungto, nagsasakat balay-balay,

Sigue an pataya kay koridor na sa huweteng si Mamay.

 

Diri ta mabasol kon daghan an pamilya na diri bisay,

Dahil matay-matay na an ilaw, an mga bata wara gabay;

Kon gusto na bumalik na uli an pamilya matiwasay,

Kaipuhan maging masuna uli an ilaw, magbag-o si Mamay.

 

TO ALL BULUSEÑOS

We would like to make it known to our townmates that in  our earnest desire to give another area of service to the community, we exert all efforts and sacrifice our time and energy to make possible the bi-monthly publication of the Damayan-Buluseño Gazette.

Our main objective is for our fellow Buluseños particularly those in far places to be aware of the various events and activities going on in our community and among our townmates in Metro-Manila.

In this connection, we urge the municipal officials and barangay leaders, schools and church authorities and other sectors in the community to issue press releases on their plans and on-going projects and activities that are worth-knowing by our fellow Buluseños.

We encourage everybody to send in their reactions and comments on articles and comments published in this Gazette.  We enjoin everybody to feel free to voice out their negative observations on the way the projects of the association like the civic actions and Christmas gift-giving are being conducted instead of keeping them to themselves, this way, they help us correct things that need to be corrected.  We also welcome views, suggestions and recommendations that are beneficial to our association and the community as well.

However, they should sign their letters/suggestions, etc.  They may request their names to be withheld if they so desire.

Letters and articles may be sent directly to our headquarters at 3035 V. Mapa Street, Sta. Mesa, Manila 1008 or through Local Coordinating Board Chairman, Mr. Juan G. Galindes, in Bulusan.  Send them to us at the earliest possible time so we can release the Gazette on time.

As much as possible, we want all local residents to read every issue of the Gazette.  We, therefore, humbly seek the cooperation of all barangay officials in the proper distribution/dissemination of copies allotted to them.  Since we have limited copies in every issue due to financial constraints, it is suggested that a few copies be left at the barangay hall for others who have no copies to read.  Leaders of the different civic and religious organizations in the community should also be furnished copies for their members to be informed also.

With the full cooperation of everybody in the community, our objective of gaining support from concerned Buluseños to our undertakings will be realized through this Gazette.

It is an honor for us that we are the only town organization in the province of Sorsogon that has its own official organ, so let us join together in pursuing the objectives of this association to bring peace and prosperity to our community through the Damayan-Buluseño Gazette.  Thank you.

 

Damayan-Buluseño, Inc.

 

 

LETTERS

January 22, 2003  

Sa Damayan-Buluseño, Inc.

            Nagsurat tabi aco para ipaabot sa Damayan-Buluseño an pag-umaw san canira regalo sa mga pobre na pamilya san Christmas.  Mayad kay nadomdoman nira an mga nagititios na Bulusanon.

            Kaya hamoc an listahan san DSWD hali sa mga kapitan kaya dire man nahatagan an iba na totoo na pobrehon con dire nagboto sa kanira san election.

            Kun pwede tabi ibutang sa Gazette an ngaran san mga nasa listahan san DSWD para maaraman san publico.  Salamat.

                                    (Sgd.) CELESTINO FURIO

 

(Only a vigilant citizenry can correct malpractices of people whether they be in the government, church, NGO or elsewhere.  DSWD, please take note.  DBI)

 

*******

 

San Isidro, Bulusan, Sorsogon

 

Sa Damayan-Buluseño, Inc.

            Buong puso kaming nagpapasalamat sa tulong na ipinagkaloob ninyo upang makapag-aral sa kolehiyo ang anak naming si Liezel.

            Masaya kami dahil natupad ng aming anak ang pangarap niyang makapagtapos ng pag-aaral.

            Nakahanda po kaming tumulong  sa abot ng aming makakaya upang suklian ang inyong kabutihang loob.

            Ipinapaabot din po namin ang taus-pusong pasasalamat sa aming sponsor na si Gaudencio A. Manimtim, Jr.

            Dalangin namin na lalong tumibay ang samahang ito upang lalong dumami ang matulungang maralitang Buluseño.  Patnubayan nawa ng Poong Maykapal ang Damayan-Buluseño upang matupad ang layunin nitong umunlad ang bayan ng Bulusan.

                        Nagpapasalamat,

G. Romeo at Gng. Florenia Fullon

 

 

*******

 

20 January 2003  

Mr. Rogelio F. Fuentes

President, Damayan-Buluseño, Inc.

            Thru:    Mr. Juan G. Galindes

                        Local Coordinator, DBI

                        Bulusan, Sorsogon  

Dear Sir:

            Greetings!

            We would like to acknowledge receipt of 1 unit wall clock from your charitable organization.  Said wall clock is now being used at the Municipal Social and Welfare Development Office, Bulusan, Sorsogon.

            In behalf of our local indigent clients we would like to extend our heartfelt thanks for all the gifts you sent through our office.  For this year we were able to serve 826 indigent families out of the 43 boxes of assorted goods sent by your organization.

            Thank you so much and more power.  

 

Very truly yours,

Marian Zusie R. Carranza, RSW

Social Welfare Officer III

                                                                                   

OBITUARIES

January 2003

Age

Barangay

5 -  

Remedios Frivaldo de Guzman 68

Sabang

7 -   Juan Gallardo Fullon 83

Dancalan

10 -   Agapito Fajanel Galpo 67

Buhang

11 -   Juan Fortes Galve 88

Madlawon

12 -   Justo Galon Españo 89

San Francisco

12 -   David Fuentes Forgalidad 83

Sabang

13 -   Raymart G. Alon 8

Sabang

13 -   Oriel Dequito Monteo 82

Sapngan

19 -   David Españo Galindes 92

Sabang

February 2003

21 -   Consolacion Gallardo Ferreras 86

San Roque

 

Gaymo Family Thanks Sympathizers

            Members of the family of the late Otelia “Teling” Fuentes – Gaymo, wish to extend their heartfelt thanks to all those who condoled with them, offered prayers, extended financial support, and others who in one way or another sympathized with them in their hour of bereavement.

            The deceased who was 68 years old when she passed away succumbed to cardiac arrest in a hospital in Irosin.

            Although raised in Barangay Central in Bulusan where her remains lied in state before her burial, she and her family lived in Barangay Talaonga, Sta. Magdalena when she got married to Mr. Narciso Gaymo Jr. with whom she has three sons – Antonio, Rolly and Arthur.

 

Advertisement

  Articles Menu  Top 1  |  2  Page 3  |  First Page  »

 

 

Terms of Use  |  Privacy Policy  |  Linking Policy   
Copyright © 2003 Damayan-Buluseño Gazette Online Edition | All Rights Reserved | Manila, Philippines | Last Update: October 16, 2003

Viva Señor Santiago El Mayor!