Search this site or the web powered by FreeFind

Site search Web search

    

   

 

 ARCHIVED ISSUE:     
Vol. XVI No. 4
August - September 2004

 NEWS                      
  Capangihanons Thank PGMA

A Senator As X'mas Party Guest

Support X'mas Drive '04

Young Couple Donates P5,000

German Lady Sends 50 Euros

Jojo Furiscal is Arnis Champ

Fr. France, Bulusan's New Parish Priest

St. James the Greater, On the Go

Permanent Castillo to Rise Soon

Local Church Calendar

Promotions, Movements in Bulusan District

Martin Halum Passes Away

 

 FEATURES               

  Editorial

  Sa Ngaran San Damayan

  Lighthouse

  Bato-Bato sa Hangin

  Mailbox

  Obituaries

Editor Thanks Donors

To Our Readers

 

 INTERACT               

   Contact Us
  Feedback Form
  Guestbook

  Links

 

 ABOUT                    

  The Gazette

  The Online Edition

  Damayan-Buluseño, Inc.

 

 

The Official Homepage of the Municipal Government of Bulusan

Glimpses of Bulusan

Bulusan Genealogy Site

Join us!

 

 

  Page 3 of 3   

EDITORIAL

It’s been quite a while since I wrote an article for this column.  Serving as the paper’s layout artist while doing the editing works certainly drain whatever ounce of energy is left of me when I get home from work, that is, after Inoy Elio hands me the manuscripts. I currently don’t have my personal computer with me that after working overtime at the office, I still have to go out and rent and do encoding jobs for the upcoming issue.  It’s only Sundays that I’m free and it’s the only time that I get to use my own computer (being safe kept at a relative’s house) either for website updates, or for layout/editing works for the Gazette.

At the moment, I’ve already printed out all twelve pages of this Gazette.  Thank God, it’s over and done with!  Earlier, I almost lost the entire layout I’ve been sweating with when the file I was working on suddenly seemed to have been corrupted.  Luckily, though, not much went astray – I was finally able to find my way out of the maze that I seemed to have created myself unintentionally.

                Having said that, this issue presents us with concerns relevant to our existence as Buluseños.  The association, or members of it, may express their observation on matters affecting the local community.  As much as we all want them to be, such may not always be on a positive note but always in a critical and democratic perspective – always leaving a room for the persons or entities concerned to have their side heard.

                Also in this issue, I’ve finally got the chance to publicly acknowledge the donations made to an organization back home.  To the donors who all wish to remain incognito, you know who you are, and we know how that self-same power sees what we do in secret – life is an echo: it gives back what we give, sometimes even more. 

                I guess this has been long enough to fill the space I’ve allotted to myself.  I hope you do enjoy reading through this issue.  Though some parts of it could inevitably hurt you, still there are positive notes not be ignored, for these small things, in the end, make Bulusan, our home, still a beautiful place in which to live. (bulusanon@hotmail.com)

SA NGARAN SAN DAMAYAN 

ni Rogelio "Elio" Fuentes

“An Legasiya ni Igsoon Martin”  

             BAGAMAN mamumduon an pamilya ni Igsoon Martin Halum dahil san pagkamatay niya, dako man na konsolasyon sa kanira na may magayon na legasiya siya na binilin sa mga dati niya kaupod sa bokasyon nan sa kapwa Bulusanon.

            Dati padi si Igsoon Martin mientras nag-asawa. Inumaw ko siya san prangkahan niya sinabi sa ako na habo niya dayaon an sadiri nan kapwa sa pagtago sin illegal na relasyon sa sayo na babaye lalo pa na nakasotana pa siya. Makokonsensya kono siya na magsermon sa mga tawo san mga adal san simbahan na siya mismo diri nakasunod.

            Kaya, pormal na nagpaaram siya sa Roma na matalikod na sa kaniya bokasyon para magpakasal sin legal sa babaye na namut-an niya, si Marietta Moraleda na taga Sorsogon City. Duwa an kanira bata.

            Naogma ako san pagbagat mi pagkatapos sin halaba na panahon sa Philippine Village Hotel sa Parañaque mientras siya mapa America.  Hali siya sa Bulusan, nag-atender san lubong ni Manoy niya Pacien. Inumaw niya an mga proyekto san Damayan-Buluseño na nababasa niya sa Gazette na pinadara ko. Para makadanon man, nagboluntad siya na maging sponsor sin sayo na scholar na hali sa pobre na pamilya.

            Tiempo man na mientras siya namatay, nakagraduar pa hamok an kaniya scholar. San namatay siya, nakasulod pa hamok bilang maestra sa sayo na escuelahan san madre an scholar. Nakamatayan niya an sayo pa na gusto niya makatapos sin engineering sa Bicol University sa masunod na taon.

            Gustuhon ni Igsoon Martin na magpaadal pa konta sin mga matali na pobre na mga kabataan dahil gusto niya isabuhay an pilosopiya ni Confucius na “If you give a man a fish, he will eat for a day.  But, if you teach him how to fish, he will eat for the rest of his life.”

            Sayang, binawian tulos siya sin buhay. Daghan pa konta an magiging propesyonal hali sa mga pobre na pamilya. Pero, nawara man siya, may binilin siya na panalmingan sa mga dati niya kaupod na nakasotana, nan sa mga kapwa Bulusanon lalo na sa mga may kaya sa buhay kon pan-o magmakulog sa kapwa lalo na sa mga nagtiti-os na pamilya.  Magayunon na legasiya an binilin ni Igsoon Martin.

 * * * 

            SALA an mga nagsasabi na negatibo sa administrasyon an Damayan-Buluseño lalo na ako dahil san mga insusurat ko dini sa Gazette. Positibo permi an Damayan-Buluseño lalo na ako sa administrasyon san sin-o man na nakapuesto basta para sa kaayadan san komunidad.

            An mga inbubulgar ko sadto pa nangyayari sa iba na administrasyon sugad san darayaan nan barakalan san boto, illegal logging, nan mga poste.  Kaya hamok nasobrahan niyan kay apektado na sin husto an komunidad lalo na an mga kabataan na inlalaoman ta na maging lider sa maabot na panahon.  Lalo pa niyan hunababaon an moral values san mga tawo kaya harayo kita sa pag-asenso.

            Lalo sala an mga nagsasabi na diri ako dapat maki-aram san pulitika sa Bulusan.  Sira an sala na pinabayaan hamok ini na mga maraot na nangyayari.  Tandaan nira kon magpadagos ini na situasyon kay pagbabasolan nira sin husto kon mas grabe pa karaot an himuon sini na mga kabataan sa panahon nira dahil san naimod nira na klase san pulitika niyan.

            An mga karibukan niyan an resulta sadto na maati-on na eleksyon. An binuhos na kuarta san gobierno para hamok diri mahali sa puesto an mga nasa administrasyon an dahilan san krisis niyan kaya, daghan an nagiging kriminal nan nag-aalsa na iba-iba na sektor kontra sa gobierno. Sa situasyon niyan san ekonomiya dahil san kanira abuso dapat na makonsensya na sira nan mag-isip sin pagbag-o.

             * * * 

            Kon totoo na negatibo ako sa administrasyon, dapat an mga mas magub-at na isyu an inbulgar ko na sigurado lalo makaraot san kanira imahen.  Pero, habo ako kay diri man yuon an tuyo ko kondi an mga bagay na dati na nangyayari na dapat maalto dahil nagiging seryuso na na problema.

            Para patunayan ko na positibo ako sa administrasyon, niyan ko sasabihon an totoo. AKO MISMO an nagsurat san artikulo dini sa Gazette san Agosto 2002 na an titulo, Mayor Guysayko, A Dynamic Leader.  Ako man mismo an nag-insister na ibutang permi sa front page san Gazette an mga proyekto san munisipyo para maaraman san publiko.  Dahil san mga artikulo na yuon inumaw si Mayor Guysayko san mga tawo lalo na an nasa Metro Manila nan iba na lugar.

            Kaya hamok san awat na, dahil san mga naaraman nira na diri mga mayad na nangyayari na hali mismo sa mga taga munisipyo, daghan na an nagrereklamo na kaya permi an mga mayad an inbubutang sa Gazette dahil pareho kono kami miembro san Aguilar clan.

            * * *

            An mga nasa public service diri dapat maging balat sibuyas. Dapat bukas an isip sa mga negatibo na komentaryo san sin-o man lalo na kon totoo. Diri puro hamok pag-umaw an paglauman. An Damayan-Buluseño lalo na ako permi sa pag-umaw san mga dapat umawon. Pero, permi man negatibo sa mga bagay na nakaraot sa komunidad.  Mao yuon an tunay na kahulugan san demokrasya.

            Pero, may mga masyado nahubog sa puersa nan impluensya na wara na galang sa press freedom san demokrasya. Habo sira na may kontra sa kanira mga sala na inhihimo. Kaya, daghan na an itinumba na mga may prinsipyo na komentarista sa TV, radyo nan diyaryo.

            Aram ko, dahil san mga inbubulgar ko, sobra an init sa ako san iba-iba na sektor na mga tinatamaan. Namati-an ko na may mga plano na sira sa ako.  Kaya, ipinapasa Diyos ko na an buhay ko. An totoo, sa kada pag-uli ko sa Bulusan, diri na ako naglalaom na makabalik sin buhay sa Quezon City.  Kunsabagay, mas ika-ugma ko kon sa sadiri ko na bungto ako itumba kay dini ko ipinaglalaban an ako prinsipyo. Mamatay man ako, may kahulugan an ako kamatayan.

            Pero, an naimod ko, kondi brutal na kamatayan, bigla ako mawawara nan panahon na hamok an makapagsabi kon diin ako nakalubong. Mangyayari ini sa iba na lugar para ilihis sa mga dapat makaaram kon sin-o an mga nasa likod san plano para mawara ako.

            Pero, mientras nira ako itumba, eksaminon ngon-a nira sin husto an kanira konsensya, kon sin-o an may kasalanan sa bayan, AKO o SIRA? Kon an sobra ko na pagmakulog sa Bulusan nan kapwa ko Bulusanon, BUHAY KO AN KATIMBANG, MAOGMA AKO NA NAMAARAM.

 

LIGHTHOUSE 

by Starbhen

 

OF ETERNITY AND ETERNAL FORCES

            While in the grade school, I learned that “eternity” or  “eternal” means no beginning and no end. At my young age, I could hardly comprehend its meaning, but I kept thinking about it as I journey through life.

            And then, in the high school literature subject, we were introduced to a poem, “Invictus” which mentioned something about infinity and eternity: “Hold infinity in the palm of your hand and eternity in an hour.”  I said to myself, “Wow, what deep secrets does this passage hold?”

            As years go by, I try to read as much as I could and ponder about things I read. I became interested in spiritual matters, about a person’s true identity, about God, about relationships with fellow beings, with the Supreme Soul and with nature.

            One day at about the turn of the millennium, I learned about the free lecture on Raja Yoga Meditation. I attended it and got hooked to the new knowledge I was introduced to. I enrolled for more free lessons and am still at it. I found answers to such questions of who and what am I? Where have I come from? Where am I going? Who is God? What are my relationships with Him and with nature? Etc. (These topics were discussed in previous issues of the Gazette.)

            I learned further that eternity is a cycle and time itself is the moving image of eternity. It can be represented by a circle where every point in a circle could be the beginning and at the same time an end.

We witness cyclical movements daily in our life: Day starts with dawn, becoming noontime, dusk and then evening and then back to dawn again; the days of the week, the months and seasons of the year, the motion of the planets around the sun making one year, the phases of the moon, the cycles of water and carbon, etc. -  all moving in a cyclical pattern. When the end meets the beginning, the cycle starts all over again, ad infinitum. We often hear about history repeating itself.

Cyclic time implies that God neither creates souls nor nature or matter. These three  (God, souls and matter) are distinct and eternal operative realities or forces, each having its own powers and functions.  The interplay of these three forces produces the scenes of creation or phenomena resulting in the so-called history and geography of the world.

            There are certain immutable laws that govern the interplay of the soul, God and nature. The laws of nature automatically take care of the details of nature while the law of cause and effect (Karma or Action) takes care of the details of human life.

The laws of nature are not the laws of God. God teaches us His laws. We learn them but forget them. God, being the Ocean of Knowledge, knows all the laws and never forgets them. He is the only one who upholds those laws perfectly and for all eternity. Herein lies His greatness not in the ability to interfere with events when He chooses. He does not grant favor to some and then favor others. Nor does He remove sin unless the devotee himself begins to make the necessary efforts. God is immune to both flattery and defamation. He is complete by Himself.

Knowledge of the Laws of Thermodynamics and the Law of Karma will make us understand the reason for the events taking place all over the world. Why are there so much chaos, confusion and violence? In the coming issues of the Gazette, these laws will be discussed. (Source: Teachings of the Brahma Kumaris World Spiritual University).   

 

BATO-BATO SA HANGIN NI MANO ANDOY

"Diyos Ko, Kaluoyi Kami - II"

KAGURANGNAN, may dagdag pa na problema sa amo community

Apektado an moralidad san tawo kay raot an amo society

Sa nangyayari na diri kawili-wili apektado na an family

Pan-o daw mapapagbag-o mi pa ini, DIYOS KO KALUOYI KAMI!

 

Sa amo situasyon niyan nabuburungan kami na mga residente

Kon sin-o an may kontrol, an munisipyo o an mga rebelde

Mas estrikto an taga bulod sa koleksyon san monthly fee

Palinawi tabi an mga namuno mi, DIYOS KO KALUOYI KAMI!

 

Sa dako na ginasto san eleksyon duda kami sa sincerity

San mga nakapuesto kon totoo sa katuyuhan na sira maserbe

Naglalaom kami na diri na nira babawi-on sa paagui san SOP

Ipatudok sa kanira an sinseridad, DIYOS KO KALUOYI KAMI!

 

Pati propesyonal na dapat magtukdo sin tama sa botante

Nagbakal man boto diri nanghinayang san retirement pay

Makulugon an buot niyan dahil kaupod sa mga nangamote

Kaya, pamariton MO na tabi sira, DIYOS KO KALUOYI KAMI!

 

Hunababaon sin husto niyan an moralidad san mga residente

Dahil san grabe na epekto sadto na eleksyon na nakaagui

Dunaghanon an mga hugakon gusto na hamok mangayo na permi

Pabag-uha man tabi an isip nira, DIYOS KO KALUOYI KAMI!

 

Gusto mi ireklamo sa barangay an mga poste pero diri puede

Kay mismo an kapitan an hatag singkuenta an kagawad beinte

Dako pa na insulto kay inhihimo na suruguon san mga rebelde

Ipatudok an prinsipyo sa kanira, DIYOS KO KALUOYI KAMI!

 

An mga opisyales man nan mga pulis nasa opisina permi

Maski palakaw-lakaw an mga poste diri man nira intindi

Kaya, sa amo pag-iristorya nagpapasarabutan hamok kami

Pabag-uhon na tabi an sistema nira, DIYOS KO KALUOYI KAMI!

 

An mga tentasyon na paratukdag sayo san mga problema mi

Masuerte an nakapa-ubat tulos sa kon Duwa o kon Ronnie

Kairuman san nakaderetso sa sementeryo na mga inosente

Sunuga tabi an mga Diablo na ini, DIYOS KO KALUOYI KAMI!

 

May mga magurang habo magtrabaho sigue an pangguinggui

Naghuhulat hamok san lapad na padara san bata na Japayuki

Diri aram inbubulad san bata sa Hapon an sipit na karne

Patanusa tabi an kaisipan nira, DIYOS KO KALUOYI KAMI!

 

Sa hugak an taga uma nagbabakal sa bungto sin kamote

Hali pa sa probinsya san Albay sa siyudad san Legaspi

Badi sa masunod an bilanghoy hali pa sa Ilocos Norte

Liwata tabi an pag-uugali nira, DIYOS KO KALUOYI KAMI!

 

Kon sa pagdanon sa kapwa hagason an iba na negosyante

Pero, diri nakareklamo kon may surat an mga rebelde

Kon nano an inaayo, insiguida pinadara free delivery

Tukduan tabi na mamuot sa kapwa, DIYOS KO KALUOYI KAMI!

 

Kon an mga autoridad nasa kontrol na san mga rebelde

Nan hababa na an moralidad, hugakon na an mga residente

Kaya, kan-o pa mauswag sa progreso an komunidad na ini

Guiyahan MO tabi sa kasunaan, DIYOS KO KALUOYI KAMI. AMEN.

 

 MAILBOX

 

From: Geminiano Galarosa Jr. <e-mail address suppressed>
Sent: Thursday, August 26, 2004 3:06 AM
To: bulusanon@hotmail.com
Subject: Feedback

The Editor
Damayan-Buluseno Gazette

This refers to the positive comment made by Rev. (Maj.) Salvador G. Gacias on the Catholic Church's stand against Freemasonry that was written in the September-October 2003 issue of the Damyan Buluseno Gazette.

His comments may, however, be likened to the description of St. John the Baptist as that of "a voice crying in the wilderness." In this predominantly Catholic country, the Freemasons are still regarded as those who allegedly worship the devil called Baphomet, spit on the cross and deny Christ, and such absurd charges that can be leveled against members of the Masonic Fraternity. St. John the Baptist, incidentally, is one of the two patrons of Masonry, the other being St. John the Evangelist.

These absurd charges notwithstanding, Freemasons do subscribe to the dictum that it is in his work that the true worth of a man is judge; and the legacies left behind by Jose Rizal, Andres Bonifacio, Manuel L. Quezon, Rafael Palma and currently Justice Reynato S. Puno and Hermogenes Ebdane, Jr. to name a but few, can stand critical evaluation.

In this far-off scenic island called Bohol, I, too, stand on my firm conviction that a mass that will be officiated by a Catholic priest would be totally irrelevant when I am finally called by my Maker. The good that I did, and even the bad, can no longer be altered by a Catholic Mass, the rank of the officiating priest notwithstanding.

Interested readers who have access to the Internet are encouraged to visit the Grand Lodge of the Philippines Website by double-clicking http://www.glphils.org/ for relevant Masonic information.

Geminiano V. Galarosa, Jr.
Guindulman, Bohol
(via private e-mail; inbox checked August 28, 2004)

 

* * *


Aram tabi niyo na naugma ako kon may bag-o na news sa DBI Gazette. In-uulit-ulit ko an pagbasa maski pira na bisis. Graduado tabi ako sa Bulusan Central School (Class 1965). 

It's really nice to be back home even online. Mga pinaadal tabi kami sadto dipunto nan dipunta Celestino Fortuno nan Veronica Fullon.

Regards and more power to DBI!

From: Isagani Erlano
New South Wales, Australia
Sent: Monday, September 13, 2004 11:04 AM (DBG Online Feedback Form)
Read: September 17, 2004

 

* * *

1207 Banaba St., SPPVS

Bibincahan, Sorsogon City

August 4, 2004

 

The Editor

Damayan-Buluseño Gazette

P. O. Box 2411

Manila Central Post Office

1064 Manila

 

Sir:

            Maski wara co cabasa an articulo ni Elio na An Totoo Na Katuyuhan-I, pero nabasa co man an II hasta IV.  Naniniwala aco na an intero na sinabi ni Elio didto puro totoo, cay sayo man aco san naging biktima asin buhay na testigo.

            San 1998 elections, na-convinser baya aco ni Anter Fumera na magcandidato para consehal sa linyada niya nan si Nely Fortades.  Aco an nagrepresentar san mga southern barangays san San Antonio, Lalud, Cogon, asin Tinampo.  Dahil sa wara aco paggasto sin sadiri co na cuarta, wara aco pacacampanya sin solo, permi hamoc aco caopod san grupo.  Wara man aco pacapahimo sin sadiri na mga posters asin wara aco pagbayad san PTC, caya con may mga meeting cami sa mga harayo na barangay permi aco sa botnga san caoropod co cay sayo pa retired aco na militar.

            Pag abot san bisperas san election, an mga votante naghahanap sin cuarta, maski diyo hamoc cono. Pero sa paniwala co na magana aco dahil sa an aco plataforma de govierno mao an peace and order asin an sabi co an aco sueldo sa pagca consehal gagamiton co sa pagtindog sin scholarship foundation para sa mga cabataan sa Bulusan na pobre.  Sayo pa an aco experiencia na 25 años sa militar; 3 años sa pagca provincial warden; 5 años na Intelligence Agent sa NISA asin 5 años sa paging Barangay Kagawad sa Bibincahan, Sorsogon, Sorsogon – nan an aco educational attainment B.S. in Criminology & Penology—intero ini wara sin effect, dahilan sa wara aco pagbacal sin boto. Paca tapos san borotohan, sa 26 na candidato para consehal, ica 15 hamok aco. Grabe an marit ko.

            Manonongod dito sa problema san duwa na pamilya na mao hamoc an nagbuburu-balyuhan sa pagcapot san liderato san pulitika, nano daw con sa 2007 elections, si Elio an magcandidato para mayor. Pamati co, magana si Elio. Porbaran ta baya?

            Salamat hamoc.

                                   

                                                                                    (Sgd.) Tony F. Fresnido

* * *

1207 Banaba St., SPPVS

Bibincahan, Sorsogon City

August 4, 2004

 

The President

Damayan-Buluseño, Inc.

3035 V. Mapa Street

1008 Sta. Mesa, Manila

 

Sir:

             Dini sa Sorsogon City, sobra sanggatos an mga taga Bulusan. Mati-ano daw con magbutang sin chapter an Damayan-Buluseño, Inc. basi macadanon man cami san mga taga Bulusan con cami man magcacasarayo.

            Salamat.

An minagalang,

(Sgd.)   Tony F. Fresnido


OBITUARIES

 

Date

Name of Deceased

Age

Barangay

August 2004

 

 

 

2

Imelda Santos

55

Madlawon

4

Reynaldo Mira

69

San Isidro

6

Trinidad Gapas

91

San Francisco

7

Arnulfo Narvadez

71

San Roque

9

Aurea Narvadez Burato

44

San Roque

15

Henry Gamit Gob

62

Sapngan

20

Iluminada Mamac

82

Buhang

21

Caridad Fullo Gamos

70

San Bernardo

21

Felisciano Forneloza

88

San Roque

27

Jaime Abadia Escanilla

65

Dapdap

28

Herminigildo Furio

91

Lalud

28

Jose Fullon

68

San Isidro

September 2004

 

 

 

3

Neil Fusana

27

Capiricohan

11

Roberta Gabiazo Estilong

85

Buhang

12

Paz Fortes

62

San Isidro

12

Anojaria Peralta

88

San Bernardo

13

Teresita Dichoso

49

 

13

Herminia Españo Gabitan

57

San Isidro

13

Luisa Enaje

40

San Roque

 

 

 

EDITOR THANKS DONORS

            The Editor would like to thank all those who positively responded to his online appeal for support in behalf of the St. James Youth Choir of the Parish of St. James the Greater, Bulusan, Sorsogon.  May your tribe increase!  Dios mabalos!

Particulars:

Donor Amount Proceeds
From Tasmania P1,056.00 (received January 29, 2004)

add'l purchases/transpo

P56 yet to be forwarded to SJYC

From New Jersey 3,500.00 (received Feb. 5, 2004) bass guitar; mic w/ stand
From Singapore 3,500.00 (pledge confirmed Jan.; received Feb. 27, 2004) amplifier, speakers
From South Korea 4,783.15 (received August 13, 2004) yet to be forwarded to SJYC
Total              P12, 839.15

 

TO OUR READERS

            Those who wish to send in their reactions to the letters and other articles published in this Gazette, opinions, and suggestions – are requested to indicate their complete names with signatures and addresses.   

They may request that their names be withheld if they so desire for security reasons.

Letters with no names, signatures, and return addresses will not be accommodated.

 

                                                                                    DAMAYAN-BULUSEÑO, INC.

 

 Advertisement


 
 
                       Articles Menu  |  Top |  1  |  2  |  Page 3 First Page  »

 

Terms of Use  |  Privacy Policy  |  Linking Policy   
Copyright © 2003 - 2005 Damayan-Buluseño Gazette Online Edition | All Rights Reserved | Manila, Philippines | Last Update: March 13, 2005

Viva Señor Santiago El Mayor!