Search this site or the web powered by FreeFind

Site search Web search

    

   

 

 ARCHIVED ISSUE:            
Vol. XVI No. 2
March - April 2004

 NEWS                      
  IN  Ba Kamo, O Kami an OUT?

  Damayan Spirit Works in CIVAC '04

  DBI Produces 3rd Cum Laude

  Fire Victims Receive Donations

  Two Clans Hold Reunions

  DBI Prexy Bows Out As Year Ends

 

 FEATURES               

  Sa Ngaran San Damayan

  Lighthouse

  Bato-Bato sa Hangin

  Role Model

  Doing the TESDA Way

  Mailbox

  Obituaries

  

 INTERACT               

   Contact Us
  Feedback Form
  Guestbook

  Links


 ABOUT                    

  The Gazette

  The Online Edition

  Damayan-Buluseño, Inc.

 

 

The Official Homepage of the Municipal Government of Bulusan

Glimpses of Bulusan

Bulusan Genealogy Site

Join us!

 

 

  Page 1 of 3  

IN BA KAMO, O KAMI AN OUT?

Carabao Ride to Danao                NAKA-IMOD na tabi kamo sin nagsasagka sa Buco pa-Kapangihan na may kilik na bata sa wala, may inkakabit sa too, may sipit na payong, may uto pa na bayong?

                Pawot pag-imodon.  Pero on close-up nagkukuru-kanta pa ogaring!

                Irog son an sitwasyon san sayo na inisyatiba sa ato bongto – ini na Barangay Tourism.  Apesar san mga limitasyon, nagdudurudaginot pa man gihapon magkiwa.  Maski na ngani may mga nagsasarabrag sin lapok, duruderetso lang an pag-unhan.  Pa-otso-otso pa!

                Batogon ta uli sa batog.  Flashback.

               

                Disyembre 23, 2003 – Nagkanhi si Mr. Mario Villanueva, Tourism Officer san Marikina City, para i-introducir an concepto san Barangay Tourism.  Naka-porma an Bulusan sin 7 na cluster san Barangay; nahimo na pilot an cluster san Salvacion-San Rafael-San Roque.

                Enero 17, 2004 – Primero na meeting san pilot cluster.  Naiboses an plano sin pagtindog sin Travel Mart sa Crossing san Bulusan Lake.  Sumunod dine an pira kabeses na pakibagat sa tagsadiri san ingod, si Mr. Norberto Fresado Olayres.

                Enero 18, 2004 – Inbaragat an mga interesado mag-apply bilang Tour Guides nan Tourist Police san pilot cluster.

                Enero 19, 2004 – Meeting pa san mga opisyales san cluster.

                Enero 30, 2004 – Nagkamay-on sin exhibits sin raw materials nan produkto san pilot cluster sa San Roque Elementary School.  Meeting san cluster kon diin presente an representante san LGU: si Hon. Eugenio Regalario, SB Member; Mr. Tam Belleza, Municipal Tourism Officer; Mr. Albino Españo, Municipal Planning Assistant; nan Mr. Roswel Ramos, Engineering Assistant.

                Marso 1, 2004 – Bunaba an Executive Order No. 02 na nag-eestablizar san reglamento manonongod sa pagcrear san Pilot Bulusan Barangay Tourism/Ecotourism Council (PBBTEC).

                Marso 13 nan 24, 2004 – Mga meeting pa san cluster

                Marso 28, 2004 – Binatogan an patrabaho san Travel Mart.

                Abril 10 nan 15, 2004 – Mga meeting pa san cluster

               

                Mahapot naman kita: nano kay Tourism/Ecotourism an ato konsepto?  Pag sinabi ta pan-o na tourism, bongga bagaw an dating, pareho san Boracay o kaya Baguio o Tagaytay.  Dapat may mga primera klase na facilidades: mahimo kita sin mga hotel, mga restaurant, iba-ibang klase sin sports, nan dapat may harani na airport o kaya pier.

                An ecotourism sayo na klase man san turismo pero simple lang an dating, kon nano an oyon, hingayadon lang, malinig, maaliwalas, maayos.  Natural.  Comfortable na sa mga turista/bisita, pagbuhay pa san komunidad.  Mao ine an bagay sa ato sa Bulusan.

                Posible sa mga maabot na panahon, magkamay-on man kita sin mga bongga na facilidades, di puede naman kita sa tourism.  Kaya safe lang kita sa Tourism/Ecotourism.

                Sa English, “Ecotourism or ecological tourism is a form of sustainable tourism within a natural and cultural heritage area where community participation, protection and management of natural resources, culture and indigenous knowledge and practices, environmental education and ethics as well as economic benefits are fostered and pursued for the enrichment of host communities and the satisfaction of visitors.”

                Maiimod ta, na ini na PBBTEC sayo man na konkreto na kasimbagan sa operating guidelines san Executive Order No. 111 na pinirmahan ni Pres. Joseph Estrada san taon 1999 pa, “Establishing the Guidelines for Ecotourism Development in the Philippines.”

 

                “…SECTION 9. National Ecotourism Program.

9.1.               A National Ecotourism Program shall be developed pursuant to the National Ecotourism Strategy which shall encompass the following:

9.1.1.           development, management and protection of identified ecotourism sites;

9.1.2.           product development and enhancement;

9.1.3.           accreditation;

9.1.4.           investment promotion; and

9.1.5.           support programs for community stewardship and livelihood development…”

 

Maski  sa sayo lamang sini na 5 na area, makasolod an PBBTEC, tama na.

Para sa kaaraman san intero, an Bulusan Volcano (Natural Park), kon diin sakop an Bulusan Lake, nakaopod sa listahan sin 32 Key Ecotourism Sites sa bilog na Pilipinas.  Kaso, aram ta man na may iba na ahensya an gobyerno na nangataman sin sayo na protected area, an DENR-PAMB.  Maski na ngani an pagmanejar san Bulusan Lake area hinatag para mientras sa LGU san Bulusan, diri man puede magsolod doon an PBBTEC.  Kaya naisip ta na dini na hamok kita sa luwas.  Pero an sayo na katuyuhan oyon man: an makadanon sa pagpreserbar nan pagconservar san ato natural park.

                An Travel Mart sayo na struktura na temporaryo para hamok maakomodar an mga primero na inmamaw-ot san PBBTEC, sa paagi san BalayBuhay sa Barangay Enterprise – an makabatog magpadalagan sin community-based ecotourism sa paagi sin pagcrear sin economic activity na makadagdag pagkabuhay san mga interesado na miembro san pilot cluster.  Sa 5x14 metros na kadako san Travel Mart, an makasolod: display area sin mga produkto san cluster, saday na kapihan/ristoran, saday na oficina na puede ser magserbe man bilang Visitor’s and Ecotourism Information Center.

                An gahoy sini na Travel Mart na ini Balay Buhay.  Nakahudam temporaryo sin saday na puesto nan naka-paaram maggamit san piliw san tinampo.

Balay-Buhay

                Sa inisyatiba san 3 na barangay, nag-avail sira sa kanira AIP (Annual Investment Plan) sin tig-P10,000 o bale P30,000.  Kadaghanan san labor sa paagi sin bayanihan.  An iba na lokal na materyales, dinonar nan pinahudam san mga miembro san cluster.

                Himo sa indigenous materials (coco lumber, patong, anahaw, lubid na abaka, amakan, rattan, balagon, lokal na bato) nan diyo na semento, may burubalkon ini na open bilang extension san kapihan.  Sa sirong san display area, may washroom na panlalaki nan pambabaye, naka-tile, de-flush an toilet bowl.

                Nasa long-range plan san PBBTEC an makahimo sin duru-dako na complex sa solod sin una hectaria na espasyo para sa convention center, health-and-aromatic spa, mga opat na family-friendly accommodation, walo na kiosko, nursery/herbarium, butterfly garden, parking space, stable para sa 6 na kabayo for horseback-riding to the lake, wallowing area for carabaos for the carabao-drawn carts.

                An mga structures karabit-kabit sa paagi sin boardwalk para dire maraot an mga endemic na tanom nan libre man makaagi-agi an mga saragday na hayop sa sirong.

                Plano san cluster mag-LUAU party sa opening day.  At the same time, fund-raising campaign. An problema: paano maka-opening day kon dire pa bilog an Balay Buhay? Sa ristoran, mangaipo sin kalan, ref, coffee maker o kaya thermos, mga gamit sa kusina nan mga gamit sa lamesa, electric fan.  Sa oficina, mangaipo man maski patong na sala set, maski manual na typewriter, mga office supplies, atbp.

                Maski na ngani sabihon ta na proyekto ini san 3 na barangay, inisyatiba ini san Bulusan, sa ngaran san Bulusan.

                Basi puede man manawagan sa mga Bulusanon na puede magboluntaryo magheras san kanira katigayonan para mapunuan an kakulangan sa Balay Buhay, maski second-hand basta mayad pa an serbisyo?

                Kon an 5 na tinapay nan 2 na isda, na hale sa nagkapira na nagdonar sine, nahimo na makabusog sa pira ka-ribo na katawohan, an involvement pa kaya san kada Bulusanon an dire makapalawig sine na Barangay Tourism sa Bulusan hanggan sa masunod na henerasyon?

                Mga instrumento man hamok kita san Mahal na Diyos para sa Kaniya plano sin kadianesan dine sa kinaban.  Sa paagi sin mga alternatibo nan inisyatiba, mamantener ta man logod nan dire na madagdagan an pagraot san pagka-natural san hinimo niya na kagayonan san ato kapalibutan.

 

DAMAYAN SPIRIT WORKS FOR CIVAC '04

Dental missionIt was a very heartwarming scenario how true Damayan spirit worked in the hearts of eighty-two Buluseños and a few friends to realize the success of a humanitarian mission aimed at serving the indigents in need of medical, dental , and other services free of charge.
Each one of them gave his/her share of service in various ways in the first civic action project or free medical/dental clinic and operation: tule conducted last April 10 in Bulusan.

                With letters appealing for support, nineBlood pressure takingBuluseños and two friends sent cash donations, seven of them came from the US. Ten donated various medicines and other supplies.  Eleven local residents contributed foods and drinks for the volunteer workers composed of five doctors, three dentists, five nurses, thirteen health workers, two municipal health center staff, ten former DBI scholars and their parents, and nine members of the kitchen brigade.

                With their joint efforts, the following were the number of beneficiaries:

              Dra. Gloria E. Guysayko

 

                Medical patients                                     565

                Dental patients                                         58

                Operation:Tule patients                          25

                Total                                                          648

  Dr. Noli Fortades

                Members of the board of trustees of this newly organized foundation could just wonder how this big group of people were motivated to join together for a common goal – to offer free services to their less fortunate brothers and sisters in the community.  They could hardly believe they have just accumulated an estimated P220,000.00–worth of medicines and other items for such purpose. In fact, there were lots of excess medicines. Some were donated to the Rural Health Unit.  Others were kept for next year’s project. Medicines

                Those who were involved in this undertaking in one way or another were the following: Cash donors were: Mr. & Mrs. Lee Hasal  (USA) – P6,000.00; Mrs. Rosario Gallanosa (USA) – P5,500.00; Mrs. Elena Halum-Cuevas (USA) – P5,500.00; Ms. Lynda Freo (USA) – P5,440.00; Dr. Joseph B. Tison (USA) – P 5,000.00; Ms. Belen Goncena (USA) – P5,000.00; Mr. Go Lac (MM) – P4,000.00; Mr. & Mrs. Primo Gallanosa (USA) – P2,500.00; Ms. Nenita Somatiza (MM) – P2,000.00; Mrs. Eliria Gonzales-Fabic (MM) – P1,000.00; and Mrs. Elizabeth Gallego-Cajigal (MM) – P1,000.00.Registration

                Donors of various medicines and other supplies were: Pharma Gain Drug (c/o Teresa Galindes); Engr. Pablito R. Freo; San Roque Life Bringers Foundation (c/o Ms. Luz Z. Gamba); Dr. Alma Fortades-Escultura; Dr. Emmanuel L. Cajayon, Jr.; Mr. Relly Fortes; Mrs. Norie Tan-Fat; Mrs. Celinia Gallinera-Ang; Mrs. Ester Fulleros-Abitona; and Lucel Drug (c/o Ms. Loida Frontuna).

                Local residents who donated cash and food items were: Mr. Jesus F. Garalde – P100.00; Mr. Roger Fulo – P50.00; Mr. & Mrs. Leonardo Firmanes – rice; Engr. & Mrs. Jose Ortiz, Sr. – rice; Ms. Amparo Tan – cookies; Ms. Salvacion Manda – bread; Mr. & Mrs. Paterno Fuasa – fish; Ms. Erlinda Gallineto – pork; Mrs. Luzviminda F. Ballesteros – pork; Mr.  & Mrs. Alberto Fragio – pork; Mr. & Mrs. Romeo Fullon – sliced bread, sandwich spread, bananas, cookies, and 8 o’clock juice drink; Mr. & Mrs. Juan Son – sugar, Nescafe, powdered milk; and Mr. & Mrs. Ramon Estipona – ballpen and bond papers.

                Volunteer workers were: medical doctors – Dr. Gloria E. Guysayko and Dr. Elino G. Fortades; medical students – Mr. Audie G. Silva, Ms. Eleanor F. de Castro, and Ms. Irene T. Gacias.

                The nurses were: Mr. Raul Esternon and Mrs. Leda G. Fuentes; with nursing students Ms. Janice Pautline S. Palma, Ms. Monaliza Santiago, and Jennylen Morales.

                The barangay health workers were: Ms. Jean G. Barral, Ms. Janette F. Esperida, Ms. Ivy F. Fuedan, Ms. Agnes Fuentes, Ms. Cristina G. Baloloy, Ms. Corazon Cantal, Ms. Adelina Gabion, Ms. Ruby Escaño, Ms. Adelina Gapas, Ms. Rosario L. Fulo, Ms. Lina Furaque, Ms. Salvacion Correa, and Ms. Leonor Mendizabal.

                The dentists were: Dr. Rolando Gallor, Dr. Pedro Manda, and Dr. Harold Enteria.

                The former DBI scholars and their parents were: Celeste G. Freo, Lea D. Balderama, Ma. Cecilia G. Dineros, Salvacion Gardon, Cesar L. Gacosta, Luzviminda Fragio-Ballesteros, Daisy Galos-Furio, Paz D. Balderama, Emma G. Dineros, and Romeo Fullon.

                From the Municipal Health Center staff were: Ms. Grace Blasquiño and Mrs. Ruth Gallinera-Villanueva.

                Members of the kitchen brigade and those assigned to different tasks were: Remigia G. Fulleros, Emerita G. Silva, Renato J. Frayna, Arnulfo Tan, Olivia G. Silva, Leonor F. Peñalosa, Andrew D. Espedido, Melchor Hasta, and Mr. Juan G. Galindes- the Local Coordinating Board Chairman of DBI who supervised the entirety of the activities.

                It will be recalled that Damayan-Buluseño, Inc. has conducted this project yearly since 1983 until last year. But starting this year, it has been undertaken by the DBFI.

                It is very interesting to note that most of those whose names appear in the list have been actively involved in this project for the past several years. It means the Damayan spirit is now instilled in their hearts and minds that this mission has become a part of their lives.

                It would be more inspiring if more and more Buluseños would take part in such activities for the sake of their constituents who are so much in need of their concern due to poverty.

                From Damayan-Buluseño Foundation, Inc., to all of you, THANK YOU VERY MUCH!  GOD BLESS!

DBI PRODUCES 3RD CUM LAUDE

 

 

Celeste G. FreoCELESTE G. FREO, a scholar of Damayan-Buluseño, Inc. graduated Cum Laude with a BSE degree last March 26 from the Bicol University (BU) in Legaspi City.

                Celeste, of Barangay Mabuhay, Bulusan, is the third scholar of the association through its Scholarship Through Sponsorship Program to graduate with such scholastic honors.

                The first was Carmelita Borja of Barangay San Bernardo, Bulusan who graduated in B.S. Psychology from the Polytechnic University of the Philippines (PUP) in Manila several years ago.  The second was Ma. Cecilia G. Dineros of Barangay Sapngan, Bulusan who finished her course in education two years ago.

                Celeste was a valedictorian when she graduated in high school in the year 2000 from then Jose S. Reyes Memorial Institute (JSRMI) in Bulusan town proper.  Realizing that her widowed mother would not be able to send her to college due to extreme poverty, this petite young lady immediately applied for a scholarship grant from the DBI.

                Knowing the family’s predicament and Celeste’s willingness to pursue her career to become a teacher, the association exerted all efforts to find a sponsor for her. Luckily, Mr. Alejo O. Dy, a businessman from Isabela but based in Metro-Manila offered himself to be her benefactor.

                He felt elated when he was informed that Celeste would be graduating Cum Laude when he received the invitation to the graduation ceremonies from her. He said, “if only Legaspi City is but a few kilometers from Metro-Manila, (he) would surely attend it to personally congratulate Celeste.”

                Celeste is the 26th scholar  of DBI to graduate in college.  Three more are expected to finish their courses soon.

                Another scholar, Randy Labong, may enroll this coming school year but it will be a one-year scholarship only for him to finish his fifth and last year in Mechanical Engineering at the Bicol University. Randy was already in fourth year but had to stop schooling when his father died.  He went to Manila to work and save so he could finish his course.  When he met a former classmate in high school who is currently working for the Gazette, he was accompanied to the Knights of Columbus Clubhouse where the mass for the Buluseños is held.  His case was referred to the Damayan-Buluseño, Inc. for possible assistance.  He was advised to send a letter to the association which was later on published in this Gazette.  His appeal reached Mr. Martin G. Halum whose scholar, Salvacion Gardon, was about to finish her degree in education then.

                Through Damayan-Buluseño, Inc., Mr. Halum offered to sponsor his one-year study but his allowance will not have to be coursed through DBI anymore.  To make it easier for Randy, his allowance will be given to him by Dr. Oscar S. Halum in Bulusan.

                Randy will be the last scholar under the Scholarship Through Sponsorship Program of Damayan-Buluseño, Inc.  Starting school year 2004-2005, the scholarship program will be undertaken by the Damayan-Buluseño Foundation, Inc.

 

 

FIRE VICTIMS RECEIVE DONATIONS

                  Two good Samaritans based in Metro-Manila took pity of the plight of the family of Mr. & Mrs. Erneo Fuellas of Barangay Lalud, Bulusan, whose shanty was totally burned down on the midnight of February 27, 2004 leaving them penniless and with only their clothes on.

Through Damayan-Buluseño, Inc., the family received P1,000.00 cash and two cartons of clothes and shoes.  The cash donation came from Mr. Francisco Fernandez, Jr. while the clothes and shoes were donated by Ms. Teresa Galindes.
The two are both very supportive of the association’s cause. On several occasions, Mr. Fernandez, a businessman from Mandaluyong City, has donated various foodstuffs to the association’s Christmas Drive.  He has also extended assistance to distressed Buluseños referred to him by the DBI.
Although not a full-blooded Buluseña, Ms. Galindes cared so much for Bulusan and the Buluseños. In fact, for the past several years, she has been the consistent biggest donor of various medicines to the association’s yearly civic action.  She is the eldest daughter of the late Vicente Galindes, former US Navyman from Barangay Sapngan who died in a road accident in the US many years ago.
Tessa, as she is fondly called by relatives and friends, stayed for a year in Bulusan when she was still very young.  After the death of her father, he practically grew up in Mindanao, the place of her late mother.  It was only after she graduated in college when she came back to Bulusan which she since then considered her second home. 
She is a businesswoman based in Caloocan City where she operates two drugstores.

TWO CLANS HOLD REUNIONS

Officers of the Fuentes Clan being inducted by Mr. Arturo Fuentes Sr.                Two big clans held their reunions simultaneously on Black Saturday, April 10, 2004 in separate venues in Bulusan.

                The Frades Clan held its reunion on a beach at Sitio Baluarte, Barangay Dapdap which was blessed during the occasion as Frades Resort.

                On its third grand reunion, the Fuentes Clan gathered at their usual place, the Bulusan Cultural and Sports Complex.

                Actually, the Fortades Clan was also set for their fourth reunion on Maundy Thursday, April 8 in Barangay Sablac, Matnog, Sorsogon, but because of the sudden death of its president, Mr. Santiago Fortades a day before, they had to drop their plans.  Instead, they intend to push through with it next year.

                Although it was its first, the Frades affair was well attended by members from the different barangays of Bulusan, other towns of Sorsogon, and Metro-Manila.  During the occasion, the members decided to hold their next reunions consecutively for three years, 2005, 2006, and 2007 on Easter Sunday.  This day is favorable to both clans as many members of the Frades Clan are also members of the Fuentes Clan.

                Inducted officers of the Frades Clan were:  Councilor Celestino Fortuno Frades - President; Artemio G. Frades - Vice-President; Evelyn Frades-Frilles - Secretary; Perla Frades-Buhion - Treasurer; Ana Frades - Auditor; Ruben Frades Gallanosa & Arturo Frades – Businnes Managers; Raul Frades & Joel Frades - PRO.  The coordinators are: Teresita F. Frades - Talaonga; Juan Frades - San Antonio; Emma Frades-Garalde – Lalud; Gloria Frades – Furio – Cogon; Arnulfo Furio – Tinampo; Eriberto Frades – Mabuhay; Delia Madrid – Sabang; Elma Frades & Myrna G. Frades – Central, Dapdap & Looban; Lupo Frades Furio – Buhang; Rafael Escarda – Sta. Magdalena; Isidro Frades Fugen – Gubat; Baltazar Frades – Sorsogon City; Salvacion Givero, Joey Frades, Recto Frades, Adonis Frades, Jose Arcos, & Natividad Fortuno – Metro-Manila.

                In the Fuentes Clan affair, aside from the members who came from the different barangays of Bulusan, other towns of Sorsogon, and Metro-Manila, there were those who came from the province of Cebu.

                The occasion was made even livelier with the presentation of different musical numbers by the different barangays, and parlor games.

                Mr. Rogelio F. Fuentes, the clan’s organizer who was re-elected chairman thanked the members for their presence and lauded their active involvement in all the activities which contributed to the success of their reunion.  He urged them to set aside personal differences for the sake of the clan’s unity to make it an image of one big happy and harmonious family.  He repeated what he has been saying before that he will never use the name of the clan for his personal interests particularly in politics as he has no political ambition at all.  All he wanted, he added, is a brotherly concern for one another regardless of one’s social status.

                Mr. Fuentes also vowed to dedicate the rest of his life to the service of the clan as long as the members would want it and as long as his health warrants it.

                Aside from Mr. Fuentes, the officers for 2004-2006 who were also inducted were: George Fuentes – vice-chairman for Sorsogon; Rufo O. Fuentes – vice-chairman for Metro-Manila;  Teresita G. Fuentes – secretary; Recto Fuentes – treasurer; Nathaniel Fuentes – auditor.

                Members of the board of directors and the areas they represent are: Jose Fuentes – San Francisco; Juan Furio – Lalud; Renato Fuentes – San Antonio; Romeo Fuentes – Tinampo; Pepe Fuentes – Talaonga; Dominador Fuentes, Jr. – Irosin; Guiming Fuentes – San Isidro, Bulan; Teodorico Fuentes – Naga City; Arturo Fuentes, Jr. – Sorsogon City; Jose Fuentes – Macabari; Ramon Fuentes – San Bernardo; and Teodulfo Fuentes – Salvacion.

DBI PREXY BOWS OUT AS YEAR ENDS

                After twenty-two solid years of serving as president of Damayan-Buluseño, Inc., Mr. Rogelio F.  Fuentes will finally relinquish the position at the end of his term this year.  This was declared by him late last year and on several occasions during the association's monthly board meetings so the other officers could prepare themselves to take over the moment he retires.

                Mr. Fuentes also told them that automatically he will cease to be the chairman of the board of trustees of the newly-formed Damayan-Buluseño Foundation, Inc.  which he holds in interim capacity until a formal election is held in March next year.

                According to him, his retirement from the said position is long overdue.  Actually, he said, he should have vacated it several years ago but he was prevailed over by the other officers particularly the senior members of the board to stay, as the association was then still shaky.

                But now that he has seen the great potentials among the younger officers to lead the association effectively to its right direction, there is no more reason for him to stay any longer.  It is about time to infuse younger blood into the association to attune its direction to what is most needed in these times, he continued.

                He added, he dedicated himself faithfully to the service of Damayan-Buluseño which has deprived him of quality times for himself and his family for so long.  All he wanted for now is to be free from so much pressures and tensions which he has gone through all those years just to ensure the success of every activity of the association.

                Anyway, he said, it is now easy for the new leadership of DBI to manage its affairs as it has already its established activities such as the monthly mass, the yearly civic action, the Pista sa Maynila celebration, the Damayan Christmas Drive, and the bi-annual Damayan Homecoming.

                However, Mr. Fuentes assured the would-be incoming set of officers that he will always be around if ever his assistance is needed as long as it would be for the best interest of the association.

                He also told them frankly that although he may not in any way interfere in their administration, still he would continue writing in his column in the Damayan-Buluseño Gazette and no amount of pressures can stop him from exposing the abuses of some sectors in our society which  will affect the peace and order situation in our community and eventually our economy.

 

 

Advertisement

 

  Articles Menu  |  Top |  Page 1  |  2  3  |  Next Page  »

 

 

Terms of Use  |  Privacy Policy  |  Linking Policy   
Copyright © 2003 - 2004 Damayan-Buluseño Gazette Online Edition | All Rights Reserved | Manila, Philippines | Last Update: September 12, 2004

Viva Señor Santiago El Mayor!