DAMAYAN-BULUSEÑO GAZETTE ONLINE EDITION

This page is originally located at the following URL:

http://dbgazette.tripod.com/printables/vol15no8_page3_letters.html


 

MAIL BOX

 

Mr. Editor,

                Mayad cay may Damayan Buluseño Gazette.  Gusto co tabi ipaabot sa ato autoridad an mga deri mayad na na-obserbahan co san pag-uli co sa Bulusan.

                Nariparo co na deri nacaluwas an mga pulis sa canira opisina cay nahadoc cono.  Pano nira maproteksionan an mga tawo lalo na sa mga abusado na poste na malin ginagamit hamoc an mga tagabolod sa pangayo san canira mga caipohan.  Maski saday-saday na tindahan hinahadoc nira sa paagui sin surat na hali cono sa tagabolod para umayo sin epectos o cuarta.  May barangay pa na basta may mag-abot na hali sa Manila hinahatagan tolos sin surat para ayoan, caya napiritan maghatag dahil sa hadoc.

                Sayo pa, deri na niyan nacabacal sin lab-as na binanwitan na isda nan masiram na pagcaon sa Bulusan con deri magtaya sa ripa.  Pano mawilli umuli o magbacasion an mga kabobongto ta na hali sa iba na lugar?

                Naobserbahan co pa na may taga Irosin na bakla na nadayo sa Bulusan para ibugaw an ato mga teenager na daraga.  Mga istodyante sa high school ini na mga babaye.  Aram ini san mga tawo caya imposible na deri aram san ato mga opisyales.

                Con puede hatagan tabi sin atension ini na mga problema san ato gobierno nan comonidad cay maraw-ay.

                Sa mga magurang, bantayan tabi niyo an iyo mga daraga na bata lalo na kon naluwas kon gabi kay kon mabiktima sini na bakla.  An notisia co nagdadara pa cono ini sin droga sa Bulusan.

                Para sa aco con madacop ini na bakla sa pagbobogaw nan droga, rapgason ngon-a sin lingatong an bilog na lawas mientras darhon sa munisipio basi mamarit.  Ipamati ta sa caniya na dapat igalang niya deri cay pagbastoson an ato mga cabobongto.  Didto siya magbogaw sa Irosin nan magcalat sin droga.

                                                                               

(Sgd.) JOSE L. GARCIA

Tondo, Manila

 

 

 

Vol. XV No.8 (June - August 2003)

Copyright © 2003 Damayan-Buluseño Gazette Online Edition  |  All Rights Reserved