DAMAYAN-BULUSEÑO GAZETTE ONLINE EDITION

This page is originally located at the following URL:

http://dbgazette.tripod.com/printables/vol16no4_page3_batobato.html


BATO-BATO SA HANGIN NI MANO ANDOY

"Diyos Ko, Kaluoyi Kami - II"

 

KAGURANGNAN, may dagdag pa na problema sa amo community

Apektado an moralidad san tawo kay raot an amo society

Sa nangyayari na diri kawili-wili apektado na an family

Pan-o daw mapapagbag-o mi pa ini, DIYOS KO KALUOYI KAMI!

 

Sa amo situasyon niyan nabuburungan kami na mga residente

Kon sin-o an may kontrol, an munisipyo o an mga rebelde

Mas estrikto an taga bulod sa koleksyon san monthly fee

Palinawi tabi an mga namuno mi, DIYOS KO KALUOYI KAMI!

 

Sa dako na ginasto san eleksyon duda kami sa sincerity

San mga nakapuesto kon totoo sa katuyuhan na sira maserbe

Naglalaom kami na diri na nira babawi-on sa paagui san SOP

Ipatudok sa kanira an sinseridad, DIYOS KO KALUOYI KAMI!

 

Pati propesyonal na dapat magtukdo sin tama sa botante

Nagbakal man boto diri nanghinayang san retirement pay

Makulugon an buot niyan dahil kaupod sa mga nangamote

Kaya, pamariton MO na tabi sira, DIYOS KO KALUOYI KAMI!

 

Hunababaon sin husto niyan an moralidad san mga residente

Dahil san grabe na epekto sadto na eleksyon na nakaagui

Dunaghanon an mga hugakon gusto na hamok mangayo na permi

Pabag-uha man tabi an isip nira, DIYOS KO KALUOYI KAMI!

 

Gusto mi ireklamo sa barangay an mga poste pero diri puede

Kay mismo an kapitan an hatag singkuenta an kagawad beinte

Dako pa na insulto kay inhihimo na suruguon san mga rebelde

Ipatudok an prinsipyo sa kanira, DIYOS KO KALUOYI KAMI!

 

An mga opisyales man nan mga pulis nasa opisina permi

Maski palakaw-lakaw an mga poste diri man nira intindi

Kaya, sa amo pag-iristorya nagpapasarabutan hamok kami

Pabag-uhon na tabi an sistema nira, DIYOS KO KALUOYI KAMI!

 

An mga tentasyon na paratukdag sayo san mga problema mi

Masuerte an nakapa-ubat tulos sa kon Duwa o kon Ronnie

Kairuman san nakaderetso sa sementeryo na mga inosente

Sunuga tabi an mga Diablo na ini, DIYOS KO KALUOYI KAMI!

 

May mga magurang habo magtrabaho sigue an pangguinggui

Naghuhulat hamok san lapad na padara san bata na Japayuki

Diri aram inbubulad san bata sa Hapon an sipit na karne

Patanusa tabi an kaisipan nira, DIYOS KO KALUOYI KAMI!

 

Sa hugak an taga uma nagbabakal sa bungto sin kamote

Hali pa sa probinsya san Albay sa siyudad san Legaspi

Badi sa masunod an bilanghoy hali pa sa Ilocos Norte

Liwata tabi an pag-uugali nira, DIYOS KO KALUOYI KAMI!

 

Kon sa pagdanon sa kapwa hagason an iba na negosyante

Pero, diri nakareklamo kon may surat an mga rebelde

Kon nano an inaayo, insiguida pinadara free delivery

Tukduan tabi na mamuot sa kapwa, DIYOS KO KALUOYI KAMI!

 

Kon an mga autoridad nasa kontrol na san mga rebelde

Nan hababa na an moralidad, hugakon na an mga residente

Kaya, kan-o pa mauswag sa progreso an komunidad na ini

Guiyahan MO tabi sa kasunaan, DIYOS KO KALUOYI KAMI. AMEN.

    

Vol. XVI No.4 (August  - September 2004)

Copyright © 2003 - 2004 Damayan-Buluseño Gazette Online Edition  |  All Rights Reserved