Search this site or the web powered by FreeFind

Site search Web search

    

   

 

 ARCHIVED ISSUE:     

Vol. XV No. 9
September - October 2003

 NEWS                      

  LGU-Bulusan & DENR sign MOA

DBI Prexy Clarifies Donation Issue

Scholar Passes Board Exams

Support X'Mas Drive '03

Kapangihanons Celebrate Fiesta in MM

Hermano/Hermana Mayor Installed

50th Annniversary for Flower & Dagay

Senior Citizens' Day Celebrated

A Pleasure Tour For Aguilar Clan

 

 FEATURES               

   Editorial

   Sa Ngaran San Damayan

  Miscellany

  Lighthouse

  Bato-Bato sa Hangin

  Role Model

  Special Report

  Mailbox

  Inbox
  Obituaries
 

 

 INTERACT               

   Contact Us
  Feedback Form
  Guestbook

  Links

 

 ABOUT                    

  The Gazette

  The Online Edition

  Damayan-Buluseño, Inc.

 

 

The Official Homepage of the Municipal Government of Bulusan

Glimpses of Bulusan

Bulusan Genealogy Site

Join us!

 

 

  Page 2 of 3   

EDITORIAL

Volunteerism & Newton's Third Law

Newton’s third law of motion states that “for every action, there is an equal and opposite reaction”.  This statement means that in every interaction there is a pair of forces acting on the two interacting objects.

 This motion theory could at certain times be analogous to volunteer works.  Pursuit of such noble undertakings could inspire others to do the same – or for some to try and find fault with whatever a person or organization is doing, and worse, discredit the integrity of those in active participation.

 DBI as an organization is facing the same predicament.  Despite the sincerity of its officers and members, many are still those doubters who just couldn’t face the fact that there could actually be persons of integrity and selfless devotion to the cause of love for the hometown and its people.

 But then again, the third law will always be there.  The organization could respond with an equal degree of force: this time not in a destructive but in a constructive manner – in a way that would cause union and not division, peace and not strife.

 Whatever the case may be, the third law is always about motion, about reaction.  It is the same law that we see in the flight of birds, in the capacity of the fishes to swim through the current, or for a car to move across the pavement. 

 Criticisms and other forms of feedbacks could be regarded as reality checks.  They could be constant reminders to those concerned that their positions hold them prey to public scrutiny.  They could be scales over which the weight & depth of their works could be measured with against their capacities. 

 Summing up, whether we are working behind the scenes or are in the front lines, we could respond to such negative reactions in a positive way – equal in intensity but towards an entirely opposite direction and motivation. (bulusanon@hotmail.com)

SA NGARAN SAN DAMAYAN 

ni Rogelio "Elio" Fuentes

"An Totoo na Katuyuhan"

             Siguro ini na an ultimo ko na paglinaw san katuyuhan san ako mga inhihimo na kaayadan para sa Bulusan nan kapwa Bulusanon lalo na an masa para mawara na an mga pagdududa san mga tawo lalo na an mga pulitiko nan kanira mga lider.  Diri sira naniwala na wara ako sin personal na interes san ako mga sakripisyo lalo na sa pulitika.  Para sa mga maisip, hagas nan makasadiri, magub-aton an pagdanon sa bungto nan iba na tawo kon wara mababawi na mas dako pa.  Para sa ako, mas maogma an buhay san mga tawo na may pagmakulog sa kanira komunidad nan kapwa.  May kasabihan, "kon gusto maging maogma, magpaogma sin iba".  Mas inuumaw san Mahal na Diyos an mga tawo na maski simplehon hamok an buhay mas dako an serbisyo ke sa mga nasa hataas nan mapuersa na puesto sa gobierno nan mayayaman pero, sugad sin daku-dako na kahoy na wara sin anino.

            Sugad san sadto ko pa sinasabi, an maw-ot ko hamok an makabilin sin panomdoman o legasiya sa Bulusan para kon wara na ako nan mag-uruli an ako mga kabataan nan mga apo, ikaogma man nira na maaraman na may diyo man ako na nahimo na kaayadan sa bungto nan mga kabubungto.  An kinamundo ko hamok na dahil sa pulitika, may mga diri na ngani nakadanon, inraraot pa an imahen san Damayan-Buluseño para maraot man an ako kredibilidad sa publiko.

            Habo ako san pagserbe sa paagui san pulitika.  An gusto ko, an serbisyo na may sakripisyo na diri naghuhulat sin kabayaran, diri nagkikuenta o nagboboyboy nan diri naglalaom sin pag-umaw o plake na ipag-urgulyo sa publiko nan ikapital sa pagkandidato.

            Kon may intensyon ako sa pulitika, sadto pa konta ako nakombinse ni Gov. Frivaldo san kasikatan niya.  Apesar bata pa ako sadto, daghan na mga respetado na tawo an desidido sumuporta sa paniwala nira sa kakayahan ko nan san sinsero na katuyuhan ko sa ikaayad san Bulusan.  Diri talaga ako puede sa pulitika kay apesar nauyamon ako san kapangabrasa na puro kaplastikan, habo ako san pagbakal sin boto nan kontra sa prinsipyo ko an pagsagka sa bulod para hamok umayo nan magbayad san Permit To Campaign o PTC.

            Dapat isipon san mga pulitiko na sa pagbakal nira sin boto, diri hamok nira inraraot an moralidad san mga botante, ibinababa pa nira masyado an kanira pagkatawo.  Naluwas na sira mismo wara sin kompiansa na paniwalaan sira san mga tawo. Kaya, tama an mga komentaryo san duwa na gurang na nakaistorya ko sa Bulusan.  An sabi san sayo, "para makaluwas na Mayor o Vice-Mayor, kaipuhan may milyones na pangbakal sin boto".  May mga konsehal kono na nakaluwas hamok san nakaagui na eleksyon dahil gunasto an pamilya sin maabot sa P300,000.  Kaya, kon may P1 milyon kono, magiging "topnotcher" sa Sangguniang Bayan an kandidato na kapay.  Sa eleksyon man kono san barangay, may mga nakaluwas na kapitan dahil bunakal sin P150, P120, nan P100 kada boto.  Pati mga kagawad nagbarakal man kono. An hababa an presyo nan diri nagbakal, pierde.  An sabi man san sayo na gurang, "sa pagbakal nira sin boto, diri na sira bagay sa titulo na "Honorable" kay lain man kono pagbati-on.  Sugad kono sira san estudyante na may diploma sa kolehiyo pero, hali sa Recto.

            Makahulugan ini na mga komentaryo san duwa na gurang na dapat itanom sa isip san mga makandidato niyan na 2004.  San panahon, talagang mga respetado na tawo an inpipirit na kumandidato san partido. Naluwas sira maski wara sira sin gasto kondi magpakaon hamok dahil dako an kompiansa sa kanira san mga tawo.  Niyan, an eleksyon sugad na hamok san "money contest" sa "Miss Town Fiesta" na maski an diri bagay naging reyna dahil sa kuarta.

            Niyan na eleksyon, sigurado kono na mas dako an gagastuhon san mga kandidato para Mayor nan Vice-Mayor.  An nabati ko sa Bulusan, para makasiguro kono na makaluwas sa Sangguniang-Bayan, dapat may P400,000 na panggasto an kandidato.  Kon ako an may milyones, diri ko sasayangon sa pulitika kon totoo an katuyuhan ko na maserbe sa bungto.  Diri na ako mahulat san eleksyon para mangako pa. Antimano, mahimo ako sin mga proyekto na mapakinabangan san publiko lalo na san masa.  An pinakaimportante an "scholarship" para sa mga matali na kabataan san mga pobrehon na pamilya na hali sa pobrehon na mga barangay para sa maabot na panahon sira an magiging lider na may tunay na pagmakulog sa masa.

            Kon totoo an katuyuhan san mga makandidato na sira maserbe sa bungto, iniingganyo ko sira na magpartisipar sa Damayan Christmas Drive '03 para mas daghan na pobrehon na pamilya an mahatagan sin kaogmahan niyan na Disyembre.

            Sayo pa na dapat pakaisipon san mga makandidato na sa kanira pagsagka sa bulod para hamok magbayad san PTC, masyado nira ibinababa diri hamok an kanira dignidad kondi an puesto na kanira inmamaw-ot nan dako na insulto nira sa ato “Constitution”.  Nara na an kanira delikadesa kay sugad na sira san mga deboto na Katoliko na nakadto pa sa Roma para magbisa sa Santo Papa.  Apesar nagbayad na sira san PTC, may bulan-bulan pa sira na obligasyon, puera pa san SOP sa kada proyekto san gobierno.  Obligado pa sira sumunod nano man na oras ipagahoy kon may kaipuhan sa kanira.  Kaya, naluwas na sugad na sira san robot na uyagan san mga taga-bulod na mga Poste.  Sobra na!

            Aram ko, daghan an mga maiinit sa ako dahil san mga ibinulgar ko nan ibulgar pa sa mga masunod na adlaw.  Pero, aram ko man na mas daghan an maoogma lalo na an mga sinsero an katuyuhan nan mga tawo na malinig an konsensya.  Puede sabihon san mga tinamaan na nano man an labot ko na kuarta man nira an ingagasto nira.  Bilang Bulusanon, apektado ako kay dahil san mga ilegal na manipulasyon kon eleksyon nagkakasiriway an buot san mga tawo na nagiging sagabal sa pag-asenso san bungto.  Kon may pagmakulog sira sa Bulusan, mas lalo ako nan mga kaurupod ko sa Damayan-Buluseño na pira kataon na nagsasakripisyo para sa kaayadan san bungto na wara man sin inlalaom na personal na pabor.

            Wara ako sin intensyon na rauton an kredibilidad san mga pulitiko kay sira mismo an nagraraot san kanira sadiri dahil sa maati na pamumulitika.  Gusto ko hamok pukawon sira sa katotohanan na sa paraot na paraot na sistema san eleksyon nan diri kawili-wili na imahen san ato gobierno an dahilan san pagkademoralisa san mga tawo nan pagkawara san kanira respeto sa mga pulitiko.  Ini an nagtulak sa mga tawo nan may prinsipyo lalo na an mga kabataan na sumagka sa bulod nan maging kalaban san gobierno nan ato sociedad.  Niyan, dako na sira na problema na diri na kaya kontrolon san ato autoridad.  Sira na an kontrolado.  Kaya, maski aram nira an mga abuso san mga Poste, wara sira mahimo.

            Diri ako mababasol kon linuwas ko an ako sobra na pagkadisganar sa mga nangyayari niyan diri hamok sa Bulusan kondi pati sa iba na bungto san probinsya.  Dahil sa katarantaduhan sini na mga buysit na Poste na dinadahilan hamok an mga taga-bulod san kanira pamemerwisyo sa mga tawo, kaya, daghan na lugod an mga Bulusanon na nahadok mag-uruli.

            Iniingganyo ko an mga Bulusanon na nakaresebi sin surat na dara sini na mga abusado na mga Poste na ipadara sa Damayan-Buluseño para i-“publish” ta dini sa gazette.  Siguruhon hamok na may pirma nan isurat an kompleto na ngaran san Poste nan san kaniya barangay para maaraman ta kon talagang hali sa tunay na NPA an indadara nira na surat.

            Sa ngaran san Damayan-Buluseño nan mga Bulusanon na nininerbyos na permi dahil sini na mga Poste inaayo ko na aksyunan tulos ini na problema mientras atab pa.

            Kon magpadagos ini mas grabe an maabot na problema sa mga maabot na panahon.

MISCELLANY

by Luz Z. Gamba

"AGYAT SAN PANAHON SA TURISMO SAN BULUSAN"

San Oktubre 10, sa municipio san Bulusan, nagpirmahan an LGU Bulusan (sa pagrepresentar ni Mayor Johnny Guysayko), nan an DENR (na inrepresentar man ni RED Oscar Hamada), san ingagahoy na MOA o Memorandum of Agreement para sa Bulusan Lake Management.

Wara na kita masabi pa sa kasuripotan san mahal na Dios. Binati niya an awat ta na na kamaw-otan na maidelegar sa mga taga Bulusan an pagmanehar san Bulusan Lake. Naotob asin nangyari an bendisyon san mahal na Dios. In His own time.

Niyan na nasa ato na an bola, nano an dapat ta himoon?

Una siguro, aramon ta an mga probisyones soon na MOA para maaraman ta an ato man parte dine: dire hamok sa parte san LGU Bulusan, kundi sa parte man san pribado na sektor nan civil society san Bulusan.

Ikaduwa siguro, i-suggest ta sa LGU Bulusan, na mao an principal na administrador sini na Bulusan Lake Management, na maggahoy sin seminar/workshop para sa sayo na strategic and development planning. Imbitaran an sectoral representatives san bilog sa municipalidad san Bulusan. 

Sharp Peak

Ini an Sharp Peak na diri pa masyado nasusulod san mga trekkers

 

Agingay Valley

Sayo ini sa puede pagkadtoon sa Agingay Valley

Ikatolo siguro, mag-ayo partisipasyon hale didto sa mga tawo o organisasyon na may tama na pagkaaram sa development nan management sin irog sini na ecotourism destination. Sugad sin mga environmentalists, natural scientists, geologists, zoologists, atbp.

Ikaopat siguro, magbayad sin serbisyo sin sayo na expert on ecotourism development kon gusto ta na maging world-class nan globally competitive ine na ato inmamaw-ot na tourism plans para sa Bulusan Lake.

Nasasabi ta ine kay, segun ngani sa sayo na UN Report, "... while tourism has the potential to promote opportunities for conserving nature, tourism developlement, when done improperly, can be a major threat to biodiversity." Aram ta man na an Bulusan Lake nan an kapalibutan sine masasabi ta na mao an last frontier, diri lang siguro san provincia san Sorsogon, kundi sa bilog na region san Bicol.

Hale pa dine sa report "Tourism and Biodiversity: Mapping Tourism’s Global Footprint,"...."Tourism relies on stable and healthy communities and environments. It cannot ruin the very wildlife and landscapes the visitors pay to see and then move on."

Kaya ngani kaipohan nan importantihon na pagdaronan ta an pagpaplano sa Bulusan Lake development kay intero kita apektado dine. Intero kita may idea, may kakayahan, may talento, may kamay-onon na puede ikaheras para sa mayad na pagpadalagan san Bulusan Lake. Pag-oropodon ta, pagsarayoon ta.

Isipon nato na an pinaka-katuyuhan ta sa pagmaw-ot na mapasa-ato an pagmanehar san Bulusan Lake mao an makahatag sin mas daghan na empleyo sa ato mga tawo, para mag-angat man an real incomes san ato mga pag-oropod nan an ekonomiya san ato bongto. Basi pa sa paagi na ine, makalukso an ato bongto paghale sa pagiging 5th class pakadto sa maski na 3rd class. Mabuhay ka, Bulusan!

Niyan ta sabihon: ABANTE, ANGAT BULUSAN!  

LIGHTHOUSE 

by Starbhen

 

ANATOMY OF THE SOUL

             (In the previous issues of this Gazette, I mentioned about presenting  some of the truths I learned in my search for the true meaning of life.  In this issue, I’d like to dwell further on the true self   instead of going directly to the topic about the Supreme Soul contrary to what I said earlier.)

             When the soul is in the body it expresses itself  as three faculties just like the human body which consists of many organs and limbs to move around and exist in the physical world. The soul has the subtle faculties of thinking power (mind), reasoning power (intellect) and a unique personality (known as sanskars) to negotiate the inner world of thoughts, feelings, decisions and habits.

Mind is the thinking faculty of the soul. It is the mind that thinks, imagines and  forms ideas. The thought process is the basis of all emotions, desires and sensations. Through this faculty, thoughts can be projected to a distant place, past experiences and emotions can be relived or even the future anticipated. It is the mind that experiences the variations of moods. The mind is a faculty of the metaphysical soul and should not be confused with the heart or the brain which are organs of the body.

Intellect  is the principal faculty of the soul. It is the faculty of understanding and decision-making and is said to be the ruler of the inner state. It is the intellect which remembers, discriminates, judges and exercises its power in the form of the will. A feeble and weak intellect can be manipulated and over-ruled by the external world of the senses and their objects and the internal world of thoughts, feelings and personality traits. The strength or weakness of an individual is connected with the intellect. Strengthening of the intellect can be done through meditation.

Sanskaras is a Hindi word which means the subconscious and unconscious impressions that form the basis of one’s personality. They are the record of all the soul’s past experiences and actions. It takes the form of habits, talents, emotional temperaments, personality traits, beliefs, values or instincts. Every action as an experience either creates a sanskar (this is how a habit is formed) or reinforces an old one. Whatever impression is etched on the soul remains within the soul, forming complete archive of all the experiences that the soul has had. When we speak of defects, specialities or virtues, we are referring to the sanskaras. The sanskaras are the basis of the soul’s individuality.

The three aspects of the soul/self work together in a precise and integrated manner. Each faculty affects both the others. Functioning jointly and simultaneously on different levels, they produce what can be termed the state of consciousness.   

The thought process works in a cyclic pattern. From the sanskaras, various impressions surface in the conscious mind and manifest as thoughts, emotions or desires.  These are then processed by the intellect, and may be expressed as actions through the body. The way in which we act, the results of our actions, and input data from the external world collected through the sense organs, all leave more impressions on the soul, creating or reinforcing sanskaras or canceling the effect of others. Thus, the  understanding of these three  subtle abilities or powers,  how they work and interact will help us immensely  in managing our own personal world.  

(Source: Teachings of the Brahma Kumaris World Spiritual University)

BATO-BATO SA HANGIN NI MANO ANDOY

“Soltero – Sadto/Niyan”

 

Sadto, maski bata pa respetado siya san mga tawo

Dahil responsable, an pamilya siya an inuurgulyo

Niyan, dahil sa kaniya an pamilya niya problemado

Nagbag-o na an ugali nan pagkatawo san ato soltero

 

Sadto, wara nagayod siya sin maski nano na bisyo

Diri nasasangkot sa kaso kaya an buhay trangkilo

Niyan, dahil sa shabu sa “death row” siya kandidato

Dahi nang “rape” sin gurang na babaye an ato soltero

 

Sadto, gusto niya maka-irog man san kaniya iniidolo

Kaya, an buhok niya kapado kapareho ni Aguinaldo

Niyan, an buhok halabaon di maaraman an kapareho

Di man puede si Kristo kay bunghagon an ato soltero

 

Sadto, sa barayle an sayaw niya puro pang romantiko

Magayon mag-cha-cha, boogie, paso-doble nan tango

Niyan, an sayaw niya palukso-lukso, pasirku-sirko

Kaya, bari an li-og nan tuhod, baldado an ato soltero

 

Sadto, pagkaaga nagdadanon sa ama sa mga trabaho

Nagbabante, nangahoy o nasa pasakay nag-aarado

Niyan, pagkaaga nanudlay sa atubangan san espeho

Sigue na an pagayon, kulibangbang na an ato soltero

 

Sadto, para mag-ogma pagkagab-i sa salonan deretso

Pasayaw-sayaw, painom-inom, may ka-“table” na GRO

Niyan, pagkatutnga, nakabestida, yadto na sa kanto

Kay masignit sin tin-edyer na guapo an ato soltero

 

Sadto, lalake na lalake siya, macho nan maskulado

Wara sin sinabi sa kaniya si Erap o Fernando Poe

Niyan, kon may mga naghahapot kon bakla siya kono

Di ako bakla “girl” ako, an simbag san ato soltero

 

Sadto, dahil magayon an tindog nan talagang guapo

Kinukuwa siya na magkonsorte sa Sta. Cruz de Mayo

Niyan, di na siya puede kay an situasyon nagkambyo

Dahil an inpaparada na Reyna Elena an ato soltero

 

Sadto, an maging pulis o militar an kaniya gusto

Dahil ini kono an pang-tunay na lalake na trabaho

Niyan, gusto maging padi kaya sunulod sa seminaryo

Dahil sa parokya makapili sin “papa” an ato soltero

 

Sadto, popularon siya sa pagiging tunay na gigolo

Nagbibilang siya sin mga babaye, talagang palikero

Niyan, nagpa-“sex change” mapakasal sa papa na macho

Dahil gusto kono maging “tanging ina” san ato soltero”

 

Sadto, an tugon sa kaniya mga sobrena nan sobreno

An dapat igahoy sa kaniya si Manoy Engracio

Niyan, pag ginahoy sin Manoy diri na niya gusto

Nahiyom kon an gahoy “Manay Grace” sa ato soltero

 

Sa intero na magurang ini an mensahe ko sa iyo

Kon gusto na an bata na lalake dumako na macho

Bata pa irayo sa mga kulibangbang nan mga bisyo

Basi diri magkunday o maging adik an iyo soltero

 

Advertisement

 

  Articles Menu  Top 1  | Page  2 3  |  Next Page  »

 

 

Terms of Use  |  Privacy Policy  |  Linking Policy   
Copyright © 2003 Damayan-Buluseño Gazette Online Edition | All Rights Reserved | Manila, Philippines | Last Update: November 30, 2003

Viva Señor Santiago El Mayor!