DAMAYAN-BULUSEÑO GAZETTE ONLINE EDITION

This page is originally located at the following URL:

http://dbgazette.tripod.com/printables/vol15no7_page3_miscellany.html


MISCELLANY 

by Luz Z. Gamba

Kon Paano Magserbe sa Bayan an Bulusanon 

Dianison pagbateon, pag-imodon na daghanon na Bulusanon an may pagmaw-ot na magserbe sa ato bongto, magdanon base umasenso man ine.  Malinaw na ebidensya kun panahon sin eleksyon.  Daghan an naggagastos sin daragko na halaga para hamok ialok an kanira serbisyo, an kanira danon sa publiko.  Komo an politika sayo na laban, may nanggagana, may napipyerde.  Pero intero sira sayo an kamaw-otan – an magserbe, an makadanon.

Panahon na siguro na dapat seryusuhon ta an pagmakulog sa ato bungto.  Ano man na partido political an kinabibilangan, total sayo man hamok an kamaw-otan, magkasarayo na kamo, magkasarayo na kita.  May kusog, may pwersa para maangat nato an ato bungto.

Saludo ako sa mga nag-aalok san kanira serbisyo – an mga nagkakandidato.  Kumbinsido ako na sira an mga tawo sa ato bungto na may daku-dako na pagmaw-ot na umasenso an ato mga tawo, an ato lugar.  Sira an mga tawo na handa isakripisyo an sadiri na kamaw-otan alang-alang sa bayan.  Tama ba ako?

Sayo na paraiso an Bulusan.  An ato bongto an may pinakadako na potensyal sa ecoturismo sa buong Sorsogon.  An ecoturismo, bilang parte san turismo, sayo na dako na negosyo san bongto.  Makahatag trabaho sa mga tawo, makadagdag income sa ato municipio, makakonserbar pa san ato kapalibutan.  Pagdaghan an income, daghan man an proyekto na mahihimo.  Makikilala sa iba na lugar an ato bongto na pagbabatugan sin pagkaka-aramigo.

Naniniwala ako na kon an turismo ato pauswagon, hatagan sin atensyon, sigurado maakudiran an ekonomiya san ato bongto.  Daghan na taga-iba na lugar an nanghihinayang, oya sa ato an bulawan pero nahugak kita mag-ukad, nagduduwa-duwa kita pahikan ine para kumintab.  Awat na inpaparaplano, inpaparaestoryahan – hanggan doon lang.  Sinasabi na problema an kuarta.  Totoo man, kay an ato gobierno kulang o wara ngani ada sin pondo para masustener o mahimo an proyekto pang-turismo dine sa ato lugar. 

Kun kita magpaparahulat na rumadag an kuarta hale sa langit, badi o dire nato mareyalisar an ato gusto mangyari sa ato lugar. 

So, nano daw kun sa sadiri nato na paagi mabatogan ta ini na ato mga kamaw-otan pang-turismo? Base pa kun maimod san gobyerno na naghihingoha kita maengganyar na danonan logod kita.

Mayon ako sin isusumite na concept paper sa ato punong-bayan, Mayor Juan G. Guysayko, manongod sin plano sa pagtindog san BULUSAN ECOTOURISM HERITAGE CORPORATION (BETHCOR) kun diin papartisiparan ine san Provincial and Municipal Government, NGOs, POs, at pribadong sector.  An shares na ididistribuir sa lambang sayo mao man an magiging pondo para sa pag-develop/construct/improve san ato ecotourism destinations and ecotourism products.

(Abangan na sa susunod na issue…)

 

Vol. XV No. 7 (March - May 2003)

Copyright © 2003 Damayan-Buluseño Gazette Online Edition  |  All Rights Reserved