DAMAYAN-BULUSEÑO GAZETTE ONLINE EDITION

This page is originally located at the following URL:

http://dbgazette.tripod.com/printables/vol16no3_page3_batobato.html


BATU-BATO SA HANGIN NI MANO ANDOY

"Diyos Ko, Kaluoyi Kami"

 

Kagurangnan, marauton na ini niyan na mga nangyayari

Imbes maresolbahan an problema lalo pa nagiging grabe

Dahil wara mareklamuhan kaya sa Imo na kami magrarani

Para mapagbag-o ini na situasyon , DIYOS KO, KALUOYI KAMI

 

Dahil magayon an lugar mi an mga nag-uuli nawiwili

Niyan nahadok na san nakaresebi sin surat san mga poste

Pati mga opisyales nan pulis hadok man, diri sira libre

Pakusugon Mo tabi an buot nira, DIYOS KO, KALUOYI KAMI

 

Dahil iniriripa an binanwitan na isda masakit makatadi

Puera kon tinamaan an ininop na numero beinte-siyete

Diri nagayod makatadi kon an intatayaan pierde permi

Hali-a na tabi ini na sistema, DIYOS KO, KALUOYI KAMI

 

Dahil uhaw sa puesto iba na an ugali san mga aspirante

Milyones an gasto, sobra kenientos pesos kada botante

Wara na mahimo kay anad na sa dagdag-bayad an mga ini

Itudok tabi an tama na prinsipyo, DIYOS KO, KALUOYI KAMI

 

Dahil an nasa isip san iba puro hamok mga pansadiri

An milyones na nawara sa bisyo nan pulitika diri bale

Wara kuenta sa kanira an nag-aagrangay na mga pobre

Pukawon Mo tabi an puso nira, DIYOS KO, KALUOYI KAMI

 

Dahil sa illegallogging aruton na an mga bulod mi

Peligroso kon makusog an uran nan magbaha sin grabe

Diri bale kon i-anod an mga nakinabang sa raket na ini

Isalbar Mo tabi an mga inosente, DIYOS KO, KALUOYI KAMI

 

Dahil gahaman an iba sigue an pangamkan sin mga sadiri

Diri bale sa kanira kon sin-o an maagrabyado o maapi

Wara kabusugan, makuri, wara pagmakulog sa mga pobre

Leksyunan Mo tabi an mga ini, DIYOS KO, KALUOYI KAMI

 

Dahil magayon an idiyolohiya inumaw mi an mga rebelde

Pero naraot san nakaresebi na san kanira SOP nan PTC

Kaya dunaghan an mga hugakon mas gusto na maging poste

Ibalik Mo tabi an isip sa dati, DIYOS KO, KALUOYI KAMI

 

Dahil sa maati na pulitika mandurugas na an mga botante

Mientras maboto dapat dako an kantidad san nasa sobre

Bale wara kanira kon an nabotohan mandurugas na aspirante

Linawi tabi an konsensya nira, DIYOS KO, KALUOYI KAMI

 

Dahil sa hugak may magurang na gusto hamok istambay permi

Alto sa pag-adal an bata na daraga na edad sin katorse

Pinabayaan kon gab-i nagbebenta siya sin hilaw na karne

Paki bag-o tabi san ugali nira, DIYOS KO, KALUOYI KAMI

 

Dahil tunudok na sa buot nira an ugali na ala-suerte

Imbes ibakal pagkaon itaya pa an kapot nira na beinte

Kaya napiritan sira mangalit kon an tinaya napipierde

Pamariton Mo tabi sa ugali nira, DIYOS KO, KALUOYI KAMI

 

Kagurangnan, dahil grabe na talaga ini na mga nangyayari

An mabag-o ini na situasyon sugad talaga na imposible

Kaya inaayo mi an milagro Mo, DIYOS KO, KALUOYI KAMI

AMEN.

 

Vol. XVI No.3 (May - July 2004)

Copyright © 2003 - 2004 Damayan-Buluseño Gazette Online Edition  |  All Rights Reserved