DAMAYAN-BULUSEÑO GAZETTE ONLINE EDITION

This page is originally located at the following URL:

http://dbgazette.tripod.com/printables/vol15no7_page3_damayan.html


SA NGARAN SAN DAMAYAN 

ni Rogelio "Elio" Fuentes

“Scholarship, Proyekto na Makahulugan”

Sayo na pinakamakahulugan na proyekto san Damayan-Buluseño, Inc.,  an “Scholarship” para sa matali na pobre na bata.  Magub-at ini na proyekto kon isipon para sa sayo na saday na asosasyon na sugad san Damayan-Buluseño.

Pero an magub-at nahimo na magaan sa magayon na disposisyon lalo na kon katuyuhan para sa kaayadan san kapwa.  Kaya, hiningoha san asosasyon na itindog an “Scholarship Through Sponsorship Program”.  Sa programa na ini, an asosasyon an naghahanap sin “sponsor” san mga “scholar”.

Niyan, 25 na an naging professional: may CPA, Engineer, Agriculturist, Customs Broker, Maestra nan iba pa. Nakadanon na sira sa pamilya nan iba na tawo.  May upat pa na magraduar hanggan sa taon 2006.

Makauugma na onse na mga Bulusanon an naengganyo na maging “sponsor” san mga “scholar”: sira Atty. Augusto Ortiz, Maj. Gen. Cesar Fortuno, an upat na naging “scholar” na sira Joel Fulleros, Edwin Gonzales, Loida Gayta – Gonzales nan Jesus Perez.  An iba na nasa abroad nan nasa Metro-Manila pero habo magpakilala.  Maogma na sira na nakadanon.

An naghatag sin inspirasyon sa Damayan-Buluseño para itindog an “scholarship” an hinimo ni Mr. Honorio Ventura na sayo na pilantropo sa Pampanga.  Sa panghinayang niya san mga matali na pobre na bata sa kanira probinsya, pinaadal niya sa kolehiyo.  Dahil siguro san kaniya pagmakulog sa kanira, benindisyonan san Mahal na Diyos an kaniya hinimo.  Kaya, an mga pinaadal niya puro nag-asenso.  Daghan na Kapampangan an mga nadanonan nira pati an Pampanga naging progresibo.

An pinakaasensado, si Diosdado Macapagal na naging presidente san Pilipinas.  Dahil sa kaniya, nabuhay pa an sayo na Kapampangan na naging presidente man, si Gloria Macapagal-Arroyo.  Kaya, an Pampanga hamok an probinsya na nakahatag sin duwa na presidente sa Pilipinas.

Dahil sa magayon na hinimo niya, hanggan niyan diri nalimutan san mga Kapampangan si Mr. Honorio Ventura.  Kon nangyari ini sa Pampanga, puede man mangyari sa Bulusan nan sa probinsya san Sorsogon.

Kaya, pinukaw san Damayan-Buluseño an iba pa na mayaman nan may puersa na Bulusanon nan sa iba na bungto san Sorsogon.  Magayon kon tipakan nira an milyon-milyon nan ribo-ribo na tinatapok kon eleksyon, sa casino, sa bulangan, sa ballroom dancing nan iba na bisyo nan luho sa buhay para sa pag-adal sini na mga pobre na mga bata basi mapakinabangan an kanira talento nan diri maengganyo na umupod sa mga elemento na kontra sa gobierno nan ato sociedad.

Binatugan na ini na proyekto san Damayan-Buluseño.  Kun kada bungto hihimuon man ini, daghanon na pobre na Sorsoganon an magiging propesyonal.  Sa kadaghanan nira, sigurado, daghan an maasenso sa kanira nan makapot sin hataas na puesto sa gobierno.  Daghan an madanon nira lalo na an para sa progreso san probinsya.

Posible pa na an ato pagmakulog, bendisyunan man san Mahal na Dios nan itugot man niya na sayo sini na mga bata an primero na maging presidente san Pilipinas na Sorsoganon.

Diri tabi kita manghinayang sa gagastuhon sa pagpaadal sin pobre na bata kay an edukasyon an pinakamakahulugan nan pinaka-Kristiano na ibilin ta na legasiya na diri lang sa ato komunidad nan sa kapwa sa kanira pag-asenso.

Kaya imbes na ihatag sa mga hugakon na “Poste” ipaadal na hamok sin pobre na matali na bata mas dako pa na indulhensya an ato makukuwa.

Niyan ta na patunayan nan isabuhay sin totoo an inkakanta ta sa simbahan na “tayong lahat ay may pananagutan sa isa’t-isa”.

 

Vol. XV No. 7 (March - May 2003)

Copyright © 2003 Damayan-Buluseño Gazette Online Edition  |  All Rights Reserved