DAMAYAN-BULUSEÑO GAZETTE ONLINE EDITION

This page is originally located at the following URL:

http://dbgazette.tripod.com/printables/vol15no8_page3_damayan.html


 

SA NGARAN SAN DAMAYAN

ni Rogelio "Elio" Fuentes

“Sin-o An Mas Kristiano?”

Daghan an naghahapot kon Katoliko pa ako kay bagaman nagsisimba pa ako, habo na ako magpadrino.  May mga nabuyo na binutang tulos an ngaran ko sa “wedding invitation” mientras ako sinabihan na padrino ako.  Bagaman sira an may sala, nag-aayo ako sin dispensa na diri ko sira napaonrahan.

Gusto ko linawon na diri ko kapritso an diri ko pagpadrino kondi pagsunod sa “Pastoral Letter” san mga obispo o CBCP san Marso 1990.  Sinasabi sa “Pastoral Letter” na an mga miembro san Masoneriya o mga Mason, na: (1) diri pagtugutan na maging padrino sa kasal, bunyag nan komper; (2) diri paghatagan sin komunyon; nan (3) diri pagmisahan o bendisyunan an bangkay kon mamatay.

Dahil sayo ako na Mason, habo ko kontrahon an kanira kagustuhan para wara problema.  Ako mismo an nag-obliga sa ako na diri na magpadrino. Bagaman nagsisimba ako, diri ako nagkokomunyon.  Para diri man maparaot sa kanira obispo an mga padi lalo na an mga parientes ko, amigo nan kakilala puede na maski diri na nira misahan an bangkay ko kon ako mamatay.  Naintindihan ko an kanira situasyon.  Bahala na an Mahal na Diyos sa ako.  Siya an mas nakakaaram san ako tunay na pagkatawo.

Aram ko, an bangkay nira Rizal, Bonifacio, Mabini, Del Pilar nan iba na mga Mason diri man minisahan san mga Prayle nan diri pa pinalubong sa sementeryo san Katoliko an kanira bangkay.  Pero, mas naniniwala ako na binuksan an langit para sa kanira dahil aram san Mahal na Diyos na isinakripisyo nira an kanira buhay sa pagsalbar san kanira mga kadugo na Pilipino sa pang-aabuso nan pang-aapi san mga dayuhan dini sa ato sadiri na lugar.  Dahil san magayon nira na hinimo, inumaw sira san mga tawo nan inidolo bilang mga bayani hanggan niyan.  May kasabihan, “The voice of the people is the voice of God.”

Gusto ko iliwanag na puro pakaraot an mga sinasabi san mga Prayle na anti-Kristo nan kontra sa simbahan Katoliko an mga Mason dahil sira Rizal, Bonifacio nan iba na mga Mason an nanguna san rebolusyon san 1896.  Maka-Diyos nan maka-tawo an mga Mason kaya, diri puede kontrahon an nano man na relihiyon.  An sobra na pagmaltrato sa mga Pilipino san mga nagdara dini san ato relihiyon an ugat san pag-alsa san mga tawo kontra sa mga namumuno san simbahan nan gobierno.  Dahil san ibinulgar ni Rizal sa Noli Me Tangere nan El Filibusterismo na mga kabulukan sa simbahan nan gobierno, pinatay siya sa “firing squad” pati na sira “GOMBURZA”, an tolo na Pilipino na padi na may simpatiya sa mga Mason nan rebolusyonaryo.

An mga Prayle mismo an nagkasala sa tugon san Mahal na Diyos na “Thou shalt not kill”. Diri ko maintindihan kay niyan pirit na insasalbar sa bitay san mga namumuno san simbahan an mga sentensyado na “rapists”, “drug lords”, “kidnappers” nan iba na mga kriminal.

Dahil sa hataas na pag-umaw ko nan pag-idolo kon Rizal nan iba na mga Mason dahil sa kanira kabayanihan kaya, maski magub-at nan may mga maraot na sinasabi an mga obispo, padi nan mga panatiko na Katoliko manongod san Masoneriya, hiningoha ko na maging miembro san organisasyon san 1980.  Saka ko naaraman na mga kabaligtaran an mga sinasabi nira.  Para sa ako ini an pinakamagayon nan pinakamakahulugan na organisasyon.  An Masoneriya diri relihiyon  kondi sayo na “fraternity” san mga responsible na lalake na may pagtubod sa Diyos nano man na sekta an naupudan nan may pagmakulog sa kapwa.

An totoo, mga 80% san mga Mason sa Pilipinas, mga Katoliko.  An upat na presidente na mga Mason, puro Katoliko, sira: Aguinaldo, Quezon, Roxas nan Laurel.  May mga Mason na padi, kursillista, lay minister, miembro san Knights of Columbus, Holy Name Society nan iba na organisasyon san simbahan Katoliko.  Mayon man sin Protestante, Muslim nan hali sa iba na sekta.

Para sa malinaw na kaaraman san mga nasa simbahan nan mga panatiko, ini an kahulugan san Masoneriya: “Masonry is not a religion nor a secret society, it teaches man to practice charity and benevolence, to protect chastity, to respect the ties of blood and friendship, to adopt the principles and revere the ordinance of religion, to assist the feeble, guide the blind, raise up the downtrodden, shelter the orphan, guard the altar, support the government, inculcate morality, promote learning, love men, fear God, implore His mercy and hope for happiness.

“Masonry is the Universal Morality which is suited for all men regardless of race and creed.  It teaches no doctrine except those “TRUTH” which tend directly to the well-being of man and thereby achieve better men in a better world, happier men in a happier world and wiser men in a wiser world.”

An doktrina na ini an gabay ko sa buhay.  An mga inhihimo ko base sa prinsipyo san Masoneriya.  An totoo, sa asosasyon san mga bungto san Sorsogon sa Metro-Manila ako hamok an naging presidente na Mason batog san 1981 hanggan niyan.  Ako mismo an nag-insister san bulan-bulan na misa sa simbahan para sa mga Bulusanon imbes na “prayer meeting” hamok na plano ni Fr. Tony Pura, an kura paroko sadto san Bulusan.  Kaya, pan-o masasabi na anti-Kristo o kontra sa Katoliko an Masoneriya? An totoo, deboto ako sa Sto. Niño, Imaculada Concepcion nan Mother of Perpetual Help.

Bukas na libro an buhay ni Rizal nan iba na mga Mason na halos pareho man san buhay ni Kristo naging martir sa pagdamay sa mga naapi.  Aram ta man an pag-uugali san mga dayuhan na nagdara kono san Kristianismo sa Pilipinas na taliwas sa mga tukdo ni Kristo.  Kamo na an humusga kon sin-o sa kanira an tunay na Kristiano sa tunay na kahulugan san Kristianismo na nasa Bibliya.

Wara ako sin intensyon na rauton an kredibilidad san simbahan.  Gusto ko hamok na mapukaw an mga namumuno san ato relihiyon sa katotohanan na dahil sa mga anomaliya nan eskandalo na himo mismo san mga kaurupod nira batog pa san panahon san mga Prayle nauyam na an mga tawo.  Kaya, milyun-milyon na an nagbaralyo sa iba-iba na sekta.

Kon nagpaimod hamok sin tunay na Kristiano na ugali an mga Prayle nan san mga sununod na mga lider san simbahan, trangkiluhon ini niyan na Pilipinas.  Wara konta ini na mga karibukan na an may himo nan mga kriminal kadaghanan  mga Katoliko.

Kon maaako nira, ini an mensahe ko. imbes na sayangon an oras sa mga “rally” nan mga bagay na wara man sin espiritual na sustansya itutok na hamok nira sa mga tawo lalo na sa mga kabataan an adal ni Kristo kasabay an ehemplo san tunay na Kristiano diri kay puro hamok surmaton.  Domdomon nira na daog an oro-adlaw na sermon san ehemplo na magayon.

 

 

Vol. XV No.8 (June - August 2003)

Copyright © 2003 Damayan-Buluseño Gazette Online Edition  |  All Rights Reserved