DAMAYAN-BULUSEÑO GAZETTE ONLINE EDITION

This page is originally located at the following URL:

http://dbgazette.tripod.com/printables/vol15no9_page3_emails.html


INBOX

Niyan baga Sadto man

By: C. E. F. - Wang

 

Kun diri nakaaram mangabayo si Gabriela

Diri naka sugod, nakawagayway san bandera Pilipina

Kun diri maluway-luway si Maria Clara

Nakuwa niya an gusto niya na Crisostomo Ibarra

 

San pagsakop san Kastila, Americano nan Hapon

Nakadulag kunta si Biyay

An katatahub san tuhod 

Napugto an sintas san kamison

 

Di bale na mabansagan na butangera

Diri lang mapirit san katrato na namwemwersa

Kun diri sa condom na daradara

An may AIDS pira na baga

 

Sa daraga nato, diri  man mahahali

An pagrosaryo nan san pagnovena

Kay daghan pa man an soltero 

Na kaipohan ipangadyi na tumanos an ugali

 

[A well-meaning Buluseña sent this to us via e-mail in reaction to Mano Andoy’s poem, 
“Daraga – Sadto/Niyan”, which was published in the previous issue of this Gazette. – Ed.]

 

Vol. XV No.9 (September - October 2003)

Copyright © 2003 Damayan-Buluseño Gazette Online Edition  |  All Rights Reserved