DAMAYAN-BULUSEÑO GAZETTE ONLINE EDITION

This page is originally located at the following URL:

http://dbgazette.tripod.com/printables/vol15no6_page3_miscellany.html


MISCELLANY

by Luz Z. Gamba

Acts of Charity Do Come From The Heart

             Sa pagbalik-balik ko sa Bulusan, particular na sa ako sadire na baryo, an San Roque, nakamate asin nagmay-on ako sin kaugmahan sa puso.  Iba iba na regalo an ako naririsibe: may wara sugnaon, nangangayo sin ipaburulong, may wara pan-tuition, may wara trabaho.  Iba iba na problema san ato mga kapos palad na kababayan at mismo an ato komunidad.

            Sayo kabisis, may nakasakay ako na buta, kaupod an asawa, kilik an saday na bata hataason an kalintura, puro hubag an ulo nan pandok. Hale kuno sira sa kamag-anak kay nag ayo danon para mapabulong an bata pero kawaraon man an paryentes kaya pamasahe lang an naihatag.

            Nakaimod ako sin magkaramanghod na mga bata, tarayatayun sa hagdanan sin rurukat na balay.  Sige an hibe san duwa na saday, mga mur-iton, girisi an mga bado, gurutumon na.  Wara an ina, wara an ama.  Naghahanap kuno sugnaon.  Dinisturbo an puso ko san Mahal na Dios san ako nakikita. 

            Para sa ako an disturbuhon ka san Kagurangnan ay sayo na opurtunidad asin kaugmahan para ipadama mo sa Dios an tunay na paglilingkod sa Kanya at para matugunan ang Kanyang kautusan: ”NANO MAN NA HINIMO MO SA IYONG KAPWA, HINIMO MO MAN SA AKO.”

            Kababayan, nadidistorbo ka rin ba?

            Mas maugma an buhay kun tayo ay nakikibahagi sa problema ng iba sa abot ng ating makakaya.  And the more you give, the more you will receive.  Subukan mo!

            Daghan na Buluseños an nadidistorbo, may mga kagustuhan magdanon sa ato kapwa, sa ato bungto.  Pero nakakalungkot isipin na may mga tawo man na hinahadlangan para mahimo man ine para sa sadiri nira na kapakinabangan.  Hali-on ta ine, let’s be realistic na mas madali an pag-asenso san sayo na bungto kun an mamamayan, an komunidad nakikiisa, nakikisali, nakikialam at nakikibahagi sa programa ng pamahalaan.  Magkasarayo kita!

            Sayo siguro ine san dahilan kun akay an ato bungto nag aandador pa pang (an Bulusan an ina san mga kararani na bungto) an  mga Kabataan sige na an daralagan.

            Let’s encourage people and groups who has something to offer to our municipality, to our people.  Dire nato pagpaluyahin an kanira boot.

            USWAG BULUSAN SA PAAGI SIN PAGDARAMAYAN!

 

Vol. XV No. 6 (January-February 2003)

Copyright © 2003 Damayan-Buluseño Gazette Online Edition  |  All Rights Reserved