Search this site or the web powered by FreeFind

Site search Web search

    

   

 

 ARCHIVED ISSUE:     

Vol. XVI No. 2
March - April 2004

 NEWS                      
  IN  Ba Kamo, O Kami an OUT?

  Damayan Spirit Works in CIVAC '04

  DBI Produces 3rd Cum Laude

  Fire Victims Receive Donations

  Two Clans Hold Reunions

  DBI Prexy Bows Out As Year Ends

 

 FEATURES               

  Sa Ngaran San Damayan

  Lighthouse

  Bato-Bato sa Hangin

  Role Model

  Doing the TESDA Way

  Mailbox

  Obituaries

 

 INTERACT               

   Contact Us
  Feedback Form
  Guestbook

  Links

 

 ABOUT                    

  The Gazette

  The Online Edition

  Damayan-Buluseño, Inc.

 

 

The Official Homepage of the Municipal Government of Bulusan

Glimpses of Bulusan

Bulusan Genealogy Site

Join us!

 

 

  Page 2 of 3   

SA NGARAN SAN DAMAYAN 

ni Rogelio "Elio" Fuentes

“An Totoo na Katuyuhan – IV”  

                San pag-uli ko sa Bulusan san nakaagui na Semana Santa, lalo ako naogma san mga magayon na reaksyon san mga tawo sa mga sinurat ko na artikulo dini sa Gazette.  Bagaman pahoring sira na magsurmaton kay sugad sin may nahadukan pero, pare-pareho an gusto nira ipasabot sa ako.  Naruyagon kono sira nan nagpapasalamat kay may makusog an buot na nagsiwalat san mga diri mayad na nangyayari sa Bulusan na awat na kono nira inpupugol sa buot lalo na an sobra na barakalan san boto kon eleksyon, an mga abuso san mga poste nan taga-bulod nan an grabe na illegal logging na pinabayaan hamok san mga autoridad kaya, aruton na an ato bulod lalo na an inuurgulyo ta na National Park.

                Bagaman nahaghag sira sa posible na maraot na mangyari sa buhay ko pero, intero sira nagsasabi na puro man kono totoo an mga sinurat ko na dapat maaraman san publiko basi makamuklat an mga may responsibilidad.  Kon mayon man kono sin kunulog an boot, wara sin iba kondi an mga tinamaan lalo na an mga pulitiko nan mga lider nira na abusado.

                Dahil san grabe na illegal logging, nahaghagon kono sira na posible mangyari sa Bulusan an nangyari sa Ormoc nan sa iba na lugar na daghanon an namatay na biktima san makusugon na baha dahil arot na an kanira bulod.  Kaya, may nagsabi na an pangadyi kono niya na kon bumaha sin makusog na wara man baga sin maging biktima na mga inosente.  Diri na bale kono kon an i-anod an mga illegal logger mismo nan san mga nakinabang basi maalto na deretso an illegal logging.  Magub-at ini na surmaton na dapat itanom sa isip san mga nasasangkot.

                Sa namasdan ko sa Bulusan, tensyonado an mga tawo lalo na an mga may prinsipyo na diri kaalyado san mga pulitiko.  Yuon an diri mayad na situasyon sa sayo na komunidad na hadok magluwas san kanira sentimyento an mga tawo.  Nasa demokratiko kita na gobierno, diri diktadura.  Nadisganar ngani ako sa sumbong sa ako na pati an civic action san Damayan-Buluseño nahaluan pa sin pulitika.  Pero, imbes na mainit, nakatinawa ako.  Diri nira inisip na an hinimo nira sa kanira mismo mauntali.  Nasipatan lugod sira san mga nakaaram sa nangyari.  Diri mabasol yadto na sayo na nagkomento na “Diri nira inisip na an civic action san Damayan-Buluseño awaton na na serbisyo publiko para sa mga pobre na Bulusanon na dapat ngani suportahan nira.”  An dagdag man san sayo, “An totoo, maski sin-o pa an makapuesto nan humali sa munisipyo, wara sin epekto sa mga tawo pero, kon an Damayan-Buluseño an umalto san serbisyo sa mga Bulusanon, sigurado daghanon na pobre na pamilya an apektado.

                Dahil san mga ibinulgar ko, may nagpaabot sin mensahe sa ako na dapat kono mientras ako magsurat ipaaram ko ngon-a sa mga nasa autoridad para diri kono magkasiriway an buot san mga tawo nan diri maraot an imahen san bungto sa luwas.  Gusto ko ilinaw na wara ako sinurat na dapat ko pa ipagpaaram maski konay kay puro man totoo na nangyayari na dapat sadto pa inatubang para masolusyonan kaya nararaot an imahen san bungto.  Kaya, sira an dapat basolon.  Puro man komporme an nakabasa san ako artikulo pati na an mga nasa iba na lugar na may pagmakulog sa Bulusan.  Kaya ngani hanggan niyan may mga naresebi pa ako na surat, text message  nan tawag sa telepono na in-eengganyo ako na isurat ko pa an iba ko na naaraman na isyu.  Wara sin nagsabi na magpaaram ngon-a ako.  An totoo, oro-adlaw nabasa ta sa mga diyaryo an atake sa administrasyon pero, wara man sira pagpaaram sa presidente san Pilipinas mientras nagsurat.

                An pagkakasiriway san buot san mga tawo, mga pulitiko an may himo dahil san darayaan kon eleksyon nan benggahan pagkatapos kon nakapuesto na an sayo na partido.  An mga inhihimo ko serbisyo publiko nan mga reunion basi magkaurugos uli an mga magkakadugo na insiriway san pulitika.  Naimod man san publiko.

                An problema sa mga pulitiko kay nalimutan na na public servant sira kon nakapuesto na.  Nagiging balat sibuyas sira sa mga kritisismo na kontra sa kanira administrasyon.  Gusto pag-umawon hamok maski lantaran na an abuso nan anomaliya.  Diri yuon an dapat na ugali san mga opisyales san gobierno kay an publiko an nagpapasueldo sa kanira.

                Mao yuon an magub-at na dahilan kaya diri kami magkakatono san kadaghanan san mga pulitiko kay may iba sira na agenda sa paghatag sin serbisyo.  Ako sinsero sa pagserbe sa publiko na wara sin inlalaom na personal na pabor na aram san mga Bulusanon.  Wara sin puede magboyboy sa ako na pinakibangan ko an Bulusan nan kapwa Bulusanon.  An diri ko maintindihan sa mga pulitiko kay kaipuhan pa nira magbayad sin mahal na PTC nan magbakal sin mahal san boto san mga tawo para makaserbe sa bungto kono.  Lalo diri ko sira maintindihan kay habo sira san diyalogo san kanira mga partido para sa malinig nan honesto na eleksyon para diri magkasiriway an buot san mga tawo.

                Kon sin-o man an makaluwas niyan na eleksyon, Congratulations an ipinaabot ko sa kanira.  Dapat umawon an nanggana dahil sa totoo na kagustuhan san mga tawo diri dahil sa hataas na presyo san boto nan pang-aagrabyado sa kapwa kandidato.  Kon mao yuon an mangyayari, mag-ogma man sira diri puede mag-urgulyo. Kon baga sa prutas, pirit na hinog kaya maalsom o masakrot.  Makapuesto man sira hababa an respeto sa kanira san publiko nan diri nira makuwa an kooperasyon san kanira inagrabyado.  Kaya, lalo magkakasiriway an buot san mga tawo.  Maabot an panahon na an kulog san buot san mga naagrabyado mabuelta man sa kanira para mamati-an man nira.  Domdomon an kasabihan na “He who laughs last, laughs best.”

                Congratulations man sa mga diri nanggana dahil diri nagbakal sin boto.  Diri sira dapat na mamundo kay napierde sira na may dignidad.  Dapat ngani sira umawon kay sa mata san Mahal na Diyos, sira an mas Honorable. An mga dapat na mamundo an mga nagbakal sin boto pero, napierde pa kay duwa an nawara sa kanira, kuarta nan dignidad.  Kaya, dapat mamarit na sira.

                Diri man pangunguna o pagdidikta sa administrasyon san mga makapuesto pagkatapos san eleksyon, bilang sayo na Bulusanon, naglalaom ako na magpapakatotoo sira sa kanira mga ipinangako sa kampanya.  Pareho man san iba, inmamaw-ot ko man na mabalik an katrangkiluhan o peace and order sa ato bungto para gumaan an pag-asenso san ato ekonomiya.  Dapat masuheto nira an mga abuso san mga poste nan taga-bulod kay dako na sagabal sa promosyon san turismo kay mao an kayamanan san Bulusan na magdadara sa progreso sa mga tawo.

                Sayo pa na diri nira pagkonsintihon an padagos na illegal logging kay masyado na arot an ato bulod.  Kon pabayaan nira nan umabot an makusog na baha, dako na distroso an maabot sa Bulusan na ibasol sa kanira sin husto san mga tawo lalo na kon may mga mamamatay.  Nangyari na ini sa iba na lugar.  Diri na sira maghulat na mangyari dini sa ato.

                Pira hamok ini sa mga suhestyon na kon hatagan nira sin atensyon nan prayoridad, uumawon sira san mga tawo, kaupod na ako.  Saka na kami magkakatono.  Pero, kon an kanira ipasi-urog an pagbawi san ginasto san eleksyon nan pabayaan an mga abuso san iba-iba na elemento, diri nira ako mababasol kon diri ko man mapugol na magbulgar uli dini sa Gazette san mga makaapekto sa imahen san Bulusan.  Hihimuon ko yuon dahil sa sobra na pagmakulog ko sa ato bungto.  Kaya, sugad man san iba, naglalaom man ako na puro kadi-anisan san bungto an kanira mga hihimuon.

                Nagpapasalamat ako sa mga mensahe sa ako na ipinangadyi nira na marayo ako sa disgrasya dahil san ako ibinubulgar.  Sugad san una ko pa na sinabi, preparado na ako.  Mas ika-ogma ko kon an matumba sa ako mismo an mga tinamaan san mga sinurat ko.  Nangangahulugan, epektibo an ibinulgar kaya sira nakulugan.

                Pag yuon an mangyari, aram ko na an katuyuhan san Mahal na Diyos: gusto na Niya ako mamunay para iba naman an magpadagos san mga inhihimo ko nan para hatagan sin leksyon ini na mga salot nan perwisyo sa komunidad kay naimod ko na an mangyayari sa buhay nira nan san kanira pamilya sa maabot na panahon.

                Basta an aram ko, intero na inhihimo ko para sa kaayadan san kapwa nan komunidad. Kaya, kon wara man sin maraot na mangyari sa ako, nangangahulugan na gusto pa Niya na ipadagos ko an mga plano ko pa na proyekto na makahatag sin kaogmahan nan ginhawa lalo na sa masa.

LIGHTHOUSE 

by Starbhen

 

GOD, THE SUPREME BEING

Insert here.  Also, edit printable version.

Source: Teachings of the Brahma Kumaris World Spiritual University) 

BATO-BATO SA HANGIN NI MANO ANDOY

"Eleksyon - Sadto/Niyan"

Sadto, an panahon san pagboto talaga trangkiluhon

Nakasiguro an mga botante kay an proseso magayon

Niyan, duda an mga tawo kay daghan an tentasyon

Na nakapalibot sa presinto kon adlaw san eleksyon

 

Sadto, an mga nakarehistro nasa address nan lokasyon

San kanira istaran maski sira hanapon nan kadtuon

Niyan, rehistrado pa an awaton na na mga nakalubong

Kaya daghanon na mga kalag an nakaboto kon eleksyon

 

Sadto, dahil san paagui na pagboto na malinigon

Kaya an mga kandidato na napierde magaan na akuon

Niyan, pakabilang san mga boto an protesta daghanon

Dahil san dagdag-bawas nan dayaan na uso kon eleksyon

 

Sadto, nagana an kandidato maski na siya pobrehon

Dahil sa integridad an mga tawo siya an gustuhon

Niyan, maski wara sin integridad basta makuartahon

Na pangsabrag sa mga botante sa adlaw san eleksyon

 

Sadto, pakabilang san boto an mga kandidato masunudon

Sa nagiging resulta kay an mga tawo an may desisyon

Niyan, an mga napierde may dahilan na pangkonolasyon

Na kaya diri nakaluwas kay dinaya kono siya sa eleksyon

 

Sadto, an mga opisyales na an rekord nira malinigon

Binoboto uli sa puesto para an serbisyo padaguson

Niyan, maski na an mga nahimo nira talaga magayunon

Kon wara sira sin kuarta bokya sira sa eleksyon

 

Sadto, an mga opisyales na sa puesto nakabalikon

Kon maraot an himo an mga tawo sa kanira habuon

Niyan, sigurado makabalik uli an mga mandarambong

Dahil sigurado dako an lagay sa adlaw san eleksyon

 

Sadto, habo an mga tawo san kandidato na makuartahon

Kon sa publiko an tunay na pagkatawo niya marauton

Niyan, maski na hold-upper, kidnapper nan makawaton

Basta daghan an datung “flor de bot” siya sa eleksyon

 

Sadto, an honesto na kandidato an ngaran mahamuton

Maski wara sin kuarta an mga tawo siya an paganahon

Niyan, diri na puede an honesto kon wara pakomkom

Lalo kon an kalaban ribo an panghatag sa eleksyon

 

Sadto, an mga kandidato may inadalan nan madunong

Kon nakaluwas nakaintindi san kanira dapat himuon

Niyan, sigurado luwas kon may panggasto na milyon

An kapay sa Mandaluyong na makandidato sa eleksyon

 

Sadto, an kandidato na nadakop magdaya naraw-ayon

Inaako an sala niya nag-aayo dispensa na patawaron

Niyan, an mga dayaon nag-uurgulyo pa nan maganyahon

Diri na bale an dignidad basta gana sira sa eleksyon

 

Niyan, mientras kita bumoto ato ngon-a pakaisipon

An magiging panahon san mga masunod ta na henerasyon

Tukduan ta an mga dayaon na kandidato sin leksyon

Kuwaon an kuarta iboto an mayad niyan na eleksyon

 

 

ROLE MODEL

Dr. Noli G. Fortades

  “The Friendly Doctor”

                 Whenever the name Dr. Noli Fortades is mentioned, it rings a bell to most Buluseños especially those who know him personally or even those who have only heard about him.

                He is equally popular among his peers in the medical profession in the provinces of Albay and Sorsogon and in other social circles that he is in.  He is also close to people from all walks of life and is well loved by his patients at his clinic in Legaspi City.

                It’s all because he is very pleasant to talk with, has always a ready smile for everyone, charming and accommodating.  They feel at ease and comfortable with him as he is a real gentleman and a very friendly doctor.

                Although an EENT specialist, Dr. Fortades does not charge exorbitant fee like other doctors with the same expertise.  For Buluseños, consultation with him is free and even to others who really cannot afford due to extreme poverty but in need of his services.

                What endears him more to others is his sincerity and honesty in dealing with people - rich or poor, professional or not.  Despite his social prominence, he is an epitome of humility and has deep concern for the masses.

                This is proven by his regular attendance in the yearly civic action in Bulusan.  Despite the long distance that he has to travel from Legaspi City, he does not mind it at all.  It's because he knows his indigent townmates are anxiously waiting for him.  They are in need of his services.

                Dr. Fortades is not only concerned for the health of his kababayans.  It is also his earnest desire to improve the lives of families in far-flung barangays who are wallowing in poverty.  To help alleviate their situations, he sends their talented children to college in Legaspi City so they could support their families when they become professionals.

                He has his way of support them in their pursuit of higher education without making them totally dependent on him, thus enabling them to finish their courses with dignity.  He takes them in as household and clinic assistants while he shoulders all their expenses in school and other allowances.  Once they have graduated and have found jobs fitting for their professions, he lets go of them. Then he takes in another batch of high school graduates from the poorest of the poor families.  As of now, he has already made many professionals in the fields of engineering, architecture, education, accountancy, and other courses.

                His generosity does not end there.  He is always in full support of the projects being undertaken in his home barangay of Buhang, Bulusan.  To further help in their fundraising in the benefit dance during their fiesta celebration which is usually done in pompous style, he declines the free entrance at the gate given as a matter of courtesy to him.  Instead, he does not only pay for his ticket but also for his friends who could not get in because of the high-ticket cost.  Not only do his  friends enjoy the free entrance but also their tables, drinks, pulutans, and the hug and dance with the sexy ladies around.

                Despite the high admiration accorded to him by different sectors of the society, it never made him swellheaded.  Dr. Fortades remains a very simple and humble man.  With such admirable qualities in him, he was an excellent material for an elective position in the government during his younger years.  But no amounts of proddings from known political leaders could convince him to enter the political ring.  Had he consented to run for public office then, most probably he would now be holding a high position as a public servant.  But then again, politics is not really his cup of tea.

                Dr. Fortades could have made himself a rich man if he took advantage of his profession as an EENT specialist and thought only of himself and his family.  But, to accumulate wealth at the expense of the people he has sworn to serve is farthest from his mind.  To him, whatever little thing that comes to him is a blessing from God which should be shared with others especially those who have less in life to improve their living conditions.

                His attitude has alrady been like this ever since childhood.  His friends could not come up with any negative comments about him.  They say he was already very friendly even to new acquaintances.  Although he belonged to a well-off family in their barangay, he has shown already his closeness to his poor playmates.

                Though he is popularly known as Noli, his real name is Elino - the second child of the late couple Mr. Pedro Fortades, a public school teacher, and the former Sophia Guysayko, both of Barangay Buhang.  He is married to the former Marisol Arnedo of Sorsogon City, a nurse now based in the USA.  The couple has five children:  Minerva, a doctor of optometry; Marita, a doctor of medicine; Raul, a medical technologist; Rommel, a civil engineer with a master's degree in civil engineering; and Marian Grace, a nurse.

                If only people with the same stature as Dr. Fortades would adopt his principles and philosophy in life, there will be no peace and order problems in our community which are mainly caused by greed for power and wealth.

                To DR. NOLI G. FORTADES, we salute you.  You are a rare breed of a man who will leave a very wonderful legacy truly worth emulating by the generations yet to come.

  

Advertisement

 

  Articles Menu  Top 1  | Page  2 3  |  Next Page  »

 

 

Terms of Use  |  Privacy Policy  |  Linking Policy   
Copyright © 2003 - 2004 Damayan-Buluseño Gazette Online Edition | All Rights Reserved | Manila, Philippines | Last Update: September 12, 2004

Viva Señor Santiago El Mayor!