DAMAYAN-BULUSEÑO GAZETTE ONLINE EDITION

This page is originally located at the following URL:

http://dbgazette.tripod.com/printables/vol15no10_page3_batobato.html


bato-bato sa hangin ni mano andoy

"Kandidato - Sadto/Niyan"

 

Sadto, kon ma-eleksyon, nagpipili an mga partido

San pinakakualipikado na tawo na kanira eendorso

Niyan, maski na sin-o na hamok na Poncio Pilato

Basta may kuarta, magiging opisyal na kandidato

 

Sadto, an mga nagmamaw-ot sin puesto sa gobierno

Tunay na lalake na nakilaban san kanira prinsipyo

Niyan, pihado may mag-aagawan sin Papa sa konseho

Mga kulibangbang para ka-“gay”-wad an mga kandidato

 

Sadto, protektado an mga kahoy san mga nakapuesto

Para di maarot an bulod kay dako an maging distroso

Niyan, badi maubos an kahoy kaya, an baha peligroso

Kon iboto san tawo an “illegal logger” na kandidato

 

Sadto, protektado san namuno an sadiri san mga tawo

Sa mga mang-aagaw san mga ingod na mga manggagantso

Niyan, dapat bantayan na nira an kanira mga titulo

Delikado kon lumuwas an landgrabber na kandidato

 

Sadto, dahil an gunana habo san may bisyo an tawo

Maparanga sira sa trabaho, an komunidad trangkilo

Niyan, balik uli sira sa pag-inop sin mga numero

Kon an nabotohan nira an jueteng “lord” na kandidato

 

Sadto, an kandidato malinig an ngaran sa publiko

Di nasasangkot sa nano man na imoralidad na kaso

Niyan, delikado an magayon na babaye na empleyado

Oras na makaingkod sa puesto an “rapist” na kandidato

 

Sadto, kagalang-galang na tawo an mga ineendorso

Sinisiguro an maingkod sa puesto talagang honesto

Niyan, delikado masimot an kuarta sa kaha de yero

Kon an gustuhon san tawo an “swindler” na kandidato

 

Sadto, an mga nakaingkod may puso na maka-Pilipino

An gusto pagbakalon san mga tawo sadiri na produkto

Niyan, piho mababa sin mga epektos na kontrabando

Kon paluwason san mga tawo an “smuggler” na kandidato

 

Sadto, kompiansado an mga tawo na wara sin peligro

Dahil an nakaluwas, an mga buhay nira protektado

Niyan, di dapat basta na hamok lumuwas sa tinampo

Lalo na kon an gumana an “kidnapper” na kandidato

 

Sadto, an nakapuesto naato sa mga maraot na elemento

Para protektahan an mga tawo nan mga establisimyento

Niyan, delikado an buhay san mayaman nan bangko

Kon iboto san mga tawo an “holdupper” na kandidato

 

Sadto, dahil an insusuportahan an tawo na respetado

Kompiansado sira na an komunidad maging trangkilo

Niyan, delikado may itindog na laboratoryo sin shabu

Pag gumana an big time na “drug lord” na kandidato

 

Mga tradisyunal na pulitiko, mag-isip-isip man kamo

Di na tabi magpauripon sa hatag na mga papel de bangko

Domdomon na hamok an mga masunod na henerasyon sa iyo

Por Dios, Por Santo, eendorso an matanos na kandidato

 

Vol. XV No.10 (November - December 2003)

Copyright © 2003 - 2004 Damayan-Buluseño Gazette Online Edition  |  All Rights Reserved