DAMAYAN-BULUSEÑO GAZETTE ONLINE EDITION

This page is originally located at the following URL:

http://dbgazette.tripod.com/printables/vol16no3_page3_damayan.html


SA NGARAN SAN DAMAYAN NI ROGELIO "ELIO" FUENTES

“Patunayan an Sinseridad”

                 GRABE na talaga an hadok na hinasok san mga taga-bulod sa mga tawo.  Kaya ko nasabi, dahil sa mga nakaistorya ko personal nan tawag sa telepono nan text hanggan niyan diri hamok hali sa mga Bulusanon kundi pati taga iba na bungto nan abroad na nakabasa san ako artikulo dini sa Gazette.  Lalo pa sira nahadok na pati darayaan nan barakalan sin boto kon eleksyon nan mga illegal logging ibinulgar ko pa.  Pero, maski sira nahaghag sa posible maraot na mangyari sa ako, bilog kono an suporta nira sa ako krusada kay puro man kono totoo na nangyayari an mga insusurat ko na dapat maaraman san publiko.

                Naogma ako kay nagpapasalamat sira na may sugad kono sa ako na may kusog an buot na isiwalat an mga abuso nan perwisyo sa komunidad na dako na ulang sa pag-asenso san ekonomiya san bungto.

                Nagpapasalamat ako sa mga nagkokombinse sa ako na kumandidato kay desidido kono sira na masuporta.  Pero, diri talaga ako puede sa pulitika.  Kontra ko an pagbakal boto nan pagdaya para gumana.  Mas gusto ko an serbisyo na may sakripisyo kay mas makahulugan.  Mas maogma ako sa pag-organisar sin mga reunion kay nagkakaurugos nan nagkakasarayo an mga tawo na insisiriway an buot san pulitika.

                Sugad san dati ko sinasabi, wara ako intensyon na rauton an kredibilidad san sin-o man.  Sa mga nakulugan nan tinatamaan, dapat sira mismo an kanira basolon.  An insusurat ko base sa mga inhihimo nira na puro man totoo.

               

                KON may dapat basolon san marauton na situasyon niyan sa ato sosyedad wara iba kundi an maati-on na sistema san pulitika.  Sugad san nangyari san eleksyon san Mayo 10, an milyones na ipinangbakal sin boto nan pang-aagrabyado sa kapwa kandidato lalo pa nakadagdag san karibukan niyan nan pangkakasiriway san mga tawo.  Diri hamok, lalo hunababaon an dignidad san mga kandidato rinaot pa nira sin husto an moralidad san mga tawo.  Nagbilin sira sin kulog sin buot sa mga naagrabyado nan diri mayad na ehemplo sa mga opisyales nan miembro san Kabataang Barangay na magiging lider sa maabot na panahon.  Kaya, sin-o an ma-eengganyo san reconciliation?  Maski sira, kon sira an naagrabyado, diri man magusto sin reconciliation.  Pero, maski maogma an mga nanggana, sigurado nakokonsensya man sira san hinimo nira.

                Kunsabagay, kon napierde man sin duwa na beses an sa luyo na partido dahil nahedo sa manipulasyon, diri na dapat nira ipagkulog sin buot kay bueltada yuon sa mga hinimo man nira sa halaba na panahon na nakapuesto an kanira pamilya.  Puro man kuarta an pinaandar nira sa pira na eleksyon dahil duda sira na gumana kon sa legal na paagui.  Domdomon na hamok nira an kasabihan, “An balos wara sin tukod.”

KON sugad san suhestyon ko mientras an kampanya na magdiyalogo an mga kandidato para sa malinig nan honesto na eleksyon, hunataason konta an kanira dignidad, diri pa sira nag gasto sin milyones.  Nakabilin pa konta sira sin magayon na imahen sa mga kabataan nan napabag-o pa konta nira an pag-uugali san kadaghanan san mga tawo na kuarta na hamok an importante hali sa kandidato, diri na mahalaga an integridad.  Kaya, paano mawili umentra sa pulitika an mga mas kualipikado nan may prinsipyo pero, habo magbakal boto nan mang-agrabyado sa kapwa kandidato?

AN nakaagui na eleksyon an magayon na okasyon konta para patunayan san mga taga-bulod na para sa reporma san gobierno nan sosyedad an kanira katuyuhan.  Dapat hinatagan nira sin warning an mga kandidato na wara magbakal boto nan mang-agrabyado o magdaya para maging malinig an eleksyon nan makapili an mga tawo san talagang pinaniwalaan nira na dapat ibutang sa puesto sa gobierno.  Puede pa konta nira pakihurunan an mga kandidato na an milyones na ipangbakal nira sin boto ipatindog na hamok sin sayo na proyekto na pakinabangan san publiko lalo na an masa.  Kon mao an hinimo nira, sasambahon sira san mga tawo.  Lalo paniwalaan na magayon an kanira katuyuhan.  An problema, san makaresebi sira san PTC nan SOP nalimutan nira an kanira di-anis na idiyolohiya.  Kaya, diri nira ako mababasol nan san iba pa na may mga prinsipyo kon mawara an hataason na pag-umaw sadto san kanira ipinaglalaban.  Lalo pa nakakadisganar na diri man nira napaalto an sigue-sigue na illegal logging na uyon hamok sa bulod na iniistaran nira nan an mga nangho hold-up na daghan na an nabiktima, nan droga.  Hanggan niyan, diri pa naresolbahan kay mismo an mga pulis diri nakaluwas sa kanira opisina.  Pinabayaan pa nira an mga poste na lantaran ginagamit an kanira organisasyon sa panghadok nan pangayo sa mga tawo.  Diri na ngani nakadanon, nakaperwisyo pa kay daghan an naging hugakon.  Mas madali an manghadok nan mangayo.  Kaya, daghan an nahadok mag-uli.  Pati mga turista nag-aalang-alang bumisita sa lugar dahil sini na situasyon.

NAKATINAWA ako sa report sa ako na may mga nagsasabotahe san pagrasyon san mga kopya sini na Gazette basi diri mabasa san kadaghanan sa Bulusan lalo na an ako artikulo. Naogma ako kay nangangahulugan na apektado an mga tinatamaan san kanira mga inhihimo na nabubulgar sa publiko.  Kunsabagay, maski diri man mabasa san kadaghanan, aram man san mga Bulusanon an mga tunay na nangyayari kaya hamok, inkukumkom na hamok sa buot an naaraman maski apektado man sira.  Pero, diri nira mapugulan an pagkalat san kopya san Gazette sa iba-iba na bungto, sa Metro-Manila, sa iba na lugar san Pilipinas nan sa abroad na may mga Bulusanon.  Sira an mas dapat na makaaram san mga nangyayari sa sadiri nira na bungto.

AN Damayan-Buluseño permi suportado an administrasyon san sin-o man na nakapuesto basta para sa kaayadan san bungto.  Pero, kun may naimod na maraot na apektado an bilog na komunidad, diri puede na silensyo na hamok sa piliw nan pabayaan na an mga nangyayari na magpadagos.  Bilang miembro san komunidad, obligasyon san kada sayo na maki-aram nan iluwas an sentimyento san publiko para mapukaw an dapat mapukaw nan itadong an dapat itadong para sa katiwasayan san bungto.  Gusto ko ilinaw na an kampanya kontra sa abuso, perwisyo nan bisyo kaupod san mga katuyuhan san Damayan-Buluseño san ipundar ini na asosasyon san 1982.

NIYAN na nakapuesto na sira sa inmamaw-ot na puesto, patunayan nira an sinseridad san kanira katuyuhan na pagserbe para umasenso na an ekonomiya san bungto.  Kon puede, hatagan nira sin prayoridad an problema sa peace and order para maisulong sin husto an industriya san turismo kay mao ini an daku-dako na danon sa progreso san Bulusan.  Hatagan man nira sin atensyon ini na padagos na illegal logging kay daku-dako na distroso an mangayayari sa bungto sa mga maabot na adlaw kon diri niyan ini maalto.  Tandaan niyo.

Vol. XVI No.3 (May - July 2004)

Copyright © 2003 - 2004 Damayan-Buluseño Gazette Online Edition  |  All Rights Reserved