DAMAYAN-BULUSEÑO GAZETTE ONLINE EDITION

This page is originally located at the following URL:

http://dbgazette.tripod.com/printables/vol15no6_page3_batobato.html


BATO-BATO SA HANGIN NI MANO ANDOY

“Si Mamay – Sadto Niyan”

 

Sadto, bilang ina siya an ilaw sa sulod san balay,

An suna niya para sa kabataan mao an kanira gabay;

Niyan nag-iba na kay an suna niya nagmamatay-matay,

Dahil nagbag-o sin ugali, naging suruhayon si Mamay.

 

Sadto, sa pamahaw preparado na an pritos na bunay,

Nan iba na palaman para sa mapaso pa na tinapay;

Niyan, udtuhon na wara sin maski tinug-on na gaway,

Wara sin ibarakal kay napierde sa tong-its si Mamay.

 

Sadto, pagkapamahaw, naglalaba siya, sigue an pamisay,

Kaya, limpiado permi sa sulod nan palibot san balay;

Niyan, di pa namahaw nasa kararani na di pa nanudlay,

Nakitsismis, nag aayo sin tip sa huweteng si Mamay.

 

Sadto, disidido talaga siya sa pagdanon sa kon Papay,

Nagatatanom nan nagtitinda sin maski nano na gulay;

Niyan, may kaso siya nan delikado na siya mabitay,

Naengganyo siya kaya naging “drug pusher” si Mamay.

 

Sadto, mas gusto niya na permi hamok nasa balay,

Habuon niya makihalyaw sa kanira mga kapit-bahay;

Niyan, di siya inaabutan sa balay pag-uli ni Papay,

Permi nagluluwas, derecho na sa saklaan si Mamay.

 

Sadto, kuripot siya sa paggasto san kuarta ni Papay,

An inbabakal hamok an mga importantehon na bagay;

Niyan, grabe an mga utang niya sa five-six san Bombay,

Pan-o nagkabisyo siya, naging “drug addict” si Mamay.

 

Sadto, mas gusto niya an kanira simplehon na buhay,

Hinahatagan sin panahon an kabataan nan si Papay;

Niyan, sigue an kalalayas, maaga kun nauli sa balay,

Naengganyo san mga amiga permi sa Casino si Mamay.

 

Sadto, maski awat sa pagtrabaho sa Saudi si Papay,

Nagtitios san pung-aw dahil sa pagkamoot na tunay;

Niyan, nahali pa hamok si Papay pakadto sa Hawaii,

Diri na nakati-os, may kulukadidang tulos si Mamay.

 

Sadto, maski diyo an kuarta an pamilya niya bisay,

Inpapatama-tama hamok an iniintriga sa kaniya ni Papay;

Niyan, naging maluho siya nagulat an mga kapit-bahay,

Akusado siya, naging “big-time swindler” si Mamay.

 

Sadto, inuumaw nan inuurgulyo siya sa tawo ni Papay,

Pag-abot niya kon happn bisay an pamilya nan balay;

Niyan, diri na naaasikaso pati na an mga bata na saday,

Pan-o permi nasa iba na balay, naki-madyong si Mamay.

 

Sadto kontentado na siya sa diyo niya na hanap-buhay,

Na pandagdag sa sueldo na iniintriga sa kaniya ni Papay;

Niyan, grabe an luho, sa atraso delikado siya mapatay,

Daghanon an naloko kay “illegal recruiter” na si Mamay.

 

Sadto, dianison an delihensya niya sa kanira balay,

Mabentahon an inluluto niya na guinat-an na gaway;

Niyan, wara nabakal maski sa siram makatulo-laway,

Hadok an tawo kay bantog na na paratukdag si Mamay.

 

Sadto, habo siya umentra sa illegal na hanapbuhay,

Maski kono magti-os an buhay sa pag-asenso na luway;

Niyan, inlilibot an bungto, nagsasakat balay-balay,

Sigue an pataya kay koridor na sa huweteng si Mamay.

 

Diri ta mabasol kon daghan an pamilya na diri bisay,

Dahil matay-matay na an ilaw, an mga bata wara gabay;

Kon gusto na bumalik na uli an pamilya matiwasay,

Kaipuhan maging masuna uli an ilaw, magbag-o si Mamay.  

 

 

Vol. XV No. 6 (January-February 2003)

Copyright © 2003 Damayan-Buluseño Gazette Online Edition  |  All Rights Reserved