Search this site or the web powered by FreeFind

Site search Web search

    

   

 

 ARCHIVED ISSUE:     
Vol. XVI No. 3
May - July 2004

 NEWS                      
  Former Sec Lina Lauds DBI

Pista Sa Maynila: Another Big Hit

Now, For the Fiesta Back Home...

DBFI Has Three Scholars This Year

Former Scholar Now Teaches at IHMS

Elections Set On Nov. 14

Monthly Mass on 23rd Year

Two Sponsors Receive Awards

Andy Espedido Thanks Supporters

Municipality of Bulusan - Infrastructure Projects

Support the Administration, Says Gen. Fortuno

 

 FEATURES               

  Sa Ngaran San Damayan

  Lighthouse

  Bato-Bato sa Hangin

  Mailbox

  Obituaries

To Our Readers

 

 INTERACT               

   Contact Us
  Feedback Form
  Guestbook

  Links

 

 ABOUT                    

  The Gazette

  The Online Edition

  Damayan-Buluseño, Inc.

 

 

The Official Homepage of the Municipal Government of Bulusan

Glimpses of Bulusan

Bulusan Genealogy Site

Join us!

 

 

  Page 3 of 3   

SA NGARAN SAN DAMAYAN 

ni Rogelio "Elio" Fuentes

“Patunayan an Sinseridad”  

                GRABE na talaga an hadok na hinasok san mga taga-bulod sa mga tawo.  Kaya ko nasabi, dahil sa mga nakaistorya ko personal nan tawag sa telepono nan text hanggan niyan diri hamok hali sa mga Bulusanon kundi pati taga iba na bungto nan abroad na nakabasa san ako artikulo dini sa Gazette.  Lalo pa sira nahadok na pati darayaan nan barakalan sin boto kon eleksyon nan mga illegal logging ibinulgar ko pa.  Pero, maski sira nahaghag sa posible maraot na mangyari sa ako, bilog kono an suporta nira sa ako krusada kay puro man kono totoo na nangyayari an mga insusurat ko na dapat maaraman san publiko.

                Naogma ako kay nagpapasalamat sira na may sugad kono sa ako na may kusog an buot na isiwalat an mga abuso nan perwisyo sa komunidad na dako na ulang sa pag-asenso san ekonomiya san bungto.

                Nagpapasalamat ako sa mga nagkokombinse sa ako na kumandidato kay desidido kono sira na masuporta.  Pero, diri talaga ako puede sa pulitika.  Kontra ko an pagbakal boto nan pagdaya para gumana.  Mas gusto ko an serbisyo na may sakripisyo kay mas makahulugan.  Mas maogma ako sa pag-organisar sin mga reunion kay nagkakaurugos nan nagkakasarayo an mga tawo na insisiriway an buot san pulitika.

                Sugad san dati ko sinasabi, wara ako intensyon na rauton an kredibilidad san sin-o man.  Sa mga nakulugan nan tinatamaan, dapat sira mismo an kanira basolon.  An insusurat ko base sa mga inhihimo nira na puro man totoo.

               

                KON may dapat basolon san marauton na situasyon niyan sa ato sosyedad wara iba kundi an maati-on na sistema san pulitika.  Sugad san nangyari san eleksyon san Mayo 10, an milyones na ipinangbakal sin boto nan pang-aagrabyado sa kapwa kandidato lalo pa nakadagdag san karibukan niyan nan pangkakasiriway san mga tawo.  Diri hamok, lalo hunababaon an dignidad san mga kandidato rinaot pa nira sin husto an moralidad san mga tawo.  Nagbilin sira sin kulog sin buot sa mga naagrabyado nan diri mayad na ehemplo sa mga opisyales nan miembro san Kabataang Barangay na magiging lider sa maabot na panahon.  Kaya, sin-o an ma-eengganyo san reconciliation?  Maski sira, kon sira an naagrabyado, diri man magusto sin reconciliation.  Pero, maski maogma an mga nanggana, sigurado nakokonsensya man sira san hinimo nira.

                Kunsabagay, kon napierde man sin duwa na beses an sa luyo na partido dahil nahedo sa manipulasyon, diri na dapat nira ipagkulog sin buot kay bueltada yuon sa mga hinimo man nira sa halaba na panahon na nakapuesto an kanira pamilya.  Puro man kuarta an pinaandar nira sa pira na eleksyon dahil duda sira na gumana kon sa legal na paagui.  Domdomon na hamok nira an kasabihan, “An balos wara sin tukod.”

KON sugad san suhestyon ko mientras an kampanya na magdiyalogo an mga kandidato para sa malinig nan honesto na eleksyon, hunataason konta an kanira dignidad, diri pa sira nag gasto sin milyones.  Nakabilin pa konta sira sin magayon na imahen sa mga kabataan nan napabag-o pa konta nira an pag-uugali san kadaghanan san mga tawo na kuarta na hamok an importante hali sa kandidato, diri na mahalaga an integridad.  Kaya, paano mawili umentra sa pulitika an mga mas kualipikado nan may prinsipyo pero, habo magbakal boto nan mang-agrabyado sa kapwa kandidato?

AN nakaagui na eleksyon an magayon na okasyon konta para patunayan san mga taga-bulod na para sa reporma san gobierno nan sosyedad an kanira katuyuhan.  Dapat hinatagan nira sin warning an mga kandidato na wara magbakal boto nan mang-agrabyado o magdaya para maging malinig an eleksyon nan makapili an mga tawo san talagang pinaniwalaan nira na dapat ibutang sa puesto sa gobierno.  Puede pa konta nira pakihurunan an mga kandidato na an milyones na ipangbakal nira sin boto ipatindog na hamok sin sayo na proyekto na pakinabangan san publiko lalo na an masa.  Kon mao an hinimo nira, sasambahon sira san mga tawo.  Lalo paniwalaan na magayon an kanira katuyuhan.  An problema, san makaresebi sira san PTC nan SOP nalimutan nira an kanira di-anis na idiyolohiya.  Kaya, diri nira ako mababasol nan san iba pa na may mga prinsipyo kon mawara an hataason na pag-umaw sadto san kanira ipinaglalaban.  Lalo pa nakakadisganar na diri man nira napaalto an sigue-sigue na illegal logging na uyon hamok sa bulod na iniistaran nira nan an mga nangho hold-up na daghan na an nabiktima, nan droga.  Hanggan niyan, diri pa naresolbahan kay mismo an mga pulis diri nakaluwas sa kanira opisina.  Pinabayaan pa nira an mga poste na lantaran ginagamit an kanira organisasyon sa panghadok nan pangayo sa mga tawo.  Diri na ngani nakadanon, nakaperwisyo pa kay daghan an naging hugakon.  Mas madali an manghadok nan mangayo.  Kaya, daghan an nahadok mag-uli.  Pati mga turista nag-aalang-alang bumisita sa lugar dahil sini na situasyon.

NAKATINAWA ako sa report sa ako na may mga nagsasabotahe san pagrasyon san mga kopya sini na Gazette basi diri mabasa san kadaghanan sa Bulusan lalo na an ako artikulo. Naogma ako kay nangangahulugan na apektado an mga tinatamaan san kanira mga inhihimo na nabubulgar sa publiko.  Kunsabagay, maski diri man mabasa san kadaghanan, aram man san mga Bulusanon an mga tunay na nangyayari kaya hamok, inkukumkom na hamok sa buot an naaraman maski apektado man sira.  Pero, diri nira mapugulan an pagkalat san kopya san Gazette sa iba-iba na bungto, sa Metro-Manila, sa iba na lugar san Pilipinas nan sa abroad na may mga Bulusanon.  Sira an mas dapat na makaaram san mga nangyayari sa sadiri nira na bungto.

AN Damayan-Buluseño permi suportado an administrasyon san sin-o man na nakapuesto basta para sa kaayadan san bungto.  Pero, kun may naimod na maraot na apektado an bilog na komunidad, diri puede na silensyo na hamok sa piliw nan pabayaan na an mga nangyayari na magpadagos.  Bilang miembro san komunidad, obligasyon san kada sayo na maki-aram nan iluwas an sentimyento san publiko para mapukaw an dapat mapukaw nan itadong an dapat itadong para sa katiwasayan san bungto.  Gusto ko ilinaw na an kampanya kontra sa abuso, perwisyo nan bisyo kaupod san mga katuyuhan san Damayan-Buluseño san ipundar ini na asosasyon san 1982.

NIYAN na nakapuesto na sira sa inmamaw-ot na puesto, patunayan nira an sinseridad san kanira katuyuhan na pagserbe para umasenso na an ekonomiya san bungto.  Kon puede, hatagan nira sin prayoridad an problema sa peace and order para maisulong sin husto an industriya san turismo kay mao ini an daku-dako na danon sa progreso san Bulusan.  Hatagan man nira sin atensyon ini na padagos na illegal logging kay daku-dako na distroso an mangayayari sa bungto sa mga maabot na adlaw kon diri niyan ini maalto.  Tandaan niyo.

 

LIGHTHOUSE 

by Starbhen

 

GOD, THE SUPREME BEING (continued)

Nature and Identity of God

2. His Name:  Anything that has a form has a name. So, too God has a name. There are more names for God than there are languages and each name highlights one of His specialities. When a soul takes a body, it is the body that bears the name, not the soul. God’s name is eternal and is based on attributes and functions. When God appeared unto Abraham, Isaac and Jacob, He gave the name God Almighty, but to Moses, He gave His name as Jehovah. The word Jehovah is closely related to the Sanskrit word “Shiva” which describes His eternal attributes and functions. It means benefactor, the seed of creation and point-source and implies that there can be no other creator superior to that one. It describes the form as a point and the function as benefactor and seed of humanity.   

 The word Shiva is the introduction to God, but in meditation Indians add another word  “Baba” (literally Father or Elder One) which conveys the sweetness and closeness of relationship one can have with God. So the name Shiva Baba conveys God’s role and our relationship with Him.

 Other popular names of God are: Allah and El Shaddai. To us Filipinos, He is known as Diyos, Bathala, Panginoon, etc.

 3. His Residence: When we turn our minds to God, wherever we may be and from whichever culture, the first thing we normally do is to close our eyes in order to go beyond people and objects. Intuitively, we know that God exists beyond matter.  Knowing where He lives we can send our minds to Him, wherever we are and whatever we are doing.

 

The “home” of the soul and the Supreme Soul is a region of subtle, golden-red light which can be visualized during meditation. It does not mean that He is millions of light years away. We can reach Him in one thought just as a correctly dialed telephone number connects us. He is only one thought away from us. In this region of absolute stillness, silence and purity, God, the Supreme Soul, is able to remain perfectly stable, constant and unchanging while the rest of the universe and the souls go through constant change. Many people think that God dwells in the heart of human beings. In a figurative way, He does, through love. What we think to be God within us is really eternal and unforgettable impression of Him. His real home is the soul world, also our home.          

 

4. Attributes of God: On the basis of our similarities of form and abode, we learn from God of our own original attributes of peace, purity, love, truth, power, happiness and balance. By tuning our thoughts to Him, the influence begins to activate these qualities in us. He is the perfect and infinite fountain, the ocean of these qualities. His superiority lies in the depth, clarity and continuity of His attributes. While human souls fluctuate between peace and turmoil; love and conflict; knowledge and ignorance; agony and ecstasy, God is ever constant. He remains beyond the field of change and relativity and is beyond certain concepts held by human beings. 

  

Relationships with God

                To the extent we are able to make our own personal link with God, we develop in our personality aspects which are missing. Through relationships with other human beings, we try to fill the empty gaps in our emotional make-up. Now, we can complete what is missing through loving contact with the Supreme Soul of all attributes.

1.                    Mother and Father: We have always looked up to God as a male figure. But, just as the soul is neither masculine nor feminine, God has no gender. Therefore, as souls, we can come close to God without any awe or difficulty caused by the gender of the body we are now occupying. In absolute terms, God is the Supreme Mother whose love is totally accommodating. No matter what has happened, how we are, good or bad, we experience unconditional acceptance. It is a love that empowers and cleanses. God is also the Supreme Father who offers protection and provides the inheritance of divine qualities. It is a question of just being an innocent child and claiming that inheritance – letting go of all the sorrow and pain  which have been burdening the soul.

    These are the first relationships that have to be experimented with: God as the mother and father. In the perfect personality of the Supreme, there is the feminine principle of loving, giving and accepting. This perfectly balanced with the masculine principle of power, authority and strength.

     These parental relationships with God as Mother and Father are the foundation of our spiritual development. The concept of taking a new spiritual birth – of letting go of the past and developing a new consciousness- is a familiar one. It refers to becoming an innocent child again in the sense of purity, openness and wonderment.

    The awareness of the self as a soul already changes our perspective enormously, but the consciousness of being a child of God and seeing others with that vision brings self-esteem, dignity, love and respect. Then all these things spill out in our connections with others. If I respect and value myself, I’ll do the same for others.

    Because God is a soul, neither old nor young, neither male nor female, and has the most perfect personality, there are so many different ways I can entertain myself in this highest and purest of all relationships.

2.                    Benefits of Other Relationships with God: Teacher-Discovery of wisdom and truth; Supreme Guide- Directions for each step on the spiritual path; Friend- Conversation, support at any moment; Beloved- Sharing intimacies, long term support; Child- Giving of all I have; Healer- Correct diagnosis and cure of weaknesses; Broker- Wise investment of my future.

 

Purpose of my Relationship With God

 Raja Yoga means having a relationship with God. It is the only relationship that can transcend the span of a lifetime, which is the limit of human relationships Being beyond time and distance, it is the only relationship which is continual. Even though I forget, it doesn’t finish. 

The essence of Yoga or union is embodied in an idea that occurs in both Eastern and Western traditions – that God creates human beings in His own image and likeness. Being created in God’s image is a process which does not have anything to do with the creation of the body but with the re-energizing of my original qualities through yoga or union with God. It is the change from humanity to divinity. (Source: Teachings of the Brahma Kumaris World Spiritual University)

BATO-BATO SA HANGIN NI MANO ANDOY

"Diyos Ko, Kaluoyi Kami"

Kagurangnan, marauton na ini niyan na mga nangyayari

Imbes maresolbahan an problema lalo pa nagiging grabe

Dahil wara mareklamuhan kaya sa Imo na kami magrarani

Para mapagbag-o ini na situasyon , DIYOS KO, KALUOYI KAMI

 

Dahil magayon an lugar mi an mga nag-uuli nawiwili

Niyan nahadok na san nakaresebi sin surat san mga poste

Pati mga opisyales nan pulis hadok man, diri sira libre

Pakusugon Mo tabi an buot nira, DIYOS KO, KALUOYI KAMI

 

Dahil iniriripa an binanwitan na isda masakit makatadi

Puera kon tinamaan an ininop na numero beinte-siyete

Diri nagayod makatadi kon an intatayaan pierde permi

Hali-a na tabi ini na sistema, DIYOS KO, KALUOYI KAMI

 

Dahil uhaw sa puesto iba na an ugali san mga aspirante

Milyones an gasto, sobra kenientos pesos kada botante

Wara na mahimo kay anad na sa dagdag-bayad an mga ini

Itudok tabi an tama na prinsipyo, DIYOS KO, KALUOYI KAMI

 

Dahil an nasa isip san iba puro hamok mga pansadiri

An milyones na nawara sa bisyo nan pulitika diri bale

Wara kuenta sa kanira an nag-aagrangay na mga pobre

Pukawon Mo tabi an puso nira, DIYOS KO, KALUOYI KAMI

 

Dahil sa illegallogging aruton na an mga bulod mi

Peligroso kon makusog an uran nan magbaha sin grabe

Diri bale kon i-anod an mga nakinabang sa raket na ini

Isalbar Mo tabi an mga inosente, DIYOS KO, KALUOYI KAMI

 

Dahil gahaman an iba sigue an pangamkan sin mga sadiri

Diri bale sa kanira kon sin-o an maagrabyado o maapi

Wara kabusugan, makuri, wara pagmakulog sa mga pobre

Leksyunan Mo tabi an mga ini, DIYOS KO, KALUOYI KAMI

 

Dahil magayon an idiyolohiya inumaw mi an mga rebelde

Pero naraot san nakaresebi na san kanira SOP nan PTC

Kaya dunaghan an mga hugakon mas gusto na maging poste

Ibalik Mo tabi an isip sa dati, DIYOS KO, KALUOYI KAMI

 

Dahil sa maati na pulitika mandurugas na an mga botante

Mientras maboto dapat dako an kantidad san nasa sobre

Bale wara kanira kon an nabotohan mandurugas na aspirante

Linawi tabi an konsensya nira, DIYOS KO, KALUOYI KAMI

 

Dahil sa hugak may magurang na gusto hamok istambay permi

Alto sa pag-adal an bata na daraga na edad sin katorse

Pinabayaan kon gab-i nagbebenta siya sin hilaw na karne

Paki bag-o tabi san ugali nira, DIYOS KO, KALUOYI KAMI

 

Dahil tunudok na sa buot nira an ugali na ala-suerte

Imbes ibakal pagkaon itaya pa an kapot nira na beinte

Kaya napiritan sira mangalit kon an tinaya napipierde

Pamariton Mo tabi sa ugali nira, DIYOS KO, KALUOYI KAMI

 

Kagurangnan, dahil grabe na talaga ini na mga nangyayari

An mabag-o ini na situasyon sugad talaga na imposible

Kaya inaayo mi an milagro Mo, DIYOS KO, KALUOYI KAMI

AMEN.

 

MAILBOX

From:            CARMENCITA MESINA <email address suppressed>

Sent:              Monday, May 10, 2004 11:55 PM

To:                 bulusanon@hotmail.com

Subject:         Greetings

 

Dear Editor,

 

I hope this reaches you because I have been trying to but been very unsuccessful. Just to let you know how impressed I am with how the DB is doing. This is the longest hometown organization and has been very effective in channeling its aim into very productive outcomes. My regards to the president, Roger Fuentes; your secretary, Andy Espedido; and the rest. I am saddened by the  demise of a good friend, Letty Tenazas. Please update me on upcoming activities. We might be home in February for a visit and we will be glad to attend some functions of any kind.

 

Sincerely,

Carmencita Fruto -Mesina

Cincinnati,Ohio

 

(Inbox checked May 15, 2004)

 


 

From:           CARMENCITA MESINA <email address suppressed>

Sent:             Wednesday, July 28, 2004 11:27 PM

To:                bulusanon@hotmail.com

Subject: Re: [Damayan-Buluseño Gazette] Thank You!

 

Dear Mr. Tan,

 

I was very happy to receive your note. It was something I was very happy to get. I have always treasured anything from the Philippines and its thru Damayan Gazette that I get news from our good old Sorsogon. Everything is going great and trully fulfilling.

 

 

I hope to receive more copies of Damayan. I read it over and over again. After all, my grandfather is from Bulusan. He was Feliciano Camposano Fruto and was a Mayor of Irosin before I was born. His father was Fausto Fruto. So see my blood relations are from Bulusan.

 

I guess I will write an article for contribution to Damayan sometime this year. In the meantime, please give my regards to all officers of DB, to Andy Espedido especially.

 

Thank you and more power.

 

Sincerely,

 

Mrs. Carmen Mesina

 

Cincinnati, Ohio

 

(Inbox checked July 30, 2004)

 

 

 

[The e-mail sender is one fellow Sorsogueña (a Buluseña in her own right) whose friendship with the pioneer DBI officers could be traced back to the heydays of then SARO (Sorsogon Association of Residents Organization) of which DBI, and that of Mrs. Mesina’s (Irosinians in Manila) were member organizations.  Mrs. Mesina, or simply Mameng  to friends, just finished her doctorate degrees at Xavier University, and is now working as a Reading Specialist. She is currently based in Cincinnati, Ohio.]

 

 


29 April 2004

 

MR. ABRAHAM G. TAN

Editor

Damayan-Buluseño, Inc.

3035 V. Mapa St.

Sta. Mesa, Manila

 

Dear Mr. Tan,

 

I now refer to your gazette, “Damayan-Buluseño Gazette” which I am regularly receiving since September 2003.

 

I thank you for the publication.  It is not only informative and entertaining but it is also a constant reminder of ourselves, who we are, where we came from, and what we are.  Everytime I receive a coppy of the gazette, the longing to come home is rekindled within me.

 

Pasalamatan ko an mga personalidad sa likod sini na gazette ug hinaot pa unta na maging malampuson an inyong mga tinguha.  Pasalamatan ko usab si Ester Fulleros-Abitona nga nagpasihugda paghatag sa primero na copia sa ako dini sa Davao.

 

Salamat,

 

(Sgd.) NORMA G. GAURINO

 

 

OBITUARIES

 

Date of Death

Deceased

Age

Barangay

May 2004

 

 

 

4

Alfonso Borsigue Fuedan

42

Mabuhay

4

Flaurita Galpa

77

Sabang

7

Presca Garrote Almonte

76

Looban

17

Justa de Vera Galon

66

Sta. Barbara

17

Gilda Fuentes Aranel

36

Sapngan

18

Ricardo Fullo

64

Dancalan

18

Antero Fulo

41

San Roque

19

Tecla Estrella

84

Buhang

23

Clemente Formento

66

Dancalan

25

Rolando Gapas Romero

63

Sabang

27

Pedro Gamba

71

San Roque

June 2004

 

 

 

1

Paz Hubilla Lim Garcia

88

Sapngan

3

Francisca Estrabella

81

Porog

3

Salvacion Berba

56

San Roque

3

Ronilo Frades Afundar

44

Dapdap

5

Amalia Emberga

26

San Francisco

6

Elpedia Aranda

78

Bagacay

7

Rogelio Fuentes

58

Sapngan

8

Luzonia Lerio Galoy

71

Sabang

8

Antonio Frades Fugen

72

Sabang

16

Vilma Gallardo

34

San Francisco

19

Consorcia France Galarosa

87

Looban

21

Lydia Frando Forte

38

Central

July 2004

 

 

 

5

Maria France Fortes

90

San Isidro

12

Rosario Refugio de los Santos

57

Looban

13

Benjie Hamor

18

San Francisco

13

Orlando Diones

28

Dancalan

17

Hilaria Cabacang

75

Porog

20

Trinidad Gacos Galve

92

Madlawon

24

Nimfa Lopera Gamis

60

Sapngan

24

Erlinda Gacosta Gacosta

64

Sabang

 

 

TO OUR READERS

                We welcome reactions and comments on the letters and articles published in this Gazette.

                We also invite everybody to send in his/her observations, views, opinions and suggestions for the improvements of this Gazette and the association, and ideas and proposals for the progress of our community.

                Contributions in these respects will be highly appreciated.

                Please be informed that this Gazette is published bi-monthly (sometimes quarterly) and distributed in the different barangays of Bulusan and among Buluseños and friends in Metro-Manila, in other areas of the country, and abroad.

                Copies are also sent to the provincial and municipal offices in the Province of Sorsogon, and in schools and churches.

                We hope to receive response.  Thank you.

 DAMAYAN-BULUSEÑO, INC.

                

 Advertisement


 
 
                       Articles Menu  |  Top |  1  |  2  |  Page 3 First Page  »

 

Terms of Use  |  Privacy Policy  |  Linking Policy   
Copyright © 2003 - 2004 Damayan-Buluseño Gazette Online Edition | All Rights Reserved | Manila, Philippines | Last Update: November 15, 2004

Viva Señor Santiago El Mayor!