Search this site or the web powered by FreeFind

Site search Web search

    

   

 

 ARCHIVED ISSUE 

VOL. XV No. 8
June - August 2003

 NEWS                      
  LGU-Bulusan Applies For P 15-M Worth of Environmental Project

  Big Crowd Welcomes Ex-Sec Roco

  "Pista" A Hit Despite Heavy Rains

  Buluseños Celebrate Town Fiesta & 372nd Foundation Anniversary  

  PCSO Allots Medicines to LGU

  BRWSAI Board Re-organized

  Tribu Bulusanon Conducts Tree Planting and Information Campaign Programs

 Scholars' Sponsors Honored

  Martin G. Halum is the Anonymous Sponsor

  Appeal For Support To X'mas Drive 2003

  Fiesta of the Rains & Colorful Banners

 Barangay San Antonio Fiesta Celebration

 

 

 FEATURES               

   Editorial

   Sa Ngaran San Damayan
  Lighthouse

  Bato-Bato sa Hangin

  Role Model
  Mailbox
  Obituaries
 

 

 INTERACT               

   Contact Us
  Feedback Form
  Guestbook

  Links

 

 ABOUT                    

  The Gazette

  The Online Edition

  Damayan-Buluseño, Inc.

 

 

The Official Homepage of the Municipal Government of Bulusan

Glimpses of Bulusan

Bulusan Genealogy Site

Join us!

 

 

  Page 3 of 3   

EDITORIAL

The New Kid in Town

When Mrs. Abitona first offered me this position, I actually had more than my share of second thoughts and felt more than just tiny bits of apprehension faced with the prospect of handling such a responsibility.  I mean, while I know my abilities as well as my limitations – I am also equally aware of the fact that there are so many other Buluseños who can do the job better than me but are just either legally preoccupied, have reservations about offering their services, or are just simply waiting to be tapped.

To say that I was flattered is an understatement.  It was more like a feeling of elation.  Four of the first things that came to my mind were my family and friends who have always been very supportive of me; a brand new opportunity by which I could serve Bulusan and its people; gratitude to all those who have inspired me in so many ways and who have provided me with just the right kind of channels; and the reaffirmation that really, everything works together for good.

Being at the helm of the Gazette I practically grew up with is more than the realization of a childhood dream.  What I am now and how I play with words have been greatly influenced by the early issues of the Gazette.  I guess this is my way of paying the favor forward.  I am confident that as I write, a little young mind out there is also quietly but diligently absorbing useful tools for tomorrow.

As the Gazette’s new layout artist, I would like to thank Ms. Linda Gapan-Mole, my predecessor, for leaving behind a fine example from which I could base any development to the publication.

I am staying on my posts while I can, until a much worthy Bulusanon steps up and volunteers his or her services, or until the Board decides that I got to go.  Until such time, please bear with me.  I can’t promise anything, I can just do my best and prove myself worthy of the trust given to me. 

To that one English instructor who once saw potential in my writing capacity, your very words have been a constant source of inspiration and encouragement.  May more young minds get the opportunity of having you for a mentor.

Feedbacks, suggestions, and/or contributions are most welcome at my e-mail address: bulusanon@hotmail.com.

 

SA NGARAN SAN DAMAYAN 

ni Rogelio "Elio" Fuentes

“Sin-o An Mas Kristiano?”

Daghan an naghahapot kon Katoliko pa ako kay bagaman nagsisimba pa ako, habo na ako magpadrino.  May mga nabuyo na binutang tulos an ngaran ko sa “wedding invitation” mientras ako sinabihan na padrino ako.  Bagaman sira an may sala, nag-aayo ako sin dispensa na diri ko sira napaonrahan.

Gusto ko linawon na diri ko kapritso an diri ko pagpadrino kondi pagsunod sa “Pastoral Letter” san mga obispo o CBCP san Marso 1990.  Sinasabi sa “Pastoral Letter” na an mga miembro san Masoneriya o mga Mason, na: (1) diri pagtugutan na maging padrino sa kasal, bunyag nan komper; (2) diri paghatagan sin komunyon; nan (3) diri pagmisahan o bendisyunan an bangkay kon mamatay.

Dahil sayo ako na Mason, habo ko kontrahon an kanira kagustuhan para wara problema.  Ako mismo an nag-obliga sa ako na diri na magpadrino. Bagaman nagsisimba ako, diri ako nagkokomunyon.  Para diri man maparaot sa kanira obispo an mga padi lalo na an mga parientes ko, amigo nan kakilala puede na maski diri na nira misahan an bangkay ko kon ako mamatay.  Naintindihan ko an kanira situasyon.  Bahala na an Mahal na Diyos sa ako.  Siya an mas nakakaaram san ako tunay na pagkatawo.

Aram ko, an bangkay nira Rizal, Bonifacio, Mabini, Del Pilar nan iba na mga Mason diri man minisahan san mga Prayle nan diri pa pinalubong sa sementeryo san Katoliko an kanira bangkay.  Pero, mas naniniwala ako na binuksan an langit para sa kanira dahil aram san Mahal na Diyos na isinakripisyo nira an kanira buhay sa pagsalbar san kanira mga kadugo na Pilipino sa pang-aabuso nan pang-aapi san mga dayuhan dini sa ato sadiri na lugar.  Dahil san magayon nira na hinimo, inumaw sira san mga tawo nan inidolo bilang mga bayani hanggan niyan.  May kasabihan, “The voice of the people is the voice of God.”

Gusto ko iliwanag na puro pakaraot an mga sinasabi san mga Prayle na anti-Kristo nan kontra sa simbahan Katoliko an mga Mason dahil sira Rizal, Bonifacio nan iba na mga Mason an nanguna san rebolusyon san 1896.  Maka-Diyos nan maka-tawo an mga Mason kaya, diri puede kontrahon an nano man na relihiyon.  An sobra na pagmaltrato sa mga Pilipino san mga nagdara dini san ato relihiyon an ugat san pag-alsa san mga tawo kontra sa mga namumuno san simbahan nan gobierno.  Dahil san ibinulgar ni Rizal sa Noli Me Tangere nan El Filibusterismo na mga kabulukan sa simbahan nan gobierno, pinatay siya sa “firing squad” pati na sira “GOMBURZA”, an tolo na Pilipino na padi na may simpatiya sa mga Mason nan rebolusyonaryo.

An mga Prayle mismo an nagkasala sa tugon san Mahal na Diyos na “Thou shalt not kill”. Diri ko maintindihan kay niyan pirit na insasalbar sa bitay san mga namumuno san simbahan an mga sentensyado na “rapists”, “drug lords”, “kidnappers” nan iba na mga kriminal.

Dahil sa hataas na pag-umaw ko nan pag-idolo kon Rizal nan iba na mga Mason dahil sa kanira kabayanihan kaya, maski magub-at nan may mga maraot na sinasabi an mga obispo, padi nan mga panatiko na Katoliko manongod san Masoneriya, hiningoha ko na maging miembro san organisasyon san 1980.  Saka ko naaraman na mga kabaligtaran an mga sinasabi nira.  Para sa ako ini an pinakamagayon nan pinakamakahulugan na organisasyon.  An Masoneriya diri relihiyon  kondi sayo na “fraternity” san mga responsible na lalake na may pagtubod sa Diyos nano man na sekta an naupudan nan may pagmakulog sa kapwa.

An totoo, mga 80% san mga Mason sa Pilipinas, mga Katoliko.  An upat na presidente na mga Mason, puro Katoliko, sira: Aguinaldo, Quezon, Roxas nan Laurel.  May mga Mason na padi, kursillista, lay minister, miembro san Knights of Columbus, Holy Name Society nan iba na organisasyon san simbahan Katoliko.  Mayon man sin Protestante, Muslim nan hali sa iba na sekta.

Para sa malinaw na kaaraman san mga nasa simbahan nan mga panatiko, ini an kahulugan san Masoneriya: “Masonry is not a religion nor a secret society, it teaches man to practice charity and benevolence, to protect chastity, to respect the ties of blood and friendship, to adopt the principles and revere the ordinance of religion, to assist the feeble, guide the blind, raise up the downtrodden, shelter the orphan, guard the altar, support the government, inculcate morality, promote learning, love men, fear God, implore His mercy and hope for happiness.

“Masonry is the Universal Morality which is suited for all men regardless of race and creed.  It teaches no doctrine except those “TRUTH” which tend directly to the well-being of man and thereby achieve better men in a better world, happier men in a happier world and wiser men in a wiser world.”

An doktrina na ini an gabay ko sa buhay.  An mga inhihimo ko base sa prinsipyo san Masoneriya.  An totoo, sa asosasyon san mga bungto san Sorsogon sa Metro-Manila ako hamok an naging presidente na Mason batog san 1981 hanggan niyan.  Ako mismo an nag-insister san bulan-bulan na misa sa simbahan para sa mga Bulusanon imbes na “prayer meeting” hamok na plano ni Fr. Tony Pura, an kura paroko sadto san Bulusan.  Kaya, pan-o masasabi na anti-Kristo o kontra sa Katoliko an Masoneriya? An totoo, deboto ako sa Sto. Niño, Imaculada Concepcion nan Mother of Perpetual Help.

Bukas na libro an buhay ni Rizal nan iba na mga Mason na halos pareho man san buhay ni Kristo naging martir sa pagdamay sa mga naapi.  Aram ta man an pag-uugali san mga dayuhan na nagdara kono san Kristianismo sa Pilipinas na taliwas sa mga tukdo ni Kristo.  Kamo na an humusga kon sin-o sa kanira an tunay na Kristiano sa tunay na kahulugan san Kristianismo na nasa Bibliya.

Wara ako sin intensyon na rauton an kredibilidad san simbahan.  Gusto ko hamok na mapukaw an mga namumuno san ato relihiyon sa katotohanan na dahil sa mga anomaliya nan eskandalo na himo mismo san mga kaurupod nira batog pa san panahon san mga Prayle nauyam na an mga tawo.  Kaya, milyun-milyon na an nagbaralyo sa iba-iba na sekta.

Kon nagpaimod hamok sin tunay na Kristiano na ugali an mga Prayle nan san mga sununod na mga lider san simbahan, trangkiluhon ini niyan na Pilipinas.  Wara konta ini na mga karibukan na an may himo nan mga kriminal kadaghanan  mga Katoliko.

Kon maaako nira, ini an mensahe ko. imbes na sayangon an oras sa mga “rally” nan mga bagay na wara man sin espiritual na sustansya itutok na hamok nira sa mga tawo lalo na sa mga kabataan an adal ni Kristo kasabay an ehemplo san tunay na Kristiano diri kay puro hamok surmaton.  Domdomon nira na daog an oro-adlaw na sermon san ehemplo na magayon.

 

LIGHTHOUSE 

by Starbhen

My Spiritual Journey

(Continued)

(In the last issue of this gazette, I talked about my mystical experience and how I embarked on a search to know its meaning. In this issue, I’d like to talk about some of the truths I have learned as I embarked on that search. Once again, I urge the readers to keep an open mind for the mind is like a parachute-it is only useful when it is open.) 

What is Truth? We have been hearing about the saying, “And you shall know the truth and the truth shall set you free.” To be set free, connotes that first of all one is in bondage  – the bondage of sin which really means bondage to any or all of the five major vices (anger, sex-lust, greed, attachment and ego) and their progenies (envy, jealousy, slander, prejudice, resentment, etc.) And indeed all of us are in bondage to anyone of those vices for so long now. How have we come to the bondage of sin?

First, let me try to define the word truth. I remember one definition of truth from a movie I’ve seen in my younger days -“Truth is the justice you deny and the wrongs you justify.”  Another was given by a spiritual teacher who said, "Truth is to remember what we have forgotten.” That we have forgotten our true and eternal identity which resulted in the lack of spiritual power is the reason for almost all the problems we have today –  confusion, chaos, conflict, sorrow, emptiness, etc.  

What then is our true and eternal identity? God is a spirit and man (soul) is the same image and likeness. The soul, like God is a conscious point of spiritual light energy and cannot be seen by the physical eyes.  Its task is to animate or direct the body. It is the soul that brings the body to life. In other words, the body without the soul has no life; but the soul without the body cannot express life.  Thus, we say death occurs when the soul leaves the body and the latter returns to dust   which it is made of. But the soul cannot die. It is eternal. Its original nature is Purity, Peace, Love, Happiness, Truth.

This brings us to the concept of two kinds of energy: physical (body) and non-physical (soul or mind). Physical energy is replenished by physical, tangible quantities of food, water, while spiritual energy can only be replenished by spiritual, intangible qualities of thought in the form of love, truth, peace, etc.  Today, we are unsure of this difference and tend to mix the two; instead of seeing the body as the package and the mind as the content, we see ourselves mainly as the body. We spend a lot of time, energy and money looking after the body, but very little time caring for the mind.           

The mind is the being with self-awareness, and the body is the human (humous), which contains the being. This being which is our real self   is situated just above and behind the eyes. This is the driving seat from which we instruct and direct the vehicle of our body. This is where we are conscious of the world and of ourselves. In fact, we are consciousness and our mind is our conscious ability to think. The mind is not separate from us, but an integral part of us: the point of consciousness within the body. This point of consciousness is the soul. You are a soul. I am a soul. All of us are souls - tiny points of conscious light energy, eternal and imperishable.  The soul cannot be created or destroyed. There is no such thing as death of the soul, only death of the body, at which point the soul leaves the body and takes another body (reincarnation).

Great mistake we all made by identifying only with the physical form. –  When we do this, two things result: 1. We think all our experience comes to us through our physical senses. 2. We create many identities or labels for others and ourselves.

Experience of the senses – When we think the five senses of touch, sound, sight, taste and smell are our only source of experience, we begin to rely on external things for our happiness and peace. Food, music, films and cars give us pleasure and make us happy. However, in the physical world, everything changes and comes to an end. And when those sensual pleasures end we become unhappy and “peaceless.” We desire more and a never-ending queue of desires follows. Our moods go up and down, conditioned by how satisfied our physical senses are. When we don’t get what we want, we become angry, and that anger can lead to violence. When we do get what we want, we want more, so we become greedy.  Or show off what we got and we develop ego. All these things make us spiritually powerless and unhappy, feeling ok one minute and not ok the next.

Traps of different identities – When we think, we are the physical form, the outer packing, we give it labels. Each label is a different identity. National, political, family, religion, profession, color, sex, is all labels. This results in two negative side effects. First, we are never sure who we are. Which label is really me? And each label or identity brings with it certain values and therefore certain ways of thinking and acting. If there are too many identities, or ones we don’t like, we react either against ourselves or against others. The result is once again “peacelessness” or violence.

The second side effect is to put labels on others. Black against white, Christian against Muslim, nation against nation, labor against management and so on. Once again the result is anger and conflict, contrary to our true nature and desire for peace. And yet, it is easy to resolve both these mistakes, which are the result of thinking of ourselves as physical. Instead, let us be aware of ourselves as a soul, a conscious eternal being; a point of energy with no physical identity. This resolves all conflict within ourselves as we cease to identify with all those labels. There is no need to sustain or defend them any longer and so we cannot be threatened. We then begin to see others as the same, also souls, not merely physical costumes. This also resolves the conflict between individuals and ultimately, if practiced by many, could resolve conflict between nations.

This realization of our identity as a soul is thus the key to experiencing our real nature of peace, purity and happiness. This is the key to understanding ourselves and harmonizing with others. Soul consciousness (not body consciousness) is the key and the method to experience and cultivate it, is meditation.   

(Note: That experience of mine where I found myself limitless happened because as I surrendered myself completely to God, the Supreme Soul cleansed me of all my impurities and lifted the veil of darkness and enlightenment set in.  The barriers separating me, the soul or consciousness from the Supreme Being were dissolved and I attained freedom from the confines of my gross body. (That is why it is said that the kingdom of God is within us because in a moment of total surrender to God, the contact is immediate.) At the same time, the soundless voice that I heard, is really a communion (yoga) between soul to SOUL. It means that in the spiritual dimension, the communication is done from mind to mind, from intellect to intellect and the language is SILENCE.  So, there was no sound at all. While the experience lasted for some days, after sometime, I returned to my usual self being a householder, caught up once again in the day-to-day grind of earning a living. But, the experience is unforgettable. During meditation, I experience moments of lightness and peace, but still a far cry from that experience I had before.  One day, I believe I would be able to recapture that experience through constant and regular meditation and other spiritual disciplines.)     

(To be continued next issue. Topic is God.  My reference of what I am discussing here is the teachings of the Brahma Kumaris World Spiritual University.)     

 

BATO-BATO SA HANGIN NI MANO ANDOY

   

"Daraga - Sadto/Niyan"

 

Sadto, siya an imahen sin tunay na Pilipina

Inuurgulyo pa na kalahi siya ni Maria Clara

Niyan, kinaraw-ay na siya san kaniya pamilya

Iba na an ugali, may bisyo na an ato daraga

 

Sadto, halaba an buhok niya, pino an mga kiwa

Mahinhin, an sul-ot permi halaba na bestida

Niyan, de-maong, kapado an buhok, tomboy na

Siga-siga an porma, butangera na an ato daraga

 

Sadto, permi serado an sul-ot niya na blusa

May kamison pa para matakpan an dobdob niya

Niyan, hababaon an lu-ang san bado, wara bra

Malukso na an duwa na melon san ato daraga

 

Sadto, masunudon siya sa mga magurang niya

Disidido mag-adal, maparanga, wara barkada

Niyan, puro lakwatsa kaya imbes na diploma

“Birth Certificate” an nakuwa san ato daraga

 

Sadto, an kalson niya an inaarmidol na katsa

Natatakpan intero an hita hanggan pusod niya

Niyan, kapidaso hamok kaya, an agtang luwas na

San ataman na pusiw na sipit san ato daraga

 

Sadto, awat na panahon mientras simbagon niya

An lalake na nag-iintres maski namuoton siya

Niyan, sinisimbag tulos sabay suko san bandera

Kaya, pag kinasal busdat an tiyan san ato daraga

Sadto, an insusul-ot patadyong kon nasayaw siya

San Pandanggo sa Ilaw na inuumaw san mga turista

Niyan, naka-burles sa tono san spaghetti na kanta

Pataas, pababa an iri-od san lubot san ato daraga

 

Sadto, kaya siya kinukuwa na maging artista

Dahil magayon, maaram umarte, mayad kumanta

Niyan, nagiging artista maski sobra na boba

Nabukaka tulos, bomba star na an ato daraga

 

Sadto, kontra niya an shabu nan san marijuana

Habo siya maging “addict” san nano man na droga

Niyan, dahil bangag, pag hinapot “Game Ka Na Ba?”

Insiguida “Game Na!”, an simbag san ato daraga

 

Sadto, kontento na siya sa natural na hitsura

Diyo hamok na koloretes nan pahamot tama na

Niyan, an iba-iba na parte san lawas retokada

Gunayon, nagpa “general overhaul” an ato daraga

 

Sadto, kon nahali iniimod an mga nasa bag niya

Sinisiguro na nasa sulod an rosaryo nan nobena

Niyan, kon wara man yuon na duwa diri mahalaga

Importante an “condom” nan tableta sa ato daraga

 

Kaya, mao ini an gusto ko ipasabot sa kaniya

Na maski pa niyan nagbag-o na an panahon ta

Diri man guihapon paglimutan na siya Pilipina

Para ikaurgulyo uli san pamilya an ato daraga

 

ROLE MODEL

“The Lady With A Big Heart”

When she was still in the prime of her health, Mrs. Leticia Gonzales-Tenazas, was a big asset and live wire in all the organizations that she was in.  She was always in full support to whatever projects or activities were being undertaken by the organizations not only in terms of time and energy but in logistics as well.  That’s the reason why she was well-loved and respected by her peers.  She was not only dedicated to the service of the organization but she’s a lady with a big heart.

This is proven by the many well-wishers who troop to her residence every year to greet her on her birthday from early morning until night.

Mrs. Tenazas

 

 

 

 

 

Mrs. Letty Tenazas in her younger years

A workaholic, Letty as she is fondly called by her family and friends, could manage to get involved in the various civic and humanitarian activities of her different organizations despite the fact that she had a family business to attend to.

In fact, she has been the treasurer of Damayan-Buluseño, Inc. since its formation in 1981 up to now.  Although, due to her semi-paralyzed body, she has an assistant to do the job for her until her term of office officially expires in 2004.

During the eighties until the mid-nineties, while serving as treasurer of DBI, she held the same position also at the Catholic Women’s League (CWL) of St. Francis Parish in Paco, Manila and the Philippine Organization of Private Employment Agencies (POPEA) where her agency, the Mutual Employment Agency, is a member.  For four years, she was the Regent of the Daughters of Mary Immaculate (DMI) of Intramuros, Manila and became the Hermana of the Manila Cathedral.

In all these organizations, Letty had contributed a lot to the success of their projects.  Mr. Rogelio F. Fuentes, DBI President, who had been with her since the start of the association said that without her, Damayan-Buluseño would not have attained the stature that it has now.

She was instrumental in getting the approval of the Rector of the Manila Cathedral for its use in the monthly mass for the Buluseños from 1981 until 1996 and the Knights of Columbus from 1997 up to now.

According to Mr. Fuentes, what made him admire her was her readiness to voluntarily shell out her own money whenever the association ran short of funds just to be able to pursue a particular project. Whenever the association holds its fiesta and Christmas celebrations, she wanted lively and colorful presentations like song and dance numbers.  To realize this, she would hire an instructor and dressmaker for the rehearsals and attire of the participants.  She also commissioned a composer for the Damayan-Buluseño Hymn and the song “Bulusan, Bulusan”.

In the early years of the scholarship program of the association, when she felt that the allowance from the sponsors would not be enough for the scholars for every semester, she offered to take care of them until they finish their studies.

When the association was looking for a venue for its headquarters, she offered her office where she also served food for the officers during their monthly meetings. It is also where the members of the choir have been holding their monthly rehearsals with free dinner courtesy again of Mrs. Tenazas.

Knowing that the yearly civic action in Bulusan is meant for the poor, she never missed to give her contribution for the purchase of medicines. In the last CIVAC, she donated a substantial amount to augment the stock of medicines of the association.  She also gave always her donations for the various contests in the Damayan homecoming.  And back home, she never failed to bring gifts for her friends and indigent Buluseños.

To help raise funds for the association, she placed an advertisement of her agency in the bi-monthly issue of the Damayan-Buluseño Gazette.

In her other organizations, she also spearheaded in the distribution of foods and used clothing to poor families in the slum areas in Manila, giving monetary support to the families of prisoners and medical treatment to street children.

Letty is the fifth of the ten children of the late couple, Cirilo Gonzales, Sr. and Marcelina Bailon of Barangay San Isidro but later moved to Barangay Sabang, Bulusan.

A consistent honor student, she finished her course in education from the Philippine Normal College where she was immediately assigned as assistant to the dean of the Home Economics Department.

In 1950, she got married to ship Captain Jose Tenazas, Sr. whom she met while on board the vessel Perla en route to Bulan, Sorsogon from Manila.  Together, they put up the Mutual Employment Agency on V. Mapa St., Sta. Mesa, Manila.

Unfortunately, 22 years after their marriage, Capt. Tenazas succumbed to cardiac arrest leaving behind under her care four children: Lulu or Baby who is now in the US; Jose, Jr. or Boy who manages their employment agency; Jimenez or Jimmy, an accountant in a company in the US; and Cirilo II or Nono, a retired casino supervisor who now operates their agency branch in Pasig City.

To her well-off friends and other people who are puzzled by her exertion of much effort in various charitable activities, she has this ready explanation.  According to her, she believes that everything she has comes from God.  She could not ask for more.  Her children are able and her business has been doing well which she owes much to God.  To appreciate all His goodness is to share what she has with those who are not as fortunate as she is.

Mr. Fuentes has very high regards for her.  On many occasions, he said that if only the many well-placed people around would have the same kind of wisdom as Mrs. Tenazas has, we will have a very peaceful community where no one would think of going up the hills to fight against the government and our society.

 

MAILBOX

 

Mr. Editor,

                Mayad cay may Damayan Buluseño Gazette.  Gusto co tabi ipaabot sa ato autoridad an mga deri mayad na na-obserbahan co san pag-uli co sa Bulusan.

                Nariparo co na deri nacaluwas an mga pulis sa canira opisina cay nahadoc cono.  Pano nira maproteksionan an mga tawo lalo na sa mga abusado na poste na malin ginagamit hamoc an mga tagabolod sa pangayo san canira mga caipohan.  Maski saday-saday na tindahan hinahadoc nira sa paagui sin surat na hali cono sa tagabolod para umayo sin epectos o cuarta.  May barangay pa na basta may mag-abot na hali sa Manila hinahatagan tolos sin surat para ayoan, caya napiritan maghatag dahil sa hadoc.

                Sayo pa, deri na niyan nacabacal sin lab-as na binanwitan na isda nan masiram na pagcaon sa Bulusan con deri magtaya sa ripa.  Pano mawilli umuli o magbacasion an mga kabobongto ta na hali sa iba na lugar?

                Naobserbahan co pa na may taga Irosin na bakla na nadayo sa Bulusan para ibugaw an ato mga teenager na daraga.  Mga istodyante sa high school ini na mga babaye.  Aram ini san mga tawo caya imposible na deri aram san ato mga opisyales.

                Con puede hatagan tabi sin atension ini na mga problema san ato gobierno nan comonidad cay maraw-ay.

                Sa mga magurang, bantayan tabi niyo an iyo mga daraga na bata lalo na kon naluwas kon gabi kay kon mabiktima sini na bakla.  An notisia co nagdadara pa cono ini sin droga sa Bulusan.

                Para sa aco con madacop ini na bakla sa pagbobogaw nan droga, rapgason ngon-a sin lingatong an bilog na lawas mientras darhon sa munisipio basi mamarit.  Ipamati ta sa caniya na dapat igalang niya deri cay pagbastoson an ato mga cabobongto.  Didto siya magbogaw sa Irosin nan magcalat sin droga.

                                                                               

(Sgd.) JOSE L. GARCIA

Tondo, Manila

                                                          

OBITUARIES

May 2003

Age

Barangay

4 -  

Azucena Fulgar Dayto 41

San Jose

9 -   Ananias Balones Galpa 59

San Roque

11 -   David Fuentes Fulong 61

San Antonio

16 -   Ambrosio Gallenito Galon 96

Sta. Barbara

24 -   Jorge Galeza Barbin 22

Sapngan

28 -   Tirso Bacunawa Gubat Sr. 72

Buhang

June 2003 

8 -   Celso Forcado Fuller 77

Buhang

10 -   Ramona Gili Gacias 90

San Franciso

10 -   Concepcion Fulla Gacelo 55

Sabang

16 -   Reynaldo Valenciano Matava 50

Dancalan

21 -   Anita Peralta Santiago 53

Sabang

24 -   Ruben Fortes Gonzales Sr. 54

San Isidro

25 -   Juanito Fuentes Estrella  44

Buhang

25 -   Neri Fuedan Gonzaga 75

Dancalan

27 -   Carolina Gamit Camara 80

Central

30 -   Jose Gacos 72

San Jose

July 2003

1 -   Rosario Gacias Floranda 85

Buhang

1 -   Caridad Galindes Gadais  79

Dapdap

2 -   Simeon de Guzman Aguilar 63

Central

3 -   Recto Garrate Almonte 49

Looban

5 -   Honorio Diaz Ferreras 68

San Roque

6 -   Victoria Bailon Galpa  86

Mabuhay

7 -   Rosario Enteria Bustamante 80

San Rafael

7 -   Visitacion Fresto Beralde 58

Dancalan

11 -   Gina Fuster Galve 37

Madlawon

13 -   Rosendo Flovera Gacos  82

San Jose

15 -   Casiano Guray de Vera 70

Madlawon

25 -   Antonio Furio Fraga 45

Lalud

27 -   Corazon Fortin Frayres 83

Mabuhay

28 -   Margarita Furaque Fortes 88

San Rafael

31 -   Joseph Espenida Jamolin 28

San Jose

 

Advertisement

  Articles Menu  Top 1  |  2  Page 3  |  First Page  »

 

 

Terms of Use  |  Privacy Policy  |  Linking Policy   
Copyright © 2003 Damayan-Buluseño Gazette Online Edition | All Rights Reserved | Manila, Philippines | Last Update: October 19, 2003

Viva Señor Santiago El Mayor!