DAMAYAN-BULUSEÑO GAZETTE ONLINE EDITION

This page is originally located at the following URL:

http://dbgazette.tripod.com/printables/vol15no9_page2_damayan.html


SA NGARAN SAN DAMAYAN NI ROGELIO "ELIO" FUENTES

 "An Totoo na Katuyuhan"

             Siguro ini na an ultimo ko na paglinaw san katuyuhan san ako mga inhihimo na kaayadan para sa Bulusan nan kapwa Bulusanon lalo na an masa para mawara na an mga pagdududa san mga tawo lalo na an mga pulitiko nan kanira mga lider.  Diri sira naniwala na wara ako sin personal na interes san ako mga sakripisyo lalo na sa pulitika.  Para sa mga maisip, hagas nan makasadiri, magub-aton an pagdanon sa bungto nan iba na tawo kon wara mababawi na mas dako pa.  Para sa ako, mas maogma an buhay san mga tawo na may pagmakulog sa kanira komunidad nan kapwa.  May kasabihan, "kon gusto maging maogma, magpaogma sin iba".  Mas inuumaw san Mahal na Diyos an mga tawo na maski simplehon hamok an buhay mas dako an serbisyo ke sa mga nasa hataas nan mapuersa na puesto sa gobierno nan mayayaman pero, sugad sin daku-dako na kahoy na wara sin anino.

            Sugad san sadto ko pa sinasabi, an maw-ot ko hamok an makabilin sin panomdoman o legasiya sa Bulusan para kon wara na ako nan mag-uruli an ako mga kabataan nan mga apo, ikaogma man nira na maaraman na may diyo man ako na nahimo na kaayadan sa bungto nan mga kabubungto.  An kinamundo ko hamok na dahil sa pulitika, may mga diri na ngani nakadanon, inraraot pa an imahen san Damayan-Buluseño para maraot man an ako kredibilidad sa publiko.

            Habo ako san pagserbe sa paagui san pulitika.  An gusto ko, an serbisyo na may sakripisyo na diri naghuhulat sin kabayaran, diri nagkikuenta o nagboboyboy nan diri naglalaom sin pag-umaw o plake na ipag-urgulyo sa publiko nan ikapital sa pagkandidato.

            Kon may intensyon ako sa pulitika, sadto pa konta ako nakombinse ni Gov. Frivaldo san kasikatan niya.  Apesar bata pa ako sadto, daghan na mga respetado na tawo an desidido sumuporta sa paniwala nira sa kakayahan ko nan san sinsero na katuyuhan ko sa ikaayad san Bulusan.  Diri talaga ako puede sa pulitika kay apesar nauyamon ako san kapangabrasa na puro kaplastikan, habo ako san pagbakal sin boto nan kontra sa prinsipyo ko an pagsagka sa bulod para hamok umayo nan magbayad san Permit To Campaign o PTC.

            Dapat isipon san mga pulitiko na sa pagbakal nira sin boto, diri hamok nira inraraot an moralidad san mga botante, ibinababa pa nira masyado an kanira pagkatawo.  Naluwas na sira mismo wara sin kompiansa na paniwalaan sira san mga tawo. Kaya, tama an mga komentaryo san duwa na gurang na nakaistorya ko sa Bulusan.  An sabi san sayo, "para makaluwas na Mayor o Vice-Mayor, kaipuhan may milyones na pangbakal sin boto".  May mga konsehal kono na nakaluwas hamok san nakaagui na eleksyon dahil gunasto an pamilya sin maabot sa P300,000.  Kaya, kon may P1 milyon kono, magiging "topnotcher" sa Sangguniang Bayan an kandidato na kapay.  Sa eleksyon man kono san barangay, may mga nakaluwas na kapitan dahil bunakal sin P150, P120, nan P100 kada boto.  Pati mga kagawad nagbarakal man kono. An hababa an presyo nan diri nagbakal, pierde.  An sabi man san sayo na gurang, "sa pagbakal nira sin boto, diri na sira bagay sa titulo na "Honorable" kay lain man kono pagbati-on.  Sugad kono sira san estudyante na may diploma sa kolehiyo pero, hali sa Recto.

            Makahulugan ini na mga komentaryo san duwa na gurang na dapat itanom sa isip san mga makandidato niyan na 2004.  San panahon, talagang mga respetado na tawo an inpipirit na kumandidato san partido. Naluwas sira maski wara sira sin gasto kondi magpakaon hamok dahil dako an kompiansa sa kanira san mga tawo.  Niyan, an eleksyon sugad na hamok san "money contest" sa "Miss Town Fiesta" na maski an diri bagay naging reyna dahil sa kuarta.

            Niyan na eleksyon, sigurado kono na mas dako an gagastuhon san mga kandidato para Mayor nan Vice-Mayor.  An nabati ko sa Bulusan, para makasiguro kono na makaluwas sa Sangguniang-Bayan, dapat may P400,000 na panggasto an kandidato.  Kon ako an may milyones, diri ko sasayangon sa pulitika kon totoo an katuyuhan ko na maserbe sa bungto.  Diri na ako mahulat san eleksyon para mangako pa. Antimano, mahimo ako sin mga proyekto na mapakinabangan san publiko lalo na san masa.  An pinakaimportante an "scholarship" para sa mga matali na kabataan san mga pobrehon na pamilya na hali sa pobrehon na mga barangay para sa maabot na panahon sira an magiging lider na may tunay na pagmakulog sa masa.

            Kon totoo an katuyuhan san mga makandidato na sira maserbe sa bungto, iniingganyo ko sira na magpartisipar sa Damayan Christmas Drive '03 para mas daghan na pobrehon na pamilya an mahatagan sin kaogmahan niyan na Disyembre.

            Sayo pa na dapat pakaisipon san mga makandidato na sa kanira pagsagka sa bulod para hamok magbayad san PTC, masyado nira ibinababa diri hamok an kanira dignidad kondi an puesto na kanira inmamaw-ot nan dako na insulto nira sa ato “Constitution”.  Nara na an kanira delikadesa kay sugad na sira san mga deboto na Katoliko na nakadto pa sa Roma para magbisa sa Santo Papa.  Apesar nagbayad na sira san PTC, may bulan-bulan pa sira na obligasyon, puera pa san SOP sa kada proyekto san gobierno.  Obligado pa sira sumunod nano man na oras ipagahoy kon may kaipuhan sa kanira.  Kaya, naluwas na sugad na sira san robot na uyagan san mga taga-bulod na mga Poste.  Sobra na!

            Aram ko, daghan an mga maiinit sa ako dahil san mga ibinulgar ko nan ibulgar pa sa mga masunod na adlaw.  Pero, aram ko man na mas daghan an maoogma lalo na an mga sinsero an katuyuhan nan mga tawo na malinig an konsensya.  Puede sabihon san mga tinamaan na nano man an labot ko na kuarta man nira an ingagasto nira.  Bilang Bulusanon, apektado ako kay dahil san mga ilegal na manipulasyon kon eleksyon nagkakasiriway an buot san mga tawo na nagiging sagabal sa pag-asenso san bungto.  Kon may pagmakulog sira sa Bulusan, mas lalo ako nan mga kaurupod ko sa Damayan-Buluseño na pira kataon na nagsasakripisyo para sa kaayadan san bungto na wara man sin inlalaom na personal na pabor.

            Wara ako sin intensyon na rauton an kredibilidad san mga pulitiko kay sira mismo an nagraraot san kanira sadiri dahil sa maati na pamumulitika.  Gusto ko hamok pukawon sira sa katotohanan na sa paraot na paraot na sistema san eleksyon nan diri kawili-wili na imahen san ato gobierno an dahilan san pagkademoralisa san mga tawo nan pagkawara san kanira respeto sa mga pulitiko.  Ini an nagtulak sa mga tawo nan may prinsipyo lalo na an mga kabataan na sumagka sa bulod nan maging kalaban san gobierno nan ato sociedad.  Niyan, dako na sira na problema na diri na kaya kontrolon san ato autoridad.  Sira na an kontrolado.  Kaya, maski aram nira an mga abuso san mga Poste, wara sira mahimo.

            Diri ako mababasol kon linuwas ko an ako sobra na pagkadisganar sa mga nangyayari niyan diri hamok sa Bulusan kondi pati sa iba na bungto san probinsya.  Dahil sa katarantaduhan sini na mga buysit na Poste na dinadahilan hamok an mga taga-bulod san kanira pamemerwisyo sa mga tawo, kaya, daghan na lugod an mga Bulusanon na nahadok mag-uruli.

            Iniingganyo ko an mga Bulusanon na nakaresebi sin surat na dara sini na mga abusado na mga Poste na ipadara sa Damayan-Buluseño para i-“publish” ta dini sa gazette.  Siguruhon hamok na may pirma nan isurat an kompleto na ngaran san Poste nan san kaniya barangay para maaraman ta kon talagang hali sa tunay na NPA an indadara nira na surat.

            Sa ngaran san Damayan-Buluseño nan mga Bulusanon na nininerbyos na permi dahil sini na mga Poste inaayo ko na aksyunan tulos ini na problema mientras atab pa.

            Kon magpadagos ini mas grabe an maabot na problema sa mga maabot na panahon.

 

Vol. XV No.9 (September - October 2003)

Copyright © 2003 Damayan-Buluseño Gazette Online Edition  |  All Rights Reserved