DAMAYAN-BULUSEÑO GAZETTE ONLINE EDITION

This page is originally located at the following URL:

http://dbgazette.tripod.com/printables/vol15no9_page2_miscellany.html


MISCELLANY

Luz Z. Gamba

Agyat san Panahon sa Turismo san Bulusan

San Oktubre 10, sa municipio san Bulusan, nagpirmahan an LGU Bulusan (sa pagrepresentar ni Mayor Johnny Guysayko), nan an DENR (na inrepresentar man ni RED Oscar Hamada), san ingagahoy na MOA o Memorandum of Agreement para sa Bulusan Lake Management.

Wara na kita masabi pa sa kasuripotan san mahal na Dios. Binati niya an awat ta na na kamaw-otan na maidelegar sa mga taga Bulusan an pagmanehar san Bulusan Lake. Naotob asin nangyari an bendisyon san mahal na Dios. In His own time.

Niyan na nasa ato na an bola, nano an dapat ta himoon?

Una siguro, aramon ta an mga probisyones soon na MOA para maaraman ta an ato man parte dine: dire hamok sa parte san LGU Bulusan, kundi sa parte man san pribado na sektor nan civil society san Bulusan.

Ikaduwa siguro, i-suggest ta sa LGU Bulusan, na mao an principal na administrador sini na Bulusan Lake Management, na maggahoy sin seminar/workshop para sa sayo na strategic and development planning. Imbitaran an sectoral representatives san bilog sa municipalidad san Bulusan.

Ikatolo siguro, mag-ayo partisipasyon hale didto sa mga tawo o organisasyon na may tama na pagkaaram sa development nan management sin irog sini na ecotourism destination. Sugad sin mga environmentalists, natural scientists, geologists, zoologists, atbp.

Ikaopat siguro, magbayad sin serbisyo sin sayo na expert on ecotourism development kon gusto ta na maging world-class nan globally competitive ine na ato inmamaw-ot na tourism plans para sa Bulusan Lake.

Nasasabi ta ine kay, segun ngani sa sayo na UN Report, "... while tourism has the potential to promote opportunities for conserving nature, tourism developlement, when done improperly, can be a major threat to biodiversity." Aram ta man na an Bulusan Lake nan an kapalibutan sine masasabi ta na mao an last frontier, diri lang siguro san provincia san Sorsogon, kundi sa bilog na region san Bicol.

Hale pa dine sa report "Tourism and Biodiversity: Mapping Tourism’s Global Footprint,"...."Tourism relies on stable and healthy communities and environments. It cannot ruin the very wildlife and landscapes the visitors pay to see and then move on."

Kaya ngani kaipohan nan importantihon na pagdaronan ta an pagpaplano sa Bulusan Lake development kay intero kita apektado dine. Intero kita may idea, may kakayahan, may talento, may kamay-onon na puede ikaheras para sa mayad na pagpadalagan san Bulusan Lake. Pag-oropodon ta, pagsarayoon ta.

Isipon nato na an pinaka-katuyuhan ta sa pagmaw-ot na mapasa-ato an pagmanehar san Bulusan Lake mao an makahatag sin mas daghan na empleyo sa ato mga tawo, para mag-angat man an real incomes san ato mga pag-oropod nan an ekonomiya san ato bongto. Basi pa sa paagi na ine, makalukso an ato bongto paghale sa pagiging 5th class pakadto sa maski na 3rd class. Mabuhay ka, Bulusan!

Niyan ta sabihon: ABANTE, ANGAT BULUSAN!  

 

Vol. XV No.9 (September - October 2003)

Copyright © 2003 Damayan-Buluseño Gazette Online Edition  |  All Rights Reserved